مارکت کپ پایین
مارکت کپ پایین ارزهای دیجیتال

مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر

پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
100AXL1 دلار745 M دلار0.19%3.44%18.62%10 M دلار573 M AXLبی نهایت
99GALA0.027932 دلار776 M دلار0.13%0.06%12.54%82 M دلار28 B GALAبی نهایت
98WEMIX2 دلار787 M دلار0.10%0.83%1.62%2 M دلار362 M WEMIX980 M WEMIX
97FET0.951846 دلار792 M دلار0.96%1.07%39.80%345 M دلار832 M FETبی نهایت
96MANTA3 دلار793 M دلار0.81%3.29%12.41%315 M دلار251 M MANTAبی نهایت
95GNO307 دلار795 M دلار0.41%2.47%8.77%10 M دلار3 M GNO3 M GNO
94OSMO2 دلار798 M دلار0.11%0.53%1.88%47 M دلار493 M OSMO1,000 M OSMO
93WOO0.43982 دلار804 M دلار1.01%0.14%7.92%28 M دلار2 B WOOبی نهایت
92ROSE0.12122 دلار814 M دلار1.01%5.88%3.30%123 M دلار7 B ROSE10 B ROSE
91SC0.014486 دلار818 M دلار0.11%8.05%46.94%135 M دلار56 B SCبی نهایت
90BONK0.000013 دلار818 M دلار0.10%1.35%1.20%85 M دلار63 T BONK94 T BONK
89KLAY0.235424 دلار822 M دلار0.18%1.18%1.81%26 M دلار3 B KLAYبی نهایت
88KAVA0.786543 دلار852 M دلار0.13%1.01%6.81%23 M دلار1 B KAVAبی نهایت
87PYTH0.582457 دلار880 M دلار0.01%6.28%1.76%94 M دلار2 B PYTHبی نهایت
86EOS0.801585 دلار896 M دلار0.36%2.57%7.35%139 M دلار1 B EOSبی نهایت
85WLD7 دلار905 M دلار0.47%11.61%146.97%1 B دلار131 M WLD10 B WLD
84NEO13 دلار906 M دلار0.17%0.43%7.52%35 M دلار71 M NEO100 M NEO
83IOTA0.291184 دلار913 M دلار0.50%3.08%10.97%40 M دلار3 B IOTAبی نهایت
82AKT4 دلار913 M دلار1.41%0.64%15.68%8 M دلار228 M AKT389 M AKT
81ETHDYDX3 دلار918 M دلار0.81%2.69%0.46%64 M دلار296 M ETHDYDXبی نهایت
80ASTR0.170173 دلار947 M دلار0.19%3.62%8.44%31 M دلار6 B ASTRبی نهایت
79CFX0.254989 دلار956 M دلار0.67%4.76%14.06%110 M دلار4 B CFXبی نهایت
78MANA0.511523 دلار968 M دلار0.21%0.94%8.14%100 M دلار2 B MANAبی نهایت
77RON3 دلار979 M دلار0.09%1.94%20.70%122 M دلار298 M RONبی نهایت
76KCS10 دلار1 B دلار0.31%1.92%2.79%2 M دلار96 M KCS170 M KCS
74DYM7 دلار1 B دلار2.17%4.32%0.39%93 M دلار146 M DYM1,000 M DYM
75AR16 دلار1 B دلار2.22%20.45%72.46%142 M دلار65 M AR66 M AR
73BTT0.000001 دلار1 B دلار0.41%2.89%13.57%44 M دلار968 T BTTبی نهایت
72XTZ1 دلار1 B دلار0.13%3.66%6.96%38 M دلار972 M XTZبی نهایت
70CHZ0.123154 دلار1 B دلار1.31%7.80%22.53%131 M دلار9 B CHZ9 B CHZ
69BLUR0.769789 دلار1 B دلار0.28%2.21%15.01%153 M دلار1 B BLURبی نهایت
711000SATS0.000522 دلار1 B دلار0.33%4.61%10.80%48 M دلار2 T 1000SATS2 T 1000SATS
68APE2 دلار1 B دلار0.81%6.46%22.60%117 M دلار605 M APE1,000 M APE
67AXS8 دلار1 B دلار0.64%1.13%7.99%92 M دلار137 M AXS270 M AXS
66SNX4 دلار1 B دلار0.38%2.11%4.58%37 M دلار305 M SNXبی نهایت
65SAND0.520942 دلار1 B دلار0.37%1.27%10.00%161 M دلار2 B SAND3 B SAND
64FLR0.034594 دلار1 B دلار0.58%1.37%8.16%13 M دلار35 B FLRبی نهایت
63FTM0.430283 دلار1 B دلار0.07%0.05%8.12%88 M دلار3 B FTM3 B FTM
62THETA1 دلار1 B دلار0.53%1.94%13.26%68 M دلار1,000 M THETA1,000 M THETA
61TUSD0.978861 دلار1 B دلار0.06%0.36%0.67%112 M دلار1 B TUSDبی نهایت
60QNT110 دلار1 B دلار0.11%2.38%4.95%24 M دلار12 M QNT15 M QNT
59BGB0.991278 دلار1 B دلار2.08%4.42%45.19%26 M دلار1 B BGB2 B BGB
58FLOW0.938732 دلار1 B دلار0.52%1.97%7.86%68 M دلار1 B FLOWبی نهایت
57AAVE96 دلار1 B دلار0.47%1.10%5.89%126 M دلار15 M AAVE16 M AAVE
56MINA1 دلار1 B دلار0.44%1.30%2.87%68 M دلار1 B MINAبی نهایت
55ORDI70 دلار1 B دلار0.09%1.67%0.91%149 M دلار21 M ORDI21 M ORDI
54HNT9 دلار2 B دلار0.28%5.82%5.88%19 M دلار161 M HNT223 M HNT
53BSV78 دلار2 B دلار0.28%0.37%3.51%66 M دلار20 M BSVبی نهایت
52ALGO0.200931 دلار2 B دلار0.42%0.46%11.41%58 M دلار8 B ALGO10 B ALGO
51EGLD61 دلار2 B دلار0.63%0.19%2.64%50 M دلار27 M EGLD31 M EGLD

مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر

پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
100AXL1 دلار745 M دلار0.19%3.44%18.62%10 M دلار573 M AXLبی نهایت
99GALA0.027932 دلار776 M دلار0.13%0.06%12.54%82 M دلار28 B GALAبی نهایت
98WEMIX2 دلار787 M دلار0.10%0.83%1.62%2 M دلار362 M WEMIX980 M WEMIX
97FET0.951846 دلار792 M دلار0.96%1.07%39.80%345 M دلار832 M FETبی نهایت
96MANTA3 دلار793 M دلار0.81%3.29%12.41%315 M دلار251 M MANTAبی نهایت
95GNO307 دلار795 M دلار0.41%2.47%8.77%10 M دلار3 M GNO3 M GNO
94OSMO2 دلار798 M دلار0.11%0.53%1.88%47 M دلار493 M OSMO1,000 M OSMO
93WOO0.43982 دلار804 M دلار1.01%0.14%7.92%28 M دلار2 B WOOبی نهایت
92ROSE0.12122 دلار814 M دلار1.01%5.88%3.30%123 M دلار7 B ROSE10 B ROSE
91SC0.014486 دلار818 M دلار0.11%8.05%46.94%135 M دلار56 B SCبی نهایت
90BONK0.000013 دلار818 M دلار0.10%1.35%1.20%85 M دلار63 T BONK94 T BONK
89KLAY0.235424 دلار822 M دلار0.18%1.18%1.81%26 M دلار3 B KLAYبی نهایت
88KAVA0.786543 دلار852 M دلار0.13%1.01%6.81%23 M دلار1 B KAVAبی نهایت
87PYTH0.582457 دلار880 M دلار0.01%6.28%1.76%94 M دلار2 B PYTHبی نهایت
86EOS0.801585 دلار896 M دلار0.36%2.57%7.35%139 M دلار1 B EOSبی نهایت
85WLD7 دلار905 M دلار0.47%11.61%146.97%1 B دلار131 M WLD10 B WLD
84NEO13 دلار906 M دلار0.17%0.43%7.52%35 M دلار71 M NEO100 M NEO
83IOTA0.291184 دلار913 M دلار0.50%3.08%10.97%40 M دلار3 B IOTAبی نهایت
82AKT4 دلار913 M دلار1.41%0.64%15.68%8 M دلار228 M AKT389 M AKT
81ETHDYDX3 دلار918 M دلار0.81%2.69%0.46%64 M دلار296 M ETHDYDXبی نهایت
80ASTR0.170173 دلار947 M دلار0.19%3.62%8.44%31 M دلار6 B ASTRبی نهایت
79CFX0.254989 دلار956 M دلار0.67%4.76%14.06%110 M دلار4 B CFXبی نهایت
78MANA0.511523 دلار968 M دلار0.21%0.94%8.14%100 M دلار2 B MANAبی نهایت
77RON3 دلار979 M دلار0.09%1.94%20.70%122 M دلار298 M RONبی نهایت
76KCS10 دلار1 B دلار0.31%1.92%2.79%2 M دلار96 M KCS170 M KCS
74DYM7 دلار1 B دلار2.17%4.32%0.39%93 M دلار146 M DYM1,000 M DYM
75AR16 دلار1 B دلار2.22%20.45%72.46%142 M دلار65 M AR66 M AR
73BTT0.000001 دلار1 B دلار0.41%2.89%13.57%44 M دلار968 T BTTبی نهایت
72XTZ1 دلار1 B دلار0.13%3.66%6.96%38 M دلار972 M XTZبی نهایت
70CHZ0.123154 دلار1 B دلار1.31%7.80%22.53%131 M دلار9 B CHZ9 B CHZ
69BLUR0.769789 دلار1 B دلار0.28%2.21%15.01%153 M دلار1 B BLURبی نهایت
711000SATS0.000522 دلار1 B دلار0.33%4.61%10.80%48 M دلار2 T 1000SATS2 T 1000SATS
68APE2 دلار1 B دلار0.81%6.46%22.60%117 M دلار605 M APE1,000 M APE
67AXS8 دلار1 B دلار0.64%1.13%7.99%92 M دلار137 M AXS270 M AXS
66SNX4 دلار1 B دلار0.38%2.11%4.58%37 M دلار305 M SNXبی نهایت
65SAND0.520942 دلار1 B دلار0.37%1.27%10.00%161 M دلار2 B SAND3 B SAND
64FLR0.034594 دلار1 B دلار0.58%1.37%8.16%13 M دلار35 B FLRبی نهایت
63FTM0.430283 دلار1 B دلار0.07%0.05%8.12%88 M دلار3 B FTM3 B FTM
62THETA1 دلار1 B دلار0.53%1.94%13.26%68 M دلار1,000 M THETA1,000 M THETA
61TUSD0.978861 دلار1 B دلار0.06%0.36%0.67%112 M دلار1 B TUSDبی نهایت
60QNT110 دلار1 B دلار0.11%2.38%4.95%24 M دلار12 M QNT15 M QNT
59BGB0.991278 دلار1 B دلار2.08%4.42%45.19%26 M دلار1 B BGB2 B BGB
58FLOW0.938732 دلار1 B دلار0.52%1.97%7.86%68 M دلار1 B FLOWبی نهایت
57AAVE96 دلار1 B دلار0.47%1.10%5.89%126 M دلار15 M AAVE16 M AAVE
56MINA1 دلار1 B دلار0.44%1.30%2.87%68 M دلار1 B MINAبی نهایت
55ORDI70 دلار1 B دلار0.09%1.67%0.91%149 M دلار21 M ORDI21 M ORDI
54HNT9 دلار2 B دلار0.28%5.82%5.88%19 M دلار161 M HNT223 M HNT
53BSV78 دلار2 B دلار0.28%0.37%3.51%66 M دلار20 M BSVبی نهایت
52ALGO0.200931 دلار2 B دلار0.42%0.46%11.41%58 M دلار8 B ALGO10 B ALGO
51EGLD61 دلار2 B دلار0.63%0.19%2.64%50 M دلار27 M EGLD31 M EGLD