بالاترین ارزش
بالاترین مارکت کپ

بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
#نام ارزنمادقیمتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1BTC52,209 دلار1 T دلار0.22%0.31%4.54%24 B دلار20 M BTC21 M BTC
2ETH2,939 دلار353 B دلار0.21%0.99%9.83%16 B دلار120 M ETHبی نهایت
3USDT1 دلار98 B دلار0.01%0.00%0.02%52 B دلار98 B USDTبی نهایت
4BNB357 دلار53 B دلار0.40%1.00%9.29%1 B دلار150 M BNBبی نهایت
5SOL110 دلار48 B دلار0.24%2.41%3.57%2 B دلار441 M SOLبی نهایت
6XRP0.570735 دلار31 B دلار0.00%2.08%8.09%1 B دلار55 B XRP100 B XRP
201STETH2,940 دلار29 B دلار0.21%1.11%9.67%24 M دلار10 M STETHبی نهایت
7USDC1 دلار28 B دلار0.01%0.03%0.00%6 B دلار28 B USDCبی نهایت
8ADA0.629158 دلار22 B دلار0.50%0.15%13.68%682 M دلار35 B ADA45 B ADA
9AVAX39 دلار14 B دلار0.11%2.13%3.94%591 M دلار368 M AVAX720 M AVAX
10DOGE0.08717 دلار12 B دلار0.12%0.94%5.85%868 M دلار143 B DOGEبی نهایت
11TRX0.137939 دلار12 B دلار0.21%1.52%9.78%300 M دلار88 B TRXبی نهایت
202WTRX0.13753 دلار12 B دلار0.14%1.07%9.48%1 M دلار88 B WTRXبی نهایت
12LINK20 دلار12 B دلار0.06%1.21%2.53%466 M دلار587 M LINK1,000 M LINK
13DOT8 دلار10 B دلار0.04%0.40%6.20%359 M دلار1 B DOTبی نهایت
14MATIC0.983207 دلار9 B دلار0.50%1.67%12.27%475 M دلار10 B MATIC10 B MATIC
203WBTC52,270 دلار8 B دلار0.11%0.10%4.74%270 M دلار157 K WBTCبی نهایت
15TON2 دلار8 B دلار0.16%1.13%2.25%39 M دلار3 B TONبی نهایت
16ICP14 دلار6 B دلار0.05%2.15%5.72%182 M دلار459 M ICPبی نهایت
17SHIB0.00001 دلار6 B دلار0.12%0.42%2.29%216 M دلار589 T SHIBبی نهایت
18DAI0.999993 دلار5 B دلار0.00%0.02%0.01%153 M دلار5 B DAIبی نهایت
19BCH272 دلار5 B دلار1.06%0.90%2.58%246 M دلار20 M BCH21 M BCH
20LTC71 دلار5 B دلار0.07%0.37%1.93%319 M دلار74 M LTC84 M LTC
21IMX4 دلار5 B دلار1.49%8.16%22.97%157 M دلار1 B IMX2 B IMX
22UNI8 دلار5 B دلار0.28%0.78%12.16%105 M دلار598 M UNI1,000 M UNI
23KAS0.18116 دلار4 B دلار1.80%4.73%27.64%114 M دلار23 B KAS29 B KAS
24ATOM10 دلار4 B دلار0.25%1.72%3.18%173 M دلار387 M ATOMبی نهایت
25FIL8 دلار4 B دلار2.22%20.89%44.89%1 B دلار511 M FILبی نهایت
26STX3 دلار4 B دلار0.91%1.83%35.02%325 M دلار1 B STX2 B STX
27ETC27 دلار4 B دلار0.00%0.91%0.77%295 M دلار146 M ETC211 M ETC
28LEO4 دلار4 B دلار0.02%0.09%0.09%2 M دلار927 M LEOبی نهایت
204TAO606 دلار4 B دلار1.52%6.95%11.55%29 M دلار6 M TAO21 M TAO
29OP4 دلار4 B دلار0.60%2.57%2.60%248 M دلار957 M OP4 B OP
30HBAR0.108698 دلار4 B دلار2.43%10.00%34.39%575 M دلار34 B HBAR50 B HBAR
205WHBAR0.107814 دلار4 B دلار1.38%8.48%32.48%10 M دلار34 B WHBAR50 B WHBAR
31NEAR3 دلار4 B دلار0.34%1.50%4.96%225 M دلار1 B NEARبی نهایت
32APT10 دلار4 B دلار0.25%2.24%6.98%236 M دلار366 M APTبی نهایت
33INJ38 دلار4 B دلار0.16%0.72%3.74%258 M دلار93 M INJبی نهایت
34XLM0.120425 دلار3 B دلار0.40%2.61%6.94%107 M دلار28 B XLM50 B XLM
35VET0.044429 دلار3 B دلار0.04%1.91%40.27%86 M دلار73 B VETبی نهایت
36OKB52 دلار3 B دلار0.33%2.35%3.66%6 M دلار60 M OKBبی نهایت
37TIA18 دلار3 B دلار0.00%3.91%6.17%160 M دلار165 M TIAبی نهایت
38LDO3 دلار3 B دلار0.73%5.58%0.99%114 M دلار891 M LDO1,000 M LDO
206BTCB52,281 دلار3 B دلار0.02%0.11%4.69%532 M دلار54 K BTCBبی نهایت
39FDUSD0.998909 دلار3 B دلار0.01%0.06%0.38%6 B دلار3 B FDUSDبی نهایت
40ARB2 دلار3 B دلار0.11%3.02%3.56%381 M دلار1 B ARBبی نهایت
41MNT0.775903 دلار3 B دلار0.20%0.73%8.61%129 M دلار3 B MNT6 B MNT
207WBETH3,024 دلار2 B دلار0.25%1.01%9.89%7 M دلار787 K WBETH787 K WBETH
42RNDR6 دلار2 B دلار0.44%1.79%21.88%231 M دلار378 M RNDR537 M RNDR
43GRT0.249432 دلار2 B دلار0.99%5.10%43.00%299 M دلار9 B GRTبی نهایت

بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
#نام ارزنمادقیمتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1BTC52,209 دلار1 T دلار0.22%0.31%4.54%24 B دلار20 M BTC21 M BTC
2ETH2,939 دلار353 B دلار0.21%0.99%9.83%16 B دلار120 M ETHبی نهایت
3USDT1 دلار98 B دلار0.01%0.00%0.02%52 B دلار98 B USDTبی نهایت
4BNB357 دلار53 B دلار0.40%1.00%9.29%1 B دلار150 M BNBبی نهایت
5SOL110 دلار48 B دلار0.24%2.41%3.57%2 B دلار441 M SOLبی نهایت
6XRP0.570735 دلار31 B دلار0.00%2.08%8.09%1 B دلار55 B XRP100 B XRP
201STETH2,940 دلار29 B دلار0.21%1.11%9.67%24 M دلار10 M STETHبی نهایت
7USDC1 دلار28 B دلار0.01%0.03%0.00%6 B دلار28 B USDCبی نهایت
8ADA0.629158 دلار22 B دلار0.50%0.15%13.68%682 M دلار35 B ADA45 B ADA
9AVAX39 دلار14 B دلار0.11%2.13%3.94%591 M دلار368 M AVAX720 M AVAX
10DOGE0.08717 دلار12 B دلار0.12%0.94%5.85%868 M دلار143 B DOGEبی نهایت
11TRX0.137939 دلار12 B دلار0.21%1.52%9.78%300 M دلار88 B TRXبی نهایت
202WTRX0.13753 دلار12 B دلار0.14%1.07%9.48%1 M دلار88 B WTRXبی نهایت
12LINK20 دلار12 B دلار0.06%1.21%2.53%466 M دلار587 M LINK1,000 M LINK
13DOT8 دلار10 B دلار0.04%0.40%6.20%359 M دلار1 B DOTبی نهایت
14MATIC0.983207 دلار9 B دلار0.50%1.67%12.27%475 M دلار10 B MATIC10 B MATIC
203WBTC52,270 دلار8 B دلار0.11%0.10%4.74%270 M دلار157 K WBTCبی نهایت
15TON2 دلار8 B دلار0.16%1.13%2.25%39 M دلار3 B TONبی نهایت
16ICP14 دلار6 B دلار0.05%2.15%5.72%182 M دلار459 M ICPبی نهایت
17SHIB0.00001 دلار6 B دلار0.12%0.42%2.29%216 M دلار589 T SHIBبی نهایت
18DAI0.999993 دلار5 B دلار0.00%0.02%0.01%153 M دلار5 B DAIبی نهایت
19BCH272 دلار5 B دلار1.06%0.90%2.58%246 M دلار20 M BCH21 M BCH
20LTC71 دلار5 B دلار0.07%0.37%1.93%319 M دلار74 M LTC84 M LTC
21IMX4 دلار5 B دلار1.49%8.16%22.97%157 M دلار1 B IMX2 B IMX
22UNI8 دلار5 B دلار0.28%0.78%12.16%105 M دلار598 M UNI1,000 M UNI
23KAS0.18116 دلار4 B دلار1.80%4.73%27.64%114 M دلار23 B KAS29 B KAS
24ATOM10 دلار4 B دلار0.25%1.72%3.18%173 M دلار387 M ATOMبی نهایت
25FIL8 دلار4 B دلار2.22%20.89%44.89%1 B دلار511 M FILبی نهایت
26STX3 دلار4 B دلار0.91%1.83%35.02%325 M دلار1 B STX2 B STX
27ETC27 دلار4 B دلار0.00%0.91%0.77%295 M دلار146 M ETC211 M ETC
28LEO4 دلار4 B دلار0.02%0.09%0.09%2 M دلار927 M LEOبی نهایت
204TAO606 دلار4 B دلار1.52%6.95%11.55%29 M دلار6 M TAO21 M TAO
29OP4 دلار4 B دلار0.60%2.57%2.60%248 M دلار957 M OP4 B OP
30HBAR0.108698 دلار4 B دلار2.43%10.00%34.39%575 M دلار34 B HBAR50 B HBAR
205WHBAR0.107814 دلار4 B دلار1.38%8.48%32.48%10 M دلار34 B WHBAR50 B WHBAR
31NEAR3 دلار4 B دلار0.34%1.50%4.96%225 M دلار1 B NEARبی نهایت
32APT10 دلار4 B دلار0.25%2.24%6.98%236 M دلار366 M APTبی نهایت
33INJ38 دلار4 B دلار0.16%0.72%3.74%258 M دلار93 M INJبی نهایت
34XLM0.120425 دلار3 B دلار0.40%2.61%6.94%107 M دلار28 B XLM50 B XLM
35VET0.044429 دلار3 B دلار0.04%1.91%40.27%86 M دلار73 B VETبی نهایت
36OKB52 دلار3 B دلار0.33%2.35%3.66%6 M دلار60 M OKBبی نهایت
37TIA18 دلار3 B دلار0.00%3.91%6.17%160 M دلار165 M TIAبی نهایت
38LDO3 دلار3 B دلار0.73%5.58%0.99%114 M دلار891 M LDO1,000 M LDO
206BTCB52,281 دلار3 B دلار0.02%0.11%4.69%532 M دلار54 K BTCBبی نهایت
39FDUSD0.998909 دلار3 B دلار0.01%0.06%0.38%6 B دلار3 B FDUSDبی نهایت
40ARB2 دلار3 B دلار0.11%3.02%3.56%381 M دلار1 B ARBبی نهایت
41MNT0.775903 دلار3 B دلار0.20%0.73%8.61%129 M دلار3 B MNT6 B MNT
207WBETH3,024 دلار2 B دلار0.25%1.01%9.89%7 M دلار787 K WBETH787 K WBETH
42RNDR6 دلار2 B دلار0.44%1.79%21.88%231 M دلار378 M RNDR537 M RNDR
43GRT0.249432 دلار2 B دلار0.99%5.10%43.00%299 M دلار9 B GRTبی نهایت