کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال

بازار های جهانی
#نام ارزنمادقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهتغییرات 30 روز
1BTC52,209 دلار0.22%0.31%4.54%Ƀ 1.000000001 T دلار24 B دلار20 M BTC21 M BTC0.00%
2ETH2,939 دلار0.21%0.99%9.83%Ƀ 0.05629659353 B دلار16 B دلار120 M ETHبی نهایت0.00%
3USDT1 دلار0.01%0.00%0.02%Ƀ 0.0000191698 B دلار52 B دلار98 B USDTبی نهایت0.00%
4BNB357 دلار0.40%1.00%9.29%Ƀ 0.0068333653 B دلار1 B دلار150 M BNBبی نهایت0.00%
5SOL110 دلار0.24%2.41%3.57%Ƀ 0.0020996548 B دلار2 B دلار441 M SOLبی نهایت0.00%
6XRP0.570735 دلار0.00%2.08%8.09%Ƀ 0.0000109331 B دلار1 B دلار55 B XRP100 B XRP0.00%
7USDC1 دلار0.01%0.03%0.00%Ƀ 0.0000191628 B دلار6 B دلار28 B USDCبی نهایت0.00%
8ADA0.629158 دلار0.50%0.15%13.68%Ƀ 0.0000120522 B دلار682 M دلار35 B ADA45 B ADA0.00%
9AVAX39 دلار0.11%2.13%3.94%Ƀ 0.0007498914 B دلار591 M دلار368 M AVAX720 M AVAX0.00%
10DOGE0.08717 دلار0.12%0.94%5.85%Ƀ 0.0000016712 B دلار868 M دلار143 B DOGEبی نهایت0.00%
11TRX0.137939 دلار0.21%1.52%9.78%Ƀ 0.0000026412 B دلار300 M دلار88 B TRXبی نهایت0.00%
12LINK20 دلار0.06%1.21%2.53%Ƀ 0.0003754812 B دلار466 M دلار587 M LINK1,000 M LINK0.00%
13DOT8 دلار0.04%0.40%6.20%Ƀ 0.0001498710 B دلار359 M دلار1 B DOTبی نهایت0.00%
14MATIC0.983207 دلار0.50%1.67%12.27%Ƀ 0.000018839 B دلار475 M دلار10 B MATIC10 B MATIC0.00%
15TON2 دلار0.16%1.13%2.25%Ƀ 0.000043828 B دلار39 M دلار3 B TONبی نهایت0.00%
16ICP14 دلار0.05%2.15%5.72%Ƀ 0.000267026 B دلار182 M دلار459 M ICPبی نهایت0.00%
17SHIB0.00001 دلار0.12%0.42%2.29%Ƀ 0.000000006 B دلار216 M دلار589 T SHIBبی نهایت0.00%
18DAI0.999993 دلار0.00%0.02%0.01%Ƀ 0.000019155 B دلار153 M دلار5 B DAIبی نهایت0.00%
19BCH272 دلار1.06%0.90%2.58%Ƀ 0.005203245 B دلار246 M دلار20 M BCH21 M BCH0.00%
20LTC71 دلار0.07%0.37%1.93%Ƀ 0.001350475 B دلار319 M دلار74 M LTC84 M LTC0.00%
21IMX4 دلار1.49%8.16%22.97%Ƀ 0.000068375 B دلار157 M دلار1 B IMX2 B IMX0.00%
22UNI8 دلار0.28%0.78%12.16%Ƀ 0.000145765 B دلار105 M دلار598 M UNI1,000 M UNI0.00%
23KAS0.18116 دلار1.80%4.73%27.64%Ƀ 0.000003474 B دلار114 M دلار23 B KAS29 B KAS0.00%
24ATOM10 دلار0.25%1.72%3.18%Ƀ 0.000201074 B دلار173 M دلار387 M ATOMبی نهایت0.00%
25FIL8 دلار2.22%20.89%44.89%Ƀ 0.000151954 B دلار1 B دلار511 M FILبی نهایت0.00%
26STX3 دلار0.91%1.83%35.02%Ƀ 0.000052814 B دلار325 M دلار1 B STX2 B STX0.00%
27ETC27 دلار0.00%0.91%0.77%Ƀ 0.000518324 B دلار295 M دلار146 M ETC211 M ETC0.00%
28LEO4 دلار0.02%0.09%0.09%Ƀ 0.000079484 B دلار2 M دلار927 M LEOبی نهایت0.00%
29OP4 دلار0.60%2.57%2.60%Ƀ 0.000073304 B دلار248 M دلار957 M OP4 B OP0.00%
30HBAR0.108698 دلار2.43%10.00%34.39%Ƀ 0.000002084 B دلار575 M دلار34 B HBAR50 B HBAR0.00%
31NEAR3 دلار0.34%1.50%4.96%Ƀ 0.000066644 B دلار225 M دلار1 B NEARبی نهایت0.00%
32APT10 دلار0.25%2.24%6.98%Ƀ 0.000189144 B دلار236 M دلار366 M APTبی نهایت0.00%
33INJ38 دلار0.16%0.72%3.74%Ƀ 0.000721754 B دلار258 M دلار93 M INJبی نهایت0.00%
34XLM0.120425 دلار0.40%2.61%6.94%Ƀ 0.000002313 B دلار107 M دلار28 B XLM50 B XLM0.00%
35VET0.044429 دلار0.04%1.91%40.27%Ƀ 0.000000853 B دلار86 M دلار73 B VETبی نهایت0.00%
36OKB52 دلار0.33%2.35%3.66%Ƀ 0.000999083 B دلار6 M دلار60 M OKBبی نهایت0.00%
37TIA18 دلار0.00%3.91%6.17%Ƀ 0.000350443 B دلار160 M دلار165 M TIAبی نهایت0.00%
38LDO3 دلار0.73%5.58%0.99%Ƀ 0.000061033 B دلار114 M دلار891 M LDO1,000 M LDO0.00%
39FDUSD0.998909 دلار0.01%0.06%0.38%Ƀ 0.000019133 B دلار6 B دلار3 B FDUSDبی نهایت0.00%
40ARB2 دلار0.11%3.02%3.56%Ƀ 0.000038333 B دلار381 M دلار1 B ARBبی نهایت0.00%
41MNT0.775903 دلار0.20%0.73%8.61%Ƀ 0.000014863 B دلار129 M دلار3 B MNT6 B MNT0.00%
42RNDR6 دلار0.44%1.79%21.88%Ƀ 0.000119022 B دلار231 M دلار378 M RNDR537 M RNDR0.00%
43GRT0.249432 دلار0.99%5.10%43.00%Ƀ 0.000004782 B دلار299 M دلار9 B GRTبی نهایت0.00%
44SEI0.921005 دلار1.47%3.92%22.66%Ƀ 0.000017642 B دلار376 M دلار3 B SEIبی نهایت0.00%
45CRO0.091772 دلار0.36%0.79%1.13%Ƀ 0.000001762 B دلار11 M دلار25 B CRO30 B CRO0.00%
46XMR120 دلار0.03%0.64%4.13%Ƀ 0.002299372 B دلار95 M دلار18 M XMRبی نهایت0.00%
47SUI2 دلار0.34%3.28%6.34%Ƀ 0.000033112 B دلار261 M دلار1 B SUI10 B SUI0.00%
48MKR2,133 دلار0.05%2.81%0.26%Ƀ 0.040846602 B دلار64 M دلار923 K MKR1 M MKR0.00%
49RUNE5 دلار0.00%1.87%0.82%Ƀ 0.000103282 B دلار234 M دلار341 M RUNEبی نهایت0.00%
50BEAM0.035199 دلار0.92%2.19%20.26%Ƀ 0.000000672 B دلار67 M دلار52 B BEAMبی نهایت0.00%

کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال

بازار های جهانی
#نام ارزنمادقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهتغییرات 30 روز
1BTC52,209 دلار0.22%0.31%4.54%Ƀ 1.000000001 T دلار24 B دلار20 M BTC21 M BTC0.00%
2ETH2,939 دلار0.21%0.99%9.83%Ƀ 0.05629659353 B دلار16 B دلار120 M ETHبی نهایت0.00%
3USDT1 دلار0.01%0.00%0.02%Ƀ 0.0000191698 B دلار52 B دلار98 B USDTبی نهایت0.00%
4BNB357 دلار0.40%1.00%9.29%Ƀ 0.0068333653 B دلار1 B دلار150 M BNBبی نهایت0.00%
5SOL110 دلار0.24%2.41%3.57%Ƀ 0.0020996548 B دلار2 B دلار441 M SOLبی نهایت0.00%
6XRP0.570735 دلار0.00%2.08%8.09%Ƀ 0.0000109331 B دلار1 B دلار55 B XRP100 B XRP0.00%
7USDC1 دلار0.01%0.03%0.00%Ƀ 0.0000191628 B دلار6 B دلار28 B USDCبی نهایت0.00%
8ADA0.629158 دلار0.50%0.15%13.68%Ƀ 0.0000120522 B دلار682 M دلار35 B ADA45 B ADA0.00%
9AVAX39 دلار0.11%2.13%3.94%Ƀ 0.0007498914 B دلار591 M دلار368 M AVAX720 M AVAX0.00%
10DOGE0.08717 دلار0.12%0.94%5.85%Ƀ 0.0000016712 B دلار868 M دلار143 B DOGEبی نهایت0.00%
11TRX0.137939 دلار0.21%1.52%9.78%Ƀ 0.0000026412 B دلار300 M دلار88 B TRXبی نهایت0.00%
12LINK20 دلار0.06%1.21%2.53%Ƀ 0.0003754812 B دلار466 M دلار587 M LINK1,000 M LINK0.00%
13DOT8 دلار0.04%0.40%6.20%Ƀ 0.0001498710 B دلار359 M دلار1 B DOTبی نهایت0.00%
14MATIC0.983207 دلار0.50%1.67%12.27%Ƀ 0.000018839 B دلار475 M دلار10 B MATIC10 B MATIC0.00%
15TON2 دلار0.16%1.13%2.25%Ƀ 0.000043828 B دلار39 M دلار3 B TONبی نهایت0.00%
16ICP14 دلار0.05%2.15%5.72%Ƀ 0.000267026 B دلار182 M دلار459 M ICPبی نهایت0.00%
17SHIB0.00001 دلار0.12%0.42%2.29%Ƀ 0.000000006 B دلار216 M دلار589 T SHIBبی نهایت0.00%
18DAI0.999993 دلار0.00%0.02%0.01%Ƀ 0.000019155 B دلار153 M دلار5 B DAIبی نهایت0.00%
19BCH272 دلار1.06%0.90%2.58%Ƀ 0.005203245 B دلار246 M دلار20 M BCH21 M BCH0.00%
20LTC71 دلار0.07%0.37%1.93%Ƀ 0.001350475 B دلار319 M دلار74 M LTC84 M LTC0.00%
21IMX4 دلار1.49%8.16%22.97%Ƀ 0.000068375 B دلار157 M دلار1 B IMX2 B IMX0.00%
22UNI8 دلار0.28%0.78%12.16%Ƀ 0.000145765 B دلار105 M دلار598 M UNI1,000 M UNI0.00%
23KAS0.18116 دلار1.80%4.73%27.64%Ƀ 0.000003474 B دلار114 M دلار23 B KAS29 B KAS0.00%
24ATOM10 دلار0.25%1.72%3.18%Ƀ 0.000201074 B دلار173 M دلار387 M ATOMبی نهایت0.00%
25FIL8 دلار2.22%20.89%44.89%Ƀ 0.000151954 B دلار1 B دلار511 M FILبی نهایت0.00%
26STX3 دلار0.91%1.83%35.02%Ƀ 0.000052814 B دلار325 M دلار1 B STX2 B STX0.00%
27ETC27 دلار0.00%0.91%0.77%Ƀ 0.000518324 B دلار295 M دلار146 M ETC211 M ETC0.00%
28LEO4 دلار0.02%0.09%0.09%Ƀ 0.000079484 B دلار2 M دلار927 M LEOبی نهایت0.00%
29OP4 دلار0.60%2.57%2.60%Ƀ 0.000073304 B دلار248 M دلار957 M OP4 B OP0.00%
30HBAR0.108698 دلار2.43%10.00%34.39%Ƀ 0.000002084 B دلار575 M دلار34 B HBAR50 B HBAR0.00%
31NEAR3 دلار0.34%1.50%4.96%Ƀ 0.000066644 B دلار225 M دلار1 B NEARبی نهایت0.00%
32APT10 دلار0.25%2.24%6.98%Ƀ 0.000189144 B دلار236 M دلار366 M APTبی نهایت0.00%
33INJ38 دلار0.16%0.72%3.74%Ƀ 0.000721754 B دلار258 M دلار93 M INJبی نهایت0.00%
34XLM0.120425 دلار0.40%2.61%6.94%Ƀ 0.000002313 B دلار107 M دلار28 B XLM50 B XLM0.00%
35VET0.044429 دلار0.04%1.91%40.27%Ƀ 0.000000853 B دلار86 M دلار73 B VETبی نهایت0.00%
36OKB52 دلار0.33%2.35%3.66%Ƀ 0.000999083 B دلار6 M دلار60 M OKBبی نهایت0.00%
37TIA18 دلار0.00%3.91%6.17%Ƀ 0.000350443 B دلار160 M دلار165 M TIAبی نهایت0.00%
38LDO3 دلار0.73%5.58%0.99%Ƀ 0.000061033 B دلار114 M دلار891 M LDO1,000 M LDO0.00%
39FDUSD0.998909 دلار0.01%0.06%0.38%Ƀ 0.000019133 B دلار6 B دلار3 B FDUSDبی نهایت0.00%
40ARB2 دلار0.11%3.02%3.56%Ƀ 0.000038333 B دلار381 M دلار1 B ARBبی نهایت0.00%
41MNT0.775903 دلار0.20%0.73%8.61%Ƀ 0.000014863 B دلار129 M دلار3 B MNT6 B MNT0.00%
42RNDR6 دلار0.44%1.79%21.88%Ƀ 0.000119022 B دلار231 M دلار378 M RNDR537 M RNDR0.00%
43GRT0.249432 دلار0.99%5.10%43.00%Ƀ 0.000004782 B دلار299 M دلار9 B GRTبی نهایت0.00%
44SEI0.921005 دلار1.47%3.92%22.66%Ƀ 0.000017642 B دلار376 M دلار3 B SEIبی نهایت0.00%
45CRO0.091772 دلار0.36%0.79%1.13%Ƀ 0.000001762 B دلار11 M دلار25 B CRO30 B CRO0.00%
46XMR120 دلار0.03%0.64%4.13%Ƀ 0.002299372 B دلار95 M دلار18 M XMRبی نهایت0.00%
47SUI2 دلار0.34%3.28%6.34%Ƀ 0.000033112 B دلار261 M دلار1 B SUI10 B SUI0.00%
48MKR2,133 دلار0.05%2.81%0.26%Ƀ 0.040846602 B دلار64 M دلار923 K MKR1 M MKR0.00%
49RUNE5 دلار0.00%1.87%0.82%Ƀ 0.000103282 B دلار234 M دلار341 M RUNEبی نهایت0.00%
50BEAM0.035199 دلار0.92%2.19%20.26%Ƀ 0.000000672 B دلار67 M دلار52 B BEAMبی نهایت0.00%