مشخصات توکن
نام ICON/A
نماد ICO
تاریخ شروعTBA
تاریخ پایانTBA
کشورN/A
زمان ICO
نامشخص
قیمتN/AفروشN/Aنحوه پرداختN/A
حداقل سرمایه گذاریN/AتوزیعN/Aمطرح شدهN/A
Soft CapN/AHard CapN/A