حجم معاملات پایین ارزهای دیجیتال
حجم معاملات پایین

حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر

کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
76KCS10 دلار2 M دلار1 B دلار0.31%1.92%2.79%170 M KCS96 M KCS
28LEO4 دلار2 M دلار4 B دلار0.02%0.09%0.09%بی نهایت927 M LEO
98WEMIX2 دلار2 M دلار787 M دلار0.10%0.83%1.62%980 M WEMIX362 M WEMIX
36OKB52 دلار6 M دلار3 B دلار0.33%2.35%3.66%بی نهایت60 M OKB
82AKT4 دلار8 M دلار913 M دلار1.41%0.64%15.68%389 M AKT228 M AKT
100AXL1 دلار10 M دلار745 M دلار0.19%3.44%18.62%بی نهایت573 M AXL
95GNO307 دلار10 M دلار795 M دلار0.41%2.47%8.77%3 M GNO3 M GNO
45CRO0.091772 دلار11 M دلار2 B دلار0.36%0.79%1.13%30 B CRO25 B CRO
64FLR0.034594 دلار13 M دلار1 B دلار0.58%1.37%8.16%بی نهایت35 B FLR
54HNT9 دلار19 M دلار2 B دلار0.28%5.82%5.88%223 M HNT161 M HNT
88KAVA0.786543 دلار23 M دلار852 M دلار0.13%1.01%6.81%بی نهایت1 B KAVA
60QNT110 دلار24 M دلار1 B دلار0.11%2.38%4.95%15 M QNT12 M QNT
89KLAY0.235424 دلار26 M دلار822 M دلار0.18%1.18%1.81%بی نهایت3 B KLAY
59BGB0.991278 دلار26 M دلار1 B دلار2.08%4.42%45.19%2 B BGB1 B BGB
93WOO0.43982 دلار28 M دلار804 M دلار1.01%0.14%7.92%بی نهایت2 B WOO
80ASTR0.170173 دلار31 M دلار947 M دلار0.19%3.62%8.44%بی نهایت6 B ASTR
84NEO13 دلار35 M دلار906 M دلار0.17%0.43%7.52%100 M NEO71 M NEO
66SNX4 دلار37 M دلار1 B دلار0.38%2.11%4.58%بی نهایت305 M SNX
72XTZ1 دلار38 M دلار1 B دلار0.13%3.66%6.96%بی نهایت972 M XTZ
15TON2 دلار39 M دلار8 B دلار0.16%1.13%2.25%بی نهایت3 B TON
83IOTA0.291184 دلار40 M دلار913 M دلار0.50%3.08%10.97%بی نهایت3 B IOTA
73BTT0.000001 دلار44 M دلار1 B دلار0.41%2.89%13.57%بی نهایت968 T BTT
94OSMO2 دلار47 M دلار798 M دلار0.11%0.53%1.88%1,000 M OSMO493 M OSMO
711000SATS0.000522 دلار48 M دلار1 B دلار0.33%4.61%10.80%2 T 1000SATS2 T 1000SATS
51EGLD61 دلار50 M دلار2 B دلار0.63%0.19%2.64%31 M EGLD27 M EGLD
52ALGO0.200931 دلار58 M دلار2 B دلار0.42%0.46%11.41%10 B ALGO8 B ALGO
48MKR2,133 دلار64 M دلار2 B دلار0.05%2.81%0.26%1 M MKR923 K MKR
81ETHDYDX3 دلار64 M دلار918 M دلار0.81%2.69%0.46%بی نهایت296 M ETHDYDX
53BSV78 دلار66 M دلار2 B دلار0.28%0.37%3.51%بی نهایت20 M BSV
50BEAM0.035199 دلار67 M دلار2 B دلار0.92%2.19%20.26%بی نهایت52 B BEAM
58FLOW0.938732 دلار68 M دلار1 B دلار0.52%1.97%7.86%بی نهایت1 B FLOW
56MINA1 دلار68 M دلار1 B دلار0.44%1.30%2.87%بی نهایت1 B MINA
62THETA1 دلار68 M دلار1 B دلار0.53%1.94%13.26%1,000 M THETA1,000 M THETA
99GALA0.027932 دلار82 M دلار776 M دلار0.13%0.06%12.54%بی نهایت28 B GALA
90BONK0.000013 دلار85 M دلار818 M دلار0.10%1.35%1.20%94 T BONK63 T BONK
35VET0.044429 دلار86 M دلار3 B دلار0.04%1.91%40.27%بی نهایت73 B VET
63FTM0.430283 دلار88 M دلار1 B دلار0.07%0.05%8.12%3 B FTM3 B FTM
67AXS8 دلار92 M دلار1 B دلار0.64%1.13%7.99%270 M AXS137 M AXS
74DYM7 دلار93 M دلار1 B دلار2.17%4.32%0.39%1,000 M DYM146 M DYM
87PYTH0.582457 دلار94 M دلار880 M دلار0.01%6.28%1.76%بی نهایت2 B PYTH
46XMR120 دلار95 M دلار2 B دلار0.03%0.64%4.13%بی نهایت18 M XMR
78MANA0.511523 دلار100 M دلار968 M دلار0.21%0.94%8.14%بی نهایت2 B MANA
22UNI8 دلار105 M دلار5 B دلار0.28%0.78%12.16%1,000 M UNI598 M UNI
34XLM0.120425 دلار107 M دلار3 B دلار0.40%2.61%6.94%50 B XLM28 B XLM
79CFX0.254989 دلار110 M دلار956 M دلار0.67%4.76%14.06%بی نهایت4 B CFX
61TUSD0.978861 دلار112 M دلار1 B دلار0.06%0.36%0.67%بی نهایت1 B TUSD
23KAS0.18116 دلار114 M دلار4 B دلار1.80%4.73%27.64%29 B KAS23 B KAS
38LDO3 دلار114 M دلار3 B دلار0.73%5.58%0.99%1,000 M LDO891 M LDO
68APE2 دلار117 M دلار1 B دلار0.81%6.46%22.60%1,000 M APE605 M APE
77RON3 دلار122 M دلار979 M دلار0.09%1.94%20.70%بی نهایت298 M RON

حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر

کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
76KCS10 دلار2 M دلار1 B دلار0.31%1.92%2.79%170 M KCS96 M KCS
28LEO4 دلار2 M دلار4 B دلار0.02%0.09%0.09%بی نهایت927 M LEO
98WEMIX2 دلار2 M دلار787 M دلار0.10%0.83%1.62%980 M WEMIX362 M WEMIX
36OKB52 دلار6 M دلار3 B دلار0.33%2.35%3.66%بی نهایت60 M OKB
82AKT4 دلار8 M دلار913 M دلار1.41%0.64%15.68%389 M AKT228 M AKT
100AXL1 دلار10 M دلار745 M دلار0.19%3.44%18.62%بی نهایت573 M AXL
95GNO307 دلار10 M دلار795 M دلار0.41%2.47%8.77%3 M GNO3 M GNO
45CRO0.091772 دلار11 M دلار2 B دلار0.36%0.79%1.13%30 B CRO25 B CRO
64FLR0.034594 دلار13 M دلار1 B دلار0.58%1.37%8.16%بی نهایت35 B FLR
54HNT9 دلار19 M دلار2 B دلار0.28%5.82%5.88%223 M HNT161 M HNT
88KAVA0.786543 دلار23 M دلار852 M دلار0.13%1.01%6.81%بی نهایت1 B KAVA
60QNT110 دلار24 M دلار1 B دلار0.11%2.38%4.95%15 M QNT12 M QNT
89KLAY0.235424 دلار26 M دلار822 M دلار0.18%1.18%1.81%بی نهایت3 B KLAY
59BGB0.991278 دلار26 M دلار1 B دلار2.08%4.42%45.19%2 B BGB1 B BGB
93WOO0.43982 دلار28 M دلار804 M دلار1.01%0.14%7.92%بی نهایت2 B WOO
80ASTR0.170173 دلار31 M دلار947 M دلار0.19%3.62%8.44%بی نهایت6 B ASTR
84NEO13 دلار35 M دلار906 M دلار0.17%0.43%7.52%100 M NEO71 M NEO
66SNX4 دلار37 M دلار1 B دلار0.38%2.11%4.58%بی نهایت305 M SNX
72XTZ1 دلار38 M دلار1 B دلار0.13%3.66%6.96%بی نهایت972 M XTZ
15TON2 دلار39 M دلار8 B دلار0.16%1.13%2.25%بی نهایت3 B TON
83IOTA0.291184 دلار40 M دلار913 M دلار0.50%3.08%10.97%بی نهایت3 B IOTA
73BTT0.000001 دلار44 M دلار1 B دلار0.41%2.89%13.57%بی نهایت968 T BTT
94OSMO2 دلار47 M دلار798 M دلار0.11%0.53%1.88%1,000 M OSMO493 M OSMO
711000SATS0.000522 دلار48 M دلار1 B دلار0.33%4.61%10.80%2 T 1000SATS2 T 1000SATS
51EGLD61 دلار50 M دلار2 B دلار0.63%0.19%2.64%31 M EGLD27 M EGLD
52ALGO0.200931 دلار58 M دلار2 B دلار0.42%0.46%11.41%10 B ALGO8 B ALGO
48MKR2,133 دلار64 M دلار2 B دلار0.05%2.81%0.26%1 M MKR923 K MKR
81ETHDYDX3 دلار64 M دلار918 M دلار0.81%2.69%0.46%بی نهایت296 M ETHDYDX
53BSV78 دلار66 M دلار2 B دلار0.28%0.37%3.51%بی نهایت20 M BSV
50BEAM0.035199 دلار67 M دلار2 B دلار0.92%2.19%20.26%بی نهایت52 B BEAM
58FLOW0.938732 دلار68 M دلار1 B دلار0.52%1.97%7.86%بی نهایت1 B FLOW
56MINA1 دلار68 M دلار1 B دلار0.44%1.30%2.87%بی نهایت1 B MINA
62THETA1 دلار68 M دلار1 B دلار0.53%1.94%13.26%1,000 M THETA1,000 M THETA
99GALA0.027932 دلار82 M دلار776 M دلار0.13%0.06%12.54%بی نهایت28 B GALA
90BONK0.000013 دلار85 M دلار818 M دلار0.10%1.35%1.20%94 T BONK63 T BONK
35VET0.044429 دلار86 M دلار3 B دلار0.04%1.91%40.27%بی نهایت73 B VET
63FTM0.430283 دلار88 M دلار1 B دلار0.07%0.05%8.12%3 B FTM3 B FTM
67AXS8 دلار92 M دلار1 B دلار0.64%1.13%7.99%270 M AXS137 M AXS
74DYM7 دلار93 M دلار1 B دلار2.17%4.32%0.39%1,000 M DYM146 M DYM
87PYTH0.582457 دلار94 M دلار880 M دلار0.01%6.28%1.76%بی نهایت2 B PYTH
46XMR120 دلار95 M دلار2 B دلار0.03%0.64%4.13%بی نهایت18 M XMR
78MANA0.511523 دلار100 M دلار968 M دلار0.21%0.94%8.14%بی نهایت2 B MANA
22UNI8 دلار105 M دلار5 B دلار0.28%0.78%12.16%1,000 M UNI598 M UNI
34XLM0.120425 دلار107 M دلار3 B دلار0.40%2.61%6.94%50 B XLM28 B XLM
79CFX0.254989 دلار110 M دلار956 M دلار0.67%4.76%14.06%بی نهایت4 B CFX
61TUSD0.978861 دلار112 M دلار1 B دلار0.06%0.36%0.67%بی نهایت1 B TUSD
23KAS0.18116 دلار114 M دلار4 B دلار1.80%4.73%27.64%29 B KAS23 B KAS
38LDO3 دلار114 M دلار3 B دلار0.73%5.58%0.99%1,000 M LDO891 M LDO
68APE2 دلار117 M دلار1 B دلار0.81%6.46%22.60%1,000 M APE605 M APE
77RON3 دلار122 M دلار979 M دلار0.09%1.94%20.70%بی نهایت298 M RON