برترین حجم معاملات نسبت به ارزش بازار

برترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت

برترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
#نام ارزنماد#قیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1ZYN13120.079666 دلار233 K دلار3 M دلار0.21%0.10%7.09%42 M ZYNبی نهایت
2ZYB18250.068866 دلار36 K دلار387 K دلار0.81%1.41%14.69%6 M ZYB20 M ZYB
3ZUZALU24950.00299 دلار2 M دلار0 دلار0.38%4.93%0.30%0 ZUZALU1,000 M ZUZALU
4ZUSD8190.999037 دلار94 دلار19 M دلار0.13%0.07%0.12%19 M ZUSDبی نهایت
5ZURR42264 دلار29 K دلار0 دلار1.66%0.67%3.12%0 ZURR57 K ZURR
6ZUM21640.000051 دلار0 دلار50 K دلار0.07%1.18%5.78%989 M ZUM10 B ZUM
7ZUM20810.000005 دلار27 دلار117 K دلار0.00%2.89%23.03%26 B ZUMبی نهایت
8ZTX5100.027108 دلار2 M دلار60 M دلار2.21%7.44%4.39%2 B ZTX10 B ZTX
9ZORA21719 دلار157 دلار48 K دلار0.00%49.67%3.38%5 K ZORA10 K ZORA
10ZOOMER37180.000039 دلار61 K دلار0 دلار0.15%3.31%15.05%0 ZOOMER69 B ZOOMER
11ZOO14130.005077 دلار8 K دلار2 M دلار0.00%0.49%6.78%447 M ZOOبی نهایت
12ZOA38090.000243 دلار51 K دلار0 دلار0.16%0.96%1.07%0 ZOA1,000 M ZOA
13ZONE43880.001861 دلار23 K دلار0 دلار0.49%5.38%28.84%0 ZONE1,000 M ZONE
14ZINU31160.000816 دلار190 K دلار0 دلار3.51%6.02%3.60%0 ZINU1,000 M ZINU
15ZPAY28000.008152 دلار438 K دلار0 دلار1.20%8.21%14.75%0 ZPAY700 M ZPAY
16ZODI41280.000333 دلار33 K دلار0 دلار0.15%3.46%2.56%0 ZODIبی نهایت
17ZKID31670.036814 دلار171 K دلار0 دلار1.48%5.06%53.57%0 ZKID100 M ZKID
18ZF10150.035257 دلار2 M دلار10 M دلار3.03%3.46%22.89%275 M ZFبی نهایت
19ZKPEPE29960.000017 دلار264 K دلار0 دلار1.02%6.54%9.29%0 ZKPEPE10 B ZKPEPE
20ZKML24920.138767 دلار2 M دلار0 دلار2.27%2.47%14.79%0 ZKML100 M ZKML
21ZKF23500.009208 دلار14 M دلار0 دلار4.12%1.00%3.68%0 ZKF10 B ZKF
22ZKDOGE47840.000075 دلار12 K دلار0 دلار0.72%3.88%8.22%0 ZKDOGE10 B ZKDOGE
23ZKB10460.044959 دلار2 M دلار9 M دلار0.81%0.99%1.36%197 M ZKB600 M ZKB
24ZAT41550.00000002118361 دلار32 K دلار0 دلار0.83%1.64%9.67%0 ZATبی نهایت
25ZIL1440.024327 دلار34 M دلار423 M دلار0.08%2.71%14.13%17 B ZIL150 M ZIL
26ZIK18130.000911 دلار596 دلار415 K دلار0.02%19.88%14.48%455 M ZIKبی نهایت
27ZZ33900.04931 دلار110 K دلار0 دلار0.44%2.88%25.00%0 ZZ100 M ZZ
28ZIG4080.067283 دلار10 M دلار96 M دلار2.89%9.26%30.49%1 B ZIGبی نهایت
29ZEXI41941 دلار30 K دلار0 دلار0.26%2.26%8.06%0 ZEXI990 M ZEXI
30ZSC41380.000204 دلار32 K دلار0 دلار2.63%1.28%0.96%0 ZSCبی نهایت
31ZETRIX242614 دلار3 M دلار0 دلار0.09%1.74%14.82%0 ZETRIX2 B ZETRIX
32ZETA1182 دلار101 M دلار566 M دلار0.16%2.65%1.86%236 M ZETA2 B ZETA
33ZEE15420.021246 دلار809 K دلار1 M دلار0.47%0.30%2.83%63 M ZEEبی نهایت
34MEOW27900.062252 دلار459 K دلار0 دلار0.12%6.01%10.32%0 MEOW10 B MEOW
35ZER14520.147611 دلار0 دلار2 M دلار0.03%46.80%365.17%13 M ZER17 M ZER
36ZEPH250424 دلار2 M دلار0 دلار0.51%12.42%20.25%0 ZEPHبی نهایت
37ZEON7870.000692 دلار11 K دلار21 M دلار0.15%3.10%12.48%31 B ZEONبی نهایت
38ZNZ21260.002611 دلار144 دلار77 K دلار0.20%1.18%25.28%30 M ZNZ83 M ZNZ
39ZNN10212 دلار26 K دلار10 M دلار2.02%0.58%25.11%6 M ZNNبی نهایت
40ZLK43900.039988 دلار23 K دلار0 دلار0.23%0.52%1.04%0 ZLK100 M ZLK
41ZENIQ34340.056827 دلار102 K دلار0 دلار0.05%2.70%8.38%0 ZENIQ86 M ZENIQ
42ZEFU18200.006124 دلار33 دلار397 K دلار0.00%0.58%24.37%65 M ZEFU200 M ZEFU
43ZPC42790.00000000034543 دلار27 K دلار0 دلار0.92%2.41%3.49%0 ZPC889 T ZPC
44ZLW17840.006557 دلار187 K دلار474 K دلار0.01%0.56%4.52%72 M ZLW300 M ZLW
45ZELIX14580.000479 دلار925 K دلار2 M دلار0.69%5.29%2.95%4 B ZELIX10 B ZELIX
46FLUX1930.858261 دلار22 M دلار293 M دلار0.88%2.72%32.29%341 M FLUX440 M FLUX
47ZTG45730.119635 دلار19 K دلار0 دلار0.89%0.64%11.13%0 ZTG100 M ZTG
48ZPT39380.00021 دلار42 K دلار0 دلار4.09%2.19%1.39%0 ZPTبی نهایت
49MEOW30240.000009 دلار244 K دلار0 دلار1.41%6.83%27.36%0 MEOW1,000 B MEOW
50ZBU23553 دلار12 M دلار0 دلار0.48%1.13%1.23%0 ZBU5 B ZBU

برترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت

برترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
#نام ارزنماد#قیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1ZYN13120.079666 دلار233 K دلار3 M دلار0.21%0.10%7.09%42 M ZYNبی نهایت
2ZYB18250.068866 دلار36 K دلار387 K دلار0.81%1.41%14.69%6 M ZYB20 M ZYB
3ZUZALU24950.00299 دلار2 M دلار0 دلار0.38%4.93%0.30%0 ZUZALU1,000 M ZUZALU
4ZUSD8190.999037 دلار94 دلار19 M دلار0.13%0.07%0.12%19 M ZUSDبی نهایت
5ZURR42264 دلار29 K دلار0 دلار1.66%0.67%3.12%0 ZURR57 K ZURR
6ZUM21640.000051 دلار0 دلار50 K دلار0.07%1.18%5.78%989 M ZUM10 B ZUM
7ZUM20810.000005 دلار27 دلار117 K دلار0.00%2.89%23.03%26 B ZUMبی نهایت
8ZTX5100.027108 دلار2 M دلار60 M دلار2.21%7.44%4.39%2 B ZTX10 B ZTX
9ZORA21719 دلار157 دلار48 K دلار0.00%49.67%3.38%5 K ZORA10 K ZORA
10ZOOMER37180.000039 دلار61 K دلار0 دلار0.15%3.31%15.05%0 ZOOMER69 B ZOOMER
11ZOO14130.005077 دلار8 K دلار2 M دلار0.00%0.49%6.78%447 M ZOOبی نهایت
12ZOA38090.000243 دلار51 K دلار0 دلار0.16%0.96%1.07%0 ZOA1,000 M ZOA
13ZONE43880.001861 دلار23 K دلار0 دلار0.49%5.38%28.84%0 ZONE1,000 M ZONE
14ZINU31160.000816 دلار190 K دلار0 دلار3.51%6.02%3.60%0 ZINU1,000 M ZINU
15ZPAY28000.008152 دلار438 K دلار0 دلار1.20%8.21%14.75%0 ZPAY700 M ZPAY
16ZODI41280.000333 دلار33 K دلار0 دلار0.15%3.46%2.56%0 ZODIبی نهایت
17ZKID31670.036814 دلار171 K دلار0 دلار1.48%5.06%53.57%0 ZKID100 M ZKID
18ZF10150.035257 دلار2 M دلار10 M دلار3.03%3.46%22.89%275 M ZFبی نهایت
19ZKPEPE29960.000017 دلار264 K دلار0 دلار1.02%6.54%9.29%0 ZKPEPE10 B ZKPEPE
20ZKML24920.138767 دلار2 M دلار0 دلار2.27%2.47%14.79%0 ZKML100 M ZKML
21ZKF23500.009208 دلار14 M دلار0 دلار4.12%1.00%3.68%0 ZKF10 B ZKF
22ZKDOGE47840.000075 دلار12 K دلار0 دلار0.72%3.88%8.22%0 ZKDOGE10 B ZKDOGE
23ZKB10460.044959 دلار2 M دلار9 M دلار0.81%0.99%1.36%197 M ZKB600 M ZKB
24ZAT41550.00000002118361 دلار32 K دلار0 دلار0.83%1.64%9.67%0 ZATبی نهایت
25ZIL1440.024327 دلار34 M دلار423 M دلار0.08%2.71%14.13%17 B ZIL150 M ZIL
26ZIK18130.000911 دلار596 دلار415 K دلار0.02%19.88%14.48%455 M ZIKبی نهایت
27ZZ33900.04931 دلار110 K دلار0 دلار0.44%2.88%25.00%0 ZZ100 M ZZ
28ZIG4080.067283 دلار10 M دلار96 M دلار2.89%9.26%30.49%1 B ZIGبی نهایت
29ZEXI41941 دلار30 K دلار0 دلار0.26%2.26%8.06%0 ZEXI990 M ZEXI
30ZSC41380.000204 دلار32 K دلار0 دلار2.63%1.28%0.96%0 ZSCبی نهایت
31ZETRIX242614 دلار3 M دلار0 دلار0.09%1.74%14.82%0 ZETRIX2 B ZETRIX
32ZETA1182 دلار101 M دلار566 M دلار0.16%2.65%1.86%236 M ZETA2 B ZETA
33ZEE15420.021246 دلار809 K دلار1 M دلار0.47%0.30%2.83%63 M ZEEبی نهایت
34MEOW27900.062252 دلار459 K دلار0 دلار0.12%6.01%10.32%0 MEOW10 B MEOW
35ZER14520.147611 دلار0 دلار2 M دلار0.03%46.80%365.17%13 M ZER17 M ZER
36ZEPH250424 دلار2 M دلار0 دلار0.51%12.42%20.25%0 ZEPHبی نهایت
37ZEON7870.000692 دلار11 K دلار21 M دلار0.15%3.10%12.48%31 B ZEONبی نهایت
38ZNZ21260.002611 دلار144 دلار77 K دلار0.20%1.18%25.28%30 M ZNZ83 M ZNZ
39ZNN10212 دلار26 K دلار10 M دلار2.02%0.58%25.11%6 M ZNNبی نهایت
40ZLK43900.039988 دلار23 K دلار0 دلار0.23%0.52%1.04%0 ZLK100 M ZLK
41ZENIQ34340.056827 دلار102 K دلار0 دلار0.05%2.70%8.38%0 ZENIQ86 M ZENIQ
42ZEFU18200.006124 دلار33 دلار397 K دلار0.00%0.58%24.37%65 M ZEFU200 M ZEFU
43ZPC42790.00000000034543 دلار27 K دلار0 دلار0.92%2.41%3.49%0 ZPC889 T ZPC
44ZLW17840.006557 دلار187 K دلار474 K دلار0.01%0.56%4.52%72 M ZLW300 M ZLW
45ZELIX14580.000479 دلار925 K دلار2 M دلار0.69%5.29%2.95%4 B ZELIX10 B ZELIX
46FLUX1930.858261 دلار22 M دلار293 M دلار0.88%2.72%32.29%341 M FLUX440 M FLUX
47ZTG45730.119635 دلار19 K دلار0 دلار0.89%0.64%11.13%0 ZTG100 M ZTG
48ZPT39380.00021 دلار42 K دلار0 دلار4.09%2.19%1.39%0 ZPTبی نهایت
49MEOW30240.000009 دلار244 K دلار0 دلار1.41%6.83%27.36%0 MEOW1,000 B MEOW
50ZBU23553 دلار12 M دلار0 دلار0.48%1.13%1.23%0 ZBU5 B ZBU