کم ترین حجم معاملات در 24 ساعت
کم ترین حجم معاملات در 24 ساعت

کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی

کمترین حجم در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
2304KEMA0.000052 دلار0 دلار1 K دلار0.20%0.26%4.60%بی نهایت24 M KEMA
2305CYL0.002191 دلار0 دلار1 K دلار0.06%0.46%7.34%بی نهایت564 K CYL
2050BDP0.00035 دلار0 دلار135 K دلار0.36%1.29%10.07%بی نهایت387 M BDP
2307IRA0.000051 دلار0 دلار1 K دلار0.07%1.17%5.78%بی نهایت21 M IRA
2052APY0.002015 دلار0 دلار134 K دلار0.00%0.00%3.36%بی نهایت66 M APY
2053DCNTR0.075486 دلار0 دلار134 K دلار0.07%1.18%5.78%50 M DCNTR2 M DCNTR
2309STO0.000002 دلار0 دلار649 دلار0.05%1.05%12.07%بی نهایت279 M STO
1799SATA0.006177 دلار0 دلار440 K دلار0.51%0.07%6.13%100 M SATA71 M SATA
2313AIM0.000315 دلار0 دلار392 دلار0.08%0.10%4.74%1,000 M AIM1 M AIM
1294CCT0.210017 دلار0 دلار4 M دلار0.00%0.02%8.77%600 M CCT17 M CCT
527BTCP23 دلار0 دلار58 M دلار0.00%0.00%0.50%بی نهایت2 M BTCP
2063PHR0.004125 دلار0 دلار126 K دلار0.20%0.26%65.27%بی نهایت31 M PHR
2319RNBW0.0000000256241 دلار0 دلار0 دلار0.00%0.02%11.67%100 M RNBW6 M RNBW
1305TENT0.088669 دلار0 دلار3 M دلار0.29%1.06%9.09%84 M TENT39 M TENT
1308SHROOM0.066279 دلار0 دلار3 M دلار0.00%0.00%0.87%66 M SHROOM51 M SHROOM
2083CLX0.022665 دلار0 دلار116 K دلار0.05%1.05%12.07%بی نهایت5 M CLX
1828QWAN0.008829 دلار0 دلار384 K دلار0.99%1.33%3.32%1,000 M QWAN44 M QWAN
2086RPZX0.00006 دلار0 دلار110 K دلار0.32%0.28%1.24%بی نهایت2 B RPZX
1585THC0.004281 دلار0 دلار1 M دلار0.20%0.26%31.96%300 M THC267 M THC
561NEOM25 دلار0 دلار53 M دلار0.00%0.00%0.46%بی نهایت2 M NEOM
1330KYL0.011347 دلار0 دلار3 M دلار0.21%0.76%5.88%1,000 M KYL270 M KYL
1586DONUT0.009506 دلار0 دلار1 M دلار0.02%2.07%23.53%بی نهایت120 M DONUT
2099FYD0.000157 دلار0 دلار100 K دلار0.17%199.54%4.78%650 M FYD635 M FYD
2104UCA0.000041 دلار0 دلار94 K دلار0.07%1.18%20.89%بی نهایت2 B UCA
2106DOWS0.003497 دلار0 دلار93 K دلار0.21%0.77%5.97%بی نهایت27 M DOWS
571BTCD49 دلار0 دلار50 M دلار0.00%0.00%0.51%بی نهایت1 M BTCD
1595ATT0.002471 دلار0 دلار1 M دلار0.03%0.03%21.14%3 B ATT450 M ATT
2108BPS0.015301 دلار0 دلار92 K دلار0.07%1.18%5.78%21 M BPS6 M BPS
2110LUA0.00041 دلار0 دلار88 K دلار0.12%19.91%6.22%500 M LUA216 M LUA
1599HMQ0.00527 دلار0 دلار1 M دلار0.11%17.63%7.12%921 M HMQ207 M HMQ
2111TELOS0.000522 دلار0 دلار87 K دلار0.20%0.26%4.60%بی نهایت167 M TELOS
2112NOR0.004125 دلار0 دلار86 K دلار0.20%0.29%4.60%بی نهایت21 M NOR
1349GST0.048954 دلار0 دلار3 M دلار0.09%0.42%0.79%بی نهایت59 M GST
2117XWP0.004856 دلار0 دلار83 K دلار0.20%0.26%18.93%18 M XWP17 M XWP
2118FREED0.012522 دلار0 دلار83 K دلار0.03%1.39%13.53%18 M FREED7 M FREED
1095LNC0.065891 دلار0 دلار7 M دلار0.12%0.14%4.84%بی نهایت113 M LNC
1866XBY0.000765 دلار0 دلار329 K دلار6.31%7.34%5.78%650 M XBY430 M XBY
1356YAXIS3 دلار0 دلار3 M دلار0.26%1.23%10.06%11 M YAXIS932 K YAXIS
1615EUM0.036006 دلار0 دلار1 M دلار0.02%0.00%0.01%332 M EUM28 M EUM
1874INEX0.000029 دلار0 دلار320 K دلار0.30%1.11%9.96%11 B INEX11 B INEX
2131IQ0.005986 دلار0 دلار72 K دلار0.04%0.39%7.09%57 M IQ12 M IQ
596RSV2 دلار0 دلار46 M دلار0.21%0.51%5.38%بی نهایت29 M RSV
1878NYC0.000002 دلار0 دلار315 K دلار0.05%23.32%7.57%بی نهایت144 B NYC
1111PALLA0.009606 دلار0 دلار7 M دلار0.00%0.00%0.30%بی نهایت744 M PALLA
1880TROLL0.000523 دلار0 دلار310 K دلار0.15%0.14%4.76%بی نهایت593 M TROLL
2138FBN0.000059 دلار0 دلار64 K دلار0.30%1.11%9.93%3 B FBN1 B FBN
1884DRT0.000522 دلار0 دلار309 K دلار0.20%0.26%4.60%1 B DRT592 M DRT
1372SIGNA0.001281 دلار0 دلار3 M دلار0.07%1.25%5.19%بی نهایت2 B SIGNA
2141RBLX0.002974 دلار0 دلار62 K دلار0.23%0.33%6.00%بی نهایت21 M RBLX
2142$ANRX0.000306 دلار0 دلار61 K دلار0.00%0.00%69.86%بی نهایت200 M $ANRX

کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی

کمترین حجم در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
2304KEMA0.000052 دلار0 دلار1 K دلار0.20%0.26%4.60%بی نهایت24 M KEMA
2305CYL0.002191 دلار0 دلار1 K دلار0.06%0.46%7.34%بی نهایت564 K CYL
2050BDP0.00035 دلار0 دلار135 K دلار0.36%1.29%10.07%بی نهایت387 M BDP
2307IRA0.000051 دلار0 دلار1 K دلار0.07%1.17%5.78%بی نهایت21 M IRA
2052APY0.002015 دلار0 دلار134 K دلار0.00%0.00%3.36%بی نهایت66 M APY
2053DCNTR0.075486 دلار0 دلار134 K دلار0.07%1.18%5.78%50 M DCNTR2 M DCNTR
2309STO0.000002 دلار0 دلار649 دلار0.05%1.05%12.07%بی نهایت279 M STO
1799SATA0.006177 دلار0 دلار440 K دلار0.51%0.07%6.13%100 M SATA71 M SATA
2313AIM0.000315 دلار0 دلار392 دلار0.08%0.10%4.74%1,000 M AIM1 M AIM
1294CCT0.210017 دلار0 دلار4 M دلار0.00%0.02%8.77%600 M CCT17 M CCT
527BTCP23 دلار0 دلار58 M دلار0.00%0.00%0.50%بی نهایت2 M BTCP
2063PHR0.004125 دلار0 دلار126 K دلار0.20%0.26%65.27%بی نهایت31 M PHR
2319RNBW0.0000000256241 دلار0 دلار0 دلار0.00%0.02%11.67%100 M RNBW6 M RNBW
1305TENT0.088669 دلار0 دلار3 M دلار0.29%1.06%9.09%84 M TENT39 M TENT
1308SHROOM0.066279 دلار0 دلار3 M دلار0.00%0.00%0.87%66 M SHROOM51 M SHROOM
2083CLX0.022665 دلار0 دلار116 K دلار0.05%1.05%12.07%بی نهایت5 M CLX
1828QWAN0.008829 دلار0 دلار384 K دلار0.99%1.33%3.32%1,000 M QWAN44 M QWAN
2086RPZX0.00006 دلار0 دلار110 K دلار0.32%0.28%1.24%بی نهایت2 B RPZX
1585THC0.004281 دلار0 دلار1 M دلار0.20%0.26%31.96%300 M THC267 M THC
561NEOM25 دلار0 دلار53 M دلار0.00%0.00%0.46%بی نهایت2 M NEOM
1330KYL0.011347 دلار0 دلار3 M دلار0.21%0.76%5.88%1,000 M KYL270 M KYL
1586DONUT0.009506 دلار0 دلار1 M دلار0.02%2.07%23.53%بی نهایت120 M DONUT
2099FYD0.000157 دلار0 دلار100 K دلار0.17%199.54%4.78%650 M FYD635 M FYD
2104UCA0.000041 دلار0 دلار94 K دلار0.07%1.18%20.89%بی نهایت2 B UCA
2106DOWS0.003497 دلار0 دلار93 K دلار0.21%0.77%5.97%بی نهایت27 M DOWS
571BTCD49 دلار0 دلار50 M دلار0.00%0.00%0.51%بی نهایت1 M BTCD
1595ATT0.002471 دلار0 دلار1 M دلار0.03%0.03%21.14%3 B ATT450 M ATT
2108BPS0.015301 دلار0 دلار92 K دلار0.07%1.18%5.78%21 M BPS6 M BPS
2110LUA0.00041 دلار0 دلار88 K دلار0.12%19.91%6.22%500 M LUA216 M LUA
1599HMQ0.00527 دلار0 دلار1 M دلار0.11%17.63%7.12%921 M HMQ207 M HMQ
2111TELOS0.000522 دلار0 دلار87 K دلار0.20%0.26%4.60%بی نهایت167 M TELOS
2112NOR0.004125 دلار0 دلار86 K دلار0.20%0.29%4.60%بی نهایت21 M NOR
1349GST0.048954 دلار0 دلار3 M دلار0.09%0.42%0.79%بی نهایت59 M GST
2117XWP0.004856 دلار0 دلار83 K دلار0.20%0.26%18.93%18 M XWP17 M XWP
2118FREED0.012522 دلار0 دلار83 K دلار0.03%1.39%13.53%18 M FREED7 M FREED
1095LNC0.065891 دلار0 دلار7 M دلار0.12%0.14%4.84%بی نهایت113 M LNC
1866XBY0.000765 دلار0 دلار329 K دلار6.31%7.34%5.78%650 M XBY430 M XBY
1356YAXIS3 دلار0 دلار3 M دلار0.26%1.23%10.06%11 M YAXIS932 K YAXIS
1615EUM0.036006 دلار0 دلار1 M دلار0.02%0.00%0.01%332 M EUM28 M EUM
1874INEX0.000029 دلار0 دلار320 K دلار0.30%1.11%9.96%11 B INEX11 B INEX
2131IQ0.005986 دلار0 دلار72 K دلار0.04%0.39%7.09%57 M IQ12 M IQ
596RSV2 دلار0 دلار46 M دلار0.21%0.51%5.38%بی نهایت29 M RSV
1878NYC0.000002 دلار0 دلار315 K دلار0.05%23.32%7.57%بی نهایت144 B NYC
1111PALLA0.009606 دلار0 دلار7 M دلار0.00%0.00%0.30%بی نهایت744 M PALLA
1880TROLL0.000523 دلار0 دلار310 K دلار0.15%0.14%4.76%بی نهایت593 M TROLL
2138FBN0.000059 دلار0 دلار64 K دلار0.30%1.11%9.93%3 B FBN1 B FBN
1884DRT0.000522 دلار0 دلار309 K دلار0.20%0.26%4.60%1 B DRT592 M DRT
1372SIGNA0.001281 دلار0 دلار3 M دلار0.07%1.25%5.19%بی نهایت2 B SIGNA
2141RBLX0.002974 دلار0 دلار62 K دلار0.23%0.33%6.00%بی نهایت21 M RBLX
2142$ANRX0.000306 دلار0 دلار61 K دلار0.00%0.00%69.86%بی نهایت200 M $ANRX