حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ ارزهای دیجیتال
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ

حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ  در 100 ارز دیجیتال برتر

برترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1XRP60.570735 دلار1 B دلار31 B دلار0.00%2.08%8.09%55 B XRP100 B XRP
2WLD857 دلار1 B دلار905 M دلار0.47%11.61%146.97%131 M WLD10 B WLD
3WOO930.43982 دلار28 M دلار804 M دلار1.01%0.14%7.92%2 B WOOبی نهایت
4WEMIX982 دلار2 M دلار787 M دلار0.10%0.83%1.62%362 M WEMIX980 M WEMIX
5VET350.044429 دلار86 M دلار3 B دلار0.04%1.91%40.27%73 B VETبی نهایت
6USDC71 دلار6 B دلار28 B دلار0.01%0.03%0.00%28 B USDCبی نهایت
7LEO284 دلار2 M دلار4 B دلار0.02%0.09%0.09%927 M LEOبی نهایت
8UNI228 دلار105 M دلار5 B دلار0.28%0.78%12.16%598 M UNI1,000 M UNI
9TUSD610.978861 دلار112 M دلار1 B دلار0.06%0.36%0.67%1 B TUSDبی نهایت
10TRX110.137939 دلار300 M دلار12 B دلار0.21%1.52%9.78%88 B TRXبی نهایت
11TON152 دلار39 M دلار8 B دلار0.16%1.13%2.25%3 B TONبی نهایت
12RUNE495 دلار234 M دلار2 B دلار0.00%1.87%0.82%341 M RUNEبی نهایت
13THETA621 دلار68 M دلار1 B دلار0.53%1.94%13.26%1,000 M THETA1,000 M THETA
14SAND650.520942 دلار161 M دلار1 B دلار0.37%1.27%10.00%2 B SAND3 B SAND
15GRT430.249432 دلار299 M دلار2 B دلار0.99%5.10%43.00%9 B GRTبی نهایت
16XTZ721 دلار38 M دلار1 B دلار0.13%3.66%6.96%972 M XTZبی نهایت
17USDT31 دلار52 B دلار98 B دلار0.01%0.00%0.02%98 B USDTبی نهایت
18SNX664 دلار37 M دلار1 B دلار0.38%2.11%4.58%305 M SNXبی نهایت
19SUI472 دلار261 M دلار2 B دلار0.34%3.28%6.34%1 B SUI10 B SUI
20XLM340.120425 دلار107 M دلار3 B دلار0.40%2.61%6.94%28 B XLM50 B XLM
21STX263 دلار325 M دلار4 B دلار0.91%1.83%35.02%1 B STX2 B STX
22SOL5110 دلار2 B دلار48 B دلار0.24%2.41%3.57%441 M SOLبی نهایت
23SC910.014486 دلار135 M دلار818 M دلار0.11%8.05%46.94%56 B SCبی نهایت
24SHIB170.00001 دلار216 M دلار6 B دلار0.12%0.42%2.29%589 T SHIBبی نهایت
25SEI440.921005 دلار376 M دلار2 B دلار1.47%3.92%22.66%3 B SEIبی نهایت
261000SATS710.000522 دلار48 M دلار1 B دلار0.33%4.61%10.80%2 T 1000SATS2 T 1000SATS
27RON773 دلار122 M دلار979 M دلار0.09%1.94%20.70%298 M RONبی نهایت
28RNDR426 دلار231 M دلار2 B دلار0.44%1.79%21.88%378 M RNDR537 M RNDR
29QNT60110 دلار24 M دلار1 B دلار0.11%2.38%4.95%12 M QNT15 M QNT
30PYTH870.582457 دلار94 M دلار880 M دلار0.01%6.28%1.76%2 B PYTHبی نهایت
31MATIC140.983207 دلار475 M دلار9 B دلار0.50%1.67%12.27%10 B MATIC10 B MATIC
32DOT138 دلار359 M دلار10 B دلار0.04%0.40%6.20%1 B DOTبی نهایت
33OSMO942 دلار47 M دلار798 M دلار0.11%0.53%1.88%493 M OSMO1,000 M OSMO
34ORDI5570 دلار149 M دلار1 B دلار0.09%1.67%0.91%21 M ORDI21 M ORDI
35OP294 دلار248 M دلار4 B دلار0.60%2.57%2.60%957 M OP4 B OP
36BEAM500.035199 دلار67 M دلار2 B دلار0.92%2.19%20.26%52 B BEAMبی نهایت
37OKB3652 دلار6 M دلار3 B دلار0.33%2.35%3.66%60 M OKBبی نهایت
38ROSE920.12122 دلار123 M دلار814 M دلار1.01%5.88%3.30%7 B ROSE10 B ROSE
39NEO8413 دلار35 M دلار906 M دلار0.17%0.43%7.52%71 M NEO100 M NEO
40NEAR313 دلار225 M دلار4 B دلار0.34%1.50%4.96%1 B NEARبی نهایت
41EGLD5161 دلار50 M دلار2 B دلار0.63%0.19%2.64%27 M EGLD31 M EGLD
42DAI180.999993 دلار153 M دلار5 B دلار0.00%0.02%0.01%5 B DAIبی نهایت
43XMR46120 دلار95 M دلار2 B دلار0.03%0.64%4.13%18 M XMRبی نهایت
44MINA561 دلار68 M دلار1 B دلار0.44%1.30%2.87%1 B MINAبی نهایت
45MNT410.775903 دلار129 M دلار3 B دلار0.20%0.73%8.61%3 B MNT6 B MNT
46MANTA963 دلار315 M دلار793 M دلار0.81%3.29%12.41%251 M MANTAبی نهایت
47MKR482,133 دلار64 M دلار2 B دلار0.05%2.81%0.26%923 K MKR1 M MKR
48LTC2071 دلار319 M دلار5 B دلار0.07%0.37%1.93%74 M LTC84 M LTC
49LDO383 دلار114 M دلار3 B دلار0.73%5.58%0.99%891 M LDO1,000 M LDO
50KCS7610 دلار2 M دلار1 B دلار0.31%1.92%2.79%96 M KCS170 M KCS

حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ  در 100 ارز دیجیتال برتر

برترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1XRP60.570735 دلار1 B دلار31 B دلار0.00%2.08%8.09%55 B XRP100 B XRP
2WLD857 دلار1 B دلار905 M دلار0.47%11.61%146.97%131 M WLD10 B WLD
3WOO930.43982 دلار28 M دلار804 M دلار1.01%0.14%7.92%2 B WOOبی نهایت
4WEMIX982 دلار2 M دلار787 M دلار0.10%0.83%1.62%362 M WEMIX980 M WEMIX
5VET350.044429 دلار86 M دلار3 B دلار0.04%1.91%40.27%73 B VETبی نهایت
6USDC71 دلار6 B دلار28 B دلار0.01%0.03%0.00%28 B USDCبی نهایت
7LEO284 دلار2 M دلار4 B دلار0.02%0.09%0.09%927 M LEOبی نهایت
8UNI228 دلار105 M دلار5 B دلار0.28%0.78%12.16%598 M UNI1,000 M UNI
9TUSD610.978861 دلار112 M دلار1 B دلار0.06%0.36%0.67%1 B TUSDبی نهایت
10TRX110.137939 دلار300 M دلار12 B دلار0.21%1.52%9.78%88 B TRXبی نهایت
11TON152 دلار39 M دلار8 B دلار0.16%1.13%2.25%3 B TONبی نهایت
12RUNE495 دلار234 M دلار2 B دلار0.00%1.87%0.82%341 M RUNEبی نهایت
13THETA621 دلار68 M دلار1 B دلار0.53%1.94%13.26%1,000 M THETA1,000 M THETA
14SAND650.520942 دلار161 M دلار1 B دلار0.37%1.27%10.00%2 B SAND3 B SAND
15GRT430.249432 دلار299 M دلار2 B دلار0.99%5.10%43.00%9 B GRTبی نهایت
16XTZ721 دلار38 M دلار1 B دلار0.13%3.66%6.96%972 M XTZبی نهایت
17USDT31 دلار52 B دلار98 B دلار0.01%0.00%0.02%98 B USDTبی نهایت
18SNX664 دلار37 M دلار1 B دلار0.38%2.11%4.58%305 M SNXبی نهایت
19SUI472 دلار261 M دلار2 B دلار0.34%3.28%6.34%1 B SUI10 B SUI
20XLM340.120425 دلار107 M دلار3 B دلار0.40%2.61%6.94%28 B XLM50 B XLM
21STX263 دلار325 M دلار4 B دلار0.91%1.83%35.02%1 B STX2 B STX
22SOL5110 دلار2 B دلار48 B دلار0.24%2.41%3.57%441 M SOLبی نهایت
23SC910.014486 دلار135 M دلار818 M دلار0.11%8.05%46.94%56 B SCبی نهایت
24SHIB170.00001 دلار216 M دلار6 B دلار0.12%0.42%2.29%589 T SHIBبی نهایت
25SEI440.921005 دلار376 M دلار2 B دلار1.47%3.92%22.66%3 B SEIبی نهایت
261000SATS710.000522 دلار48 M دلار1 B دلار0.33%4.61%10.80%2 T 1000SATS2 T 1000SATS
27RON773 دلار122 M دلار979 M دلار0.09%1.94%20.70%298 M RONبی نهایت
28RNDR426 دلار231 M دلار2 B دلار0.44%1.79%21.88%378 M RNDR537 M RNDR
29QNT60110 دلار24 M دلار1 B دلار0.11%2.38%4.95%12 M QNT15 M QNT
30PYTH870.582457 دلار94 M دلار880 M دلار0.01%6.28%1.76%2 B PYTHبی نهایت
31MATIC140.983207 دلار475 M دلار9 B دلار0.50%1.67%12.27%10 B MATIC10 B MATIC
32DOT138 دلار359 M دلار10 B دلار0.04%0.40%6.20%1 B DOTبی نهایت
33OSMO942 دلار47 M دلار798 M دلار0.11%0.53%1.88%493 M OSMO1,000 M OSMO
34ORDI5570 دلار149 M دلار1 B دلار0.09%1.67%0.91%21 M ORDI21 M ORDI
35OP294 دلار248 M دلار4 B دلار0.60%2.57%2.60%957 M OP4 B OP
36BEAM500.035199 دلار67 M دلار2 B دلار0.92%2.19%20.26%52 B BEAMبی نهایت
37OKB3652 دلار6 M دلار3 B دلار0.33%2.35%3.66%60 M OKBبی نهایت
38ROSE920.12122 دلار123 M دلار814 M دلار1.01%5.88%3.30%7 B ROSE10 B ROSE
39NEO8413 دلار35 M دلار906 M دلار0.17%0.43%7.52%71 M NEO100 M NEO
40NEAR313 دلار225 M دلار4 B دلار0.34%1.50%4.96%1 B NEARبی نهایت
41EGLD5161 دلار50 M دلار2 B دلار0.63%0.19%2.64%27 M EGLD31 M EGLD
42DAI180.999993 دلار153 M دلار5 B دلار0.00%0.02%0.01%5 B DAIبی نهایت
43XMR46120 دلار95 M دلار2 B دلار0.03%0.64%4.13%18 M XMRبی نهایت
44MINA561 دلار68 M دلار1 B دلار0.44%1.30%2.87%1 B MINAبی نهایت
45MNT410.775903 دلار129 M دلار3 B دلار0.20%0.73%8.61%3 B MNT6 B MNT
46MANTA963 دلار315 M دلار793 M دلار0.81%3.29%12.41%251 M MANTAبی نهایت
47MKR482,133 دلار64 M دلار2 B دلار0.05%2.81%0.26%923 K MKR1 M MKR
48LTC2071 دلار319 M دلار5 B دلار0.07%0.37%1.93%74 M LTC84 M LTC
49LDO383 دلار114 M دلار3 B دلار0.73%5.58%0.99%891 M LDO1,000 M LDO
50KCS7610 دلار2 M دلار1 B دلار0.31%1.92%2.79%96 M KCS170 M KCS