پایین ترین ارزش در بازار جهانی
پایین ترین مارکت کپ

پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
#نام ارزنمادقیمتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
2560KARATE0.005528 دلار0 دلار1.22%5.56%7.80%1 M دلار0 KARATE110 B KARATE
2816SBR0.004423 دلار0 دلار1.20%5.00%24.30%419 K دلار0 SBR10 B SBR
3072METANO0.00037 دلار0 دلار0.39%1.36%9.48%218 K دلار0 METANO10 B METANO
3328TRIBL1 دلار0 دلار0.03%0.80%1.50%125 K دلار0 TRIBL1,000 M TRIBL
3584FUSDC0.999893 دلار0 دلار0.01%0.01%0.01%77 K دلار0 FUSDCبی نهایت
3840SFM0.000033 دلار0 دلار0.14%1.60%4.88%49 K دلار0 SFM1,000 B SFM
4096CBANK1 دلار0 دلار0.00%9.66%8.55%34 K دلار0 CBANK4 M CBANK
4352FFM0.020313 دلار0 دلار0.01%1.93%9.84%24 K دلار0 FFMبی نهایت
4608TSHP0.000033 دلار0 دلار1.73%2.80%2.63%17 K دلار0 TSHP5 B TSHP
4864IVY0.000004 دلار0 دلار0.35%0.16%8.07%10 K دلار0 IVY10 T IVY
2561ETHS5 دلار0 دلار3.17%2.17%1.32%1 M دلار0 ETHS21 M ETHS
2817MNTA0.834586 دلار0 دلار0.36%2.92%0.55%419 K دلار0 MNTA100 M MNTA
3073SPRT0.000494 دلار0 دلار0.60%11.17%13.68%217 K دلار0 SPRT1,000 M SPRT
3329JUSDT1 دلار0 دلار0.33%1.64%6.86%125 K دلار0 JUSDTبی نهایت
3585CTY19 دلار0 دلار3.86%4.54%1.48%77 K دلار0 CTY1,000 K CTY
3841BIO0.004401 دلار0 دلار0.01%2.22%18.52%49 K دلار0 BIOبی نهایت
4097SASHIMI0.004127 دلار0 دلار0.10%5.71%18.42%34 K دلار0 SASHIMIبی نهایت
4353TIA0.014416 دلار0 دلار0.00%10.66%9.01%24 K دلار0 TIAبی نهایت
4609XIL0.001849 دلار0 دلار0.01%0.14%20.19%17 K دلار0 XIL250 M XIL
4865KOIN0.028003 دلار0 دلار3.44%8.20%6.05%10 K دلار0 KOIN125 M KOIN
2562CGL0.007811 دلار0 دلار0.87%0.25%13.50%1 M دلار0 CGL3 B CGL
2818SUIP0.133105 دلار0 دلار0.80%5.31%17.17%417 K دلار0 SUIP100 M SUIP
3074WOLF0.000003 دلار0 دلار0.37%4.09%8.79%217 K دلار0 WOLF421 M WOLF
3330NOVA0.00000001941005 دلار0 دلار0.73%19.84%16.83%124 K دلار0 NOVA10 NOVA
3586ECLIP0.293623 دلار0 دلار0.19%2.41%2.80%77 K دلار0 ECLIP300 M ECLIP
3842BXBT0.147878 دلار0 دلار0.64%3.11%5.22%49 K دلار0 BXBT100 M BXBT
4098MDF0.00092 دلار0 دلار0.23%11.04%26.78%34 K دلار0 MDFبی نهایت
4354RATING0.000189 دلار0 دلار0.02%0.02%0.85%24 K دلار0 RATINGبی نهایت
4610RAFT0.00062 دلار0 دلار0.95%4.31%17.08%17 K دلار0 RAFT3 B RAFT
4866VATRENI0.324151 دلار0 دلار0.36%6.95%27.44%10 K دلار0 VATRENI30 M VATRENI
2563CAMLY0.000258 دلار0 دلار0.16%0.63%10.65%1 M دلار0 CAMLY1,000 B CAMLY
2820SAUCEINU0.000033 دلار0 دلار0.48%3.74%161.71%417 K دلار0 SAUCEINU100 B SAUCEINU
3075SHEZMU12 دلار0 دلار1.62%31.59%19.87%217 K دلار0 SHEZMUبی نهایت
3331USH0.032491 دلار0 دلار9.32%14.14%10.67%124 K دلار0 USHبی نهایت
3587MONIE0.0916 دلار0 دلار0.85%5.13%10.08%77 K دلار0 MONIE2 B MONIE
3843DRAGON0.00000000000761 دلار0 دلار0.24%4.73%22.87%49 K دلار0 DRAGON99 DRAGON
4099GSE0.000141 دلار0 دلار1.22%0.46%111.80%34 K دلار0 GSEبی نهایت
4355XPRESS0.039674 دلار0 دلار0.82%6.21%3.54%24 K دلار0 XPRESS10 M XPRESS
4611LBA0.000331 دلار0 دلار2.98%6.12%2.53%17 K دلار0 LBAبی نهایت
4867EVX0.013594 دلار0 دلار12.88%3.84%9.00%10 K دلار0 EVXبی نهایت
2564RFD0.000006 دلار0 دلار0.19%1.03%10.00%1 M دلار0 RFD1,000 B RFD
2819THB0.037069 دلار0 دلار0.46%0.98%3.27%417 K دلار0 THB10 B THB
3076VSUI2 دلار0 دلار0.00%3.16%10.23%216 K دلار0 VSUI11 M VSUI
3332MEAN0.029778 دلار0 دلار1.20%1.92%7.31%124 K دلار0 MEAN210 M MEAN
3588DOGPAD0.00000046005819 دلار0 دلار0.43%0.39%0.22%76 K دلار0 DOGPAD1,000 B DOGPAD
3844TRI0.173727 دلار0 دلار0.21%0.80%0.98%49 K دلار0 TRI100 M TRI
4100WRT0.064156 دلار0 دلار0.26%1.10%4.94%34 K دلار0 WRT100 M WRT
4356MARS0.128326 دلار0 دلار0.44%2.47%19.03%24 K دلار0 MARSبی نهایت
4612SVN0.003735 دلار0 دلار1.54%6.73%9.90%17 K دلار0 SVNبی نهایت
4868LNDRY0.054396 دلار0 دلار1.62%5.27%18.26%10 K دلار0 LNDRY10 M LNDRY

پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
#نام ارزنمادقیمتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
2560KARATE0.005528 دلار0 دلار1.22%5.56%7.80%1 M دلار0 KARATE110 B KARATE
2816SBR0.004423 دلار0 دلار1.20%5.00%24.30%419 K دلار0 SBR10 B SBR
3072METANO0.00037 دلار0 دلار0.39%1.36%9.48%218 K دلار0 METANO10 B METANO
3328TRIBL1 دلار0 دلار0.03%0.80%1.50%125 K دلار0 TRIBL1,000 M TRIBL
3584FUSDC0.999893 دلار0 دلار0.01%0.01%0.01%77 K دلار0 FUSDCبی نهایت
3840SFM0.000033 دلار0 دلار0.14%1.60%4.88%49 K دلار0 SFM1,000 B SFM
4096CBANK1 دلار0 دلار0.00%9.66%8.55%34 K دلار0 CBANK4 M CBANK
4352FFM0.020313 دلار0 دلار0.01%1.93%9.84%24 K دلار0 FFMبی نهایت
4608TSHP0.000033 دلار0 دلار1.73%2.80%2.63%17 K دلار0 TSHP5 B TSHP
4864IVY0.000004 دلار0 دلار0.35%0.16%8.07%10 K دلار0 IVY10 T IVY
2561ETHS5 دلار0 دلار3.17%2.17%1.32%1 M دلار0 ETHS21 M ETHS
2817MNTA0.834586 دلار0 دلار0.36%2.92%0.55%419 K دلار0 MNTA100 M MNTA
3073SPRT0.000494 دلار0 دلار0.60%11.17%13.68%217 K دلار0 SPRT1,000 M SPRT
3329JUSDT1 دلار0 دلار0.33%1.64%6.86%125 K دلار0 JUSDTبی نهایت
3585CTY19 دلار0 دلار3.86%4.54%1.48%77 K دلار0 CTY1,000 K CTY
3841BIO0.004401 دلار0 دلار0.01%2.22%18.52%49 K دلار0 BIOبی نهایت
4097SASHIMI0.004127 دلار0 دلار0.10%5.71%18.42%34 K دلار0 SASHIMIبی نهایت
4353TIA0.014416 دلار0 دلار0.00%10.66%9.01%24 K دلار0 TIAبی نهایت
4609XIL0.001849 دلار0 دلار0.01%0.14%20.19%17 K دلار0 XIL250 M XIL
4865KOIN0.028003 دلار0 دلار3.44%8.20%6.05%10 K دلار0 KOIN125 M KOIN
2562CGL0.007811 دلار0 دلار0.87%0.25%13.50%1 M دلار0 CGL3 B CGL
2818SUIP0.133105 دلار0 دلار0.80%5.31%17.17%417 K دلار0 SUIP100 M SUIP
3074WOLF0.000003 دلار0 دلار0.37%4.09%8.79%217 K دلار0 WOLF421 M WOLF
3330NOVA0.00000001941005 دلار0 دلار0.73%19.84%16.83%124 K دلار0 NOVA10 NOVA
3586ECLIP0.293623 دلار0 دلار0.19%2.41%2.80%77 K دلار0 ECLIP300 M ECLIP
3842BXBT0.147878 دلار0 دلار0.64%3.11%5.22%49 K دلار0 BXBT100 M BXBT
4098MDF0.00092 دلار0 دلار0.23%11.04%26.78%34 K دلار0 MDFبی نهایت
4354RATING0.000189 دلار0 دلار0.02%0.02%0.85%24 K دلار0 RATINGبی نهایت
4610RAFT0.00062 دلار0 دلار0.95%4.31%17.08%17 K دلار0 RAFT3 B RAFT
4866VATRENI0.324151 دلار0 دلار0.36%6.95%27.44%10 K دلار0 VATRENI30 M VATRENI
2563CAMLY0.000258 دلار0 دلار0.16%0.63%10.65%1 M دلار0 CAMLY1,000 B CAMLY
2820SAUCEINU0.000033 دلار0 دلار0.48%3.74%161.71%417 K دلار0 SAUCEINU100 B SAUCEINU
3075SHEZMU12 دلار0 دلار1.62%31.59%19.87%217 K دلار0 SHEZMUبی نهایت
3331USH0.032491 دلار0 دلار9.32%14.14%10.67%124 K دلار0 USHبی نهایت
3587MONIE0.0916 دلار0 دلار0.85%5.13%10.08%77 K دلار0 MONIE2 B MONIE
3843DRAGON0.00000000000761 دلار0 دلار0.24%4.73%22.87%49 K دلار0 DRAGON99 DRAGON
4099GSE0.000141 دلار0 دلار1.22%0.46%111.80%34 K دلار0 GSEبی نهایت
4355XPRESS0.039674 دلار0 دلار0.82%6.21%3.54%24 K دلار0 XPRESS10 M XPRESS
4611LBA0.000331 دلار0 دلار2.98%6.12%2.53%17 K دلار0 LBAبی نهایت
4867EVX0.013594 دلار0 دلار12.88%3.84%9.00%10 K دلار0 EVXبی نهایت
2564RFD0.000006 دلار0 دلار0.19%1.03%10.00%1 M دلار0 RFD1,000 B RFD
2819THB0.037069 دلار0 دلار0.46%0.98%3.27%417 K دلار0 THB10 B THB
3076VSUI2 دلار0 دلار0.00%3.16%10.23%216 K دلار0 VSUI11 M VSUI
3332MEAN0.029778 دلار0 دلار1.20%1.92%7.31%124 K دلار0 MEAN210 M MEAN
3588DOGPAD0.00000046005819 دلار0 دلار0.43%0.39%0.22%76 K دلار0 DOGPAD1,000 B DOGPAD
3844TRI0.173727 دلار0 دلار0.21%0.80%0.98%49 K دلار0 TRI100 M TRI
4100WRT0.064156 دلار0 دلار0.26%1.10%4.94%34 K دلار0 WRT100 M WRT
4356MARS0.128326 دلار0 دلار0.44%2.47%19.03%24 K دلار0 MARSبی نهایت
4612SVN0.003735 دلار0 دلار1.54%6.73%9.90%17 K دلار0 SVNبی نهایت
4868LNDRY0.054396 دلار0 دلار1.62%5.27%18.26%10 K دلار0 LNDRY10 M LNDRY