پر ضررترین ارزها در 7 روز
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 7 روز

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته

پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
#نام ارزنمادقیمتتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
3643FROG0.00000000006942 دلار99.49%15.64%76.50%69 K دلار0 دلار0 FROGبی نهایت
4372RPILL0.00000008710535 دلار98.36%24.99%97.89%23 K دلار0 دلار0 RPILL1,000 B RPILL
3793BNB-AI0.000135 دلار98.16%8.90%87.06%54 K دلار0 دلار0 BNB-AI888 M BNB-AI
3271HBT0.000002 دلار97.65%7.78%17.97%140 K دلار0 دلار0 HBT120 M HBT
4291TRUMP20240.001652 دلار97.63%0.00%64.79%26 K دلار0 دلار0 TRUMP202474 M TRUMP2024
3795PMM0.002924 دلار96.60%0.70%39.02%53 K دلار0 دلار0 PMM21 M PMM
4940XPAY0.00000000009864 دلار94.80%8.45%38.31%8 K دلار0 دلار0 XPAY420 T XPAY
3819DUG0.00000007214716 دلار94.77%2.33%37.37%51 K دلار0 دلار0 DUG1,000 B DUG
1564SMI0.000001 دلار93.18%0.00%0.12%2 K دلار1 M دلار1,000 B SMI1,000 B SMI
2286BMP0.000001 دلار90.86%0.00%84.79%0 دلار5 K دلار4 B BMP10 B BMP
38540XOS0.000023 دلار90.03%0.00%92.13%48 K دلار0 دلار0 0XOS1,000 M 0XOS
4933SEC0.0000000000046 دلار86.82%6.98%14.92%9 K دلار0 دلار0 SEC7 T SEC
2207ARCH0.327451 دلار85.72%5.25%32.95%10 K دلار32 K دلار97 K ARCHبی نهایت
3142PANDA0.00000000111452 دلار84.44%0.30%88.87%182 K دلار0 دلار0 PANDA500 T PANDA
2320DRC0.00000000000311 دلار84.43%3.84%27.55%3 K دلار0 دلار15 M DRCبی نهایت
4849VC0.00533 دلار84.05%0.07%14.45%10 K دلار0 دلار0 VC40 M VC
4731CASSIE 0.00000000000177 دلار83.87%1.60%38.94%13 K دلار0 دلار0 CASSIE 100 CASSIE
4536P40432 دلار83.69%0.00%61.89%20 K دلار0 دلار0 P4041 K P404
3978ATT0.000024 دلار82.42%6.13%76.37%39 K دلار0 دلار0 ATT5 B ATT
4974YOTD0.002855 دلار81.41%0.91%28.58%8 K دلار0 دلار0 YOTD10 M YOTD
4092DPAD0.000373 دلار80.35%0.00%81.19%34 K دلار0 دلار0 DPAD100 M DPAD
2407SPYRO0.000002 دلار79.53%7.80%48.29%4 M دلار0 دلار0 SPYRO1,000 B SPYRO
3954TXT0.00000000013997 دلار78.62%16.07%178.02%41 K دلار0 دلار0 TXTبی نهایت
4426GAMES0.006701 دلار78.53%2.77%16.51%22 K دلار0 دلار0 GAMES102 M GAMES
3504JET0.00124 دلار78.19%0.80%3.22%91 K دلار0 دلار0 JET2 B JET
3968OST0.000078 دلار77.24%5.27%25.70%40 K دلار0 دلار0 OSTبی نهایت
3607FIRE0.000124 دلار76.50%0.90%35.72%74 K دلار0 دلار0 FIRE999 M FIRE
4523DEGEN0.000002 دلار75.62%0.55%1.57%20 K دلار0 دلار0 DEGEN150 B DEGEN
4335ROCK1,894 دلار75.03%9.56%22.56%25 K دلار0 دلار0 ROCK100 ROCK
4760DEED0.012302 دلار70.15%2.37%60.06%13 K دلار0 دلار0 DEED21 M DEED
3530SHEB0.00000043730852 دلار70.04%8.53%26.23%85 K دلار0 دلار0 SHEB421 B SHEB
4870MARS0.00000079723709 دلار67.40%4.08%4.34%10 K دلار0 دلار0 MARS629 B MARS
435ERC200.074165 دلار66.38%6.24%69.78%57 K دلار84 M دلار1 B ERC20بی نهایت
4647LARRY0.000007 دلار66.26%5.00%7.36%16 K دلار0 دلار0 LARRY44 B LARRY
3157MMT0.027666 دلار66.23%1.94%20.02%177 K دلار0 دلار0 MMT5 M MMT
4733PEPEMO0.00000000001021 دلار65.50%17.53%68.25%13 K دلار0 دلار0 PEPEMOبی نهایت
2001APL0.435911 دلار64.87%5.17%2.41%1 K دلار176 K دلار404 K APLبی نهایت
2026CNB0.000118 دلار64.25%0.39%1.35%1 دلار157 K دلار1 B CNB2 B CNB
2329NADA0.033182 دلار62.90%2.02%30.62%45 M دلار0 دلار0 NADAبی نهایت
2193HGOLD0.008201 دلار62.90%0.02%13.10%507 دلار38 K دلار5 M HGOLD1,000 M HGOLD
4002MNRCH97 دلار61.83%17.12%1.22%38 K دلار0 دلار0 MNRCH9 K MNRCH
4587STC0.000971 دلار61.79%3.65%1.17%18 K دلار0 دلار0 STCبی نهایت
4219CLNX0.018588 دلار61.78%2.00%4.14%26 K دلار0 دلار0 CLNX1,000 M CLNX
3679SIZ0.999371 دلار61.20%0.08%0.07%65 K دلار0 دلار0 SIZ10 M SIZ
2025UBDN2 دلار61.05%0.61%63.62%962 K دلار157 K دلار76 K UBDNبی نهایت
3323SHIBA 3.00.00000000000000 دلار60.67%7.47%38.34%127 K دلار0 دلار0 SHIBA 3.043 SHIBA 3.0
4564RIM0.000106 دلار58.17%0.10%3.57%19 K دلار0 دلار0 RIMبی نهایت
3789ETL0.001656 دلار55.57%4.63%13.20%54 K دلار0 دلار0 ETL1,000 M ETL
4183LYRA0.000045 دلار54.99%1.14%2.06%31 K دلار0 دلار0 LYRA1,000 M LYRA
2087DIE0.050008 دلار54.55%0.01%28.56%2 K دلار109 K دلار2 M DIEبی نهایت

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته

پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
#نام ارزنمادقیمتتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
3643FROG0.00000000006942 دلار99.49%15.64%76.50%69 K دلار0 دلار0 FROGبی نهایت
4372RPILL0.00000008710535 دلار98.36%24.99%97.89%23 K دلار0 دلار0 RPILL1,000 B RPILL
3793BNB-AI0.000135 دلار98.16%8.90%87.06%54 K دلار0 دلار0 BNB-AI888 M BNB-AI
3271HBT0.000002 دلار97.65%7.78%17.97%140 K دلار0 دلار0 HBT120 M HBT
4291TRUMP20240.001652 دلار97.63%0.00%64.79%26 K دلار0 دلار0 TRUMP202474 M TRUMP2024
3795PMM0.002924 دلار96.60%0.70%39.02%53 K دلار0 دلار0 PMM21 M PMM
4940XPAY0.00000000009864 دلار94.80%8.45%38.31%8 K دلار0 دلار0 XPAY420 T XPAY
3819DUG0.00000007214716 دلار94.77%2.33%37.37%51 K دلار0 دلار0 DUG1,000 B DUG
1564SMI0.000001 دلار93.18%0.00%0.12%2 K دلار1 M دلار1,000 B SMI1,000 B SMI
2286BMP0.000001 دلار90.86%0.00%84.79%0 دلار5 K دلار4 B BMP10 B BMP
38540XOS0.000023 دلار90.03%0.00%92.13%48 K دلار0 دلار0 0XOS1,000 M 0XOS
4933SEC0.0000000000046 دلار86.82%6.98%14.92%9 K دلار0 دلار0 SEC7 T SEC
2207ARCH0.327451 دلار85.72%5.25%32.95%10 K دلار32 K دلار97 K ARCHبی نهایت
3142PANDA0.00000000111452 دلار84.44%0.30%88.87%182 K دلار0 دلار0 PANDA500 T PANDA
2320DRC0.00000000000311 دلار84.43%3.84%27.55%3 K دلار0 دلار15 M DRCبی نهایت
4849VC0.00533 دلار84.05%0.07%14.45%10 K دلار0 دلار0 VC40 M VC
4731CASSIE 0.00000000000177 دلار83.87%1.60%38.94%13 K دلار0 دلار0 CASSIE 100 CASSIE
4536P40432 دلار83.69%0.00%61.89%20 K دلار0 دلار0 P4041 K P404
3978ATT0.000024 دلار82.42%6.13%76.37%39 K دلار0 دلار0 ATT5 B ATT
4974YOTD0.002855 دلار81.41%0.91%28.58%8 K دلار0 دلار0 YOTD10 M YOTD
4092DPAD0.000373 دلار80.35%0.00%81.19%34 K دلار0 دلار0 DPAD100 M DPAD
2407SPYRO0.000002 دلار79.53%7.80%48.29%4 M دلار0 دلار0 SPYRO1,000 B SPYRO
3954TXT0.00000000013997 دلار78.62%16.07%178.02%41 K دلار0 دلار0 TXTبی نهایت
4426GAMES0.006701 دلار78.53%2.77%16.51%22 K دلار0 دلار0 GAMES102 M GAMES
3504JET0.00124 دلار78.19%0.80%3.22%91 K دلار0 دلار0 JET2 B JET
3968OST0.000078 دلار77.24%5.27%25.70%40 K دلار0 دلار0 OSTبی نهایت
3607FIRE0.000124 دلار76.50%0.90%35.72%74 K دلار0 دلار0 FIRE999 M FIRE
4523DEGEN0.000002 دلار75.62%0.55%1.57%20 K دلار0 دلار0 DEGEN150 B DEGEN
4335ROCK1,894 دلار75.03%9.56%22.56%25 K دلار0 دلار0 ROCK100 ROCK
4760DEED0.012302 دلار70.15%2.37%60.06%13 K دلار0 دلار0 DEED21 M DEED
3530SHEB0.00000043730852 دلار70.04%8.53%26.23%85 K دلار0 دلار0 SHEB421 B SHEB
4870MARS0.00000079723709 دلار67.40%4.08%4.34%10 K دلار0 دلار0 MARS629 B MARS
435ERC200.074165 دلار66.38%6.24%69.78%57 K دلار84 M دلار1 B ERC20بی نهایت
4647LARRY0.000007 دلار66.26%5.00%7.36%16 K دلار0 دلار0 LARRY44 B LARRY
3157MMT0.027666 دلار66.23%1.94%20.02%177 K دلار0 دلار0 MMT5 M MMT
4733PEPEMO0.00000000001021 دلار65.50%17.53%68.25%13 K دلار0 دلار0 PEPEMOبی نهایت
2001APL0.435911 دلار64.87%5.17%2.41%1 K دلار176 K دلار404 K APLبی نهایت
2026CNB0.000118 دلار64.25%0.39%1.35%1 دلار157 K دلار1 B CNB2 B CNB
2329NADA0.033182 دلار62.90%2.02%30.62%45 M دلار0 دلار0 NADAبی نهایت
2193HGOLD0.008201 دلار62.90%0.02%13.10%507 دلار38 K دلار5 M HGOLD1,000 M HGOLD
4002MNRCH97 دلار61.83%17.12%1.22%38 K دلار0 دلار0 MNRCH9 K MNRCH
4587STC0.000971 دلار61.79%3.65%1.17%18 K دلار0 دلار0 STCبی نهایت
4219CLNX0.018588 دلار61.78%2.00%4.14%26 K دلار0 دلار0 CLNX1,000 M CLNX
3679SIZ0.999371 دلار61.20%0.08%0.07%65 K دلار0 دلار0 SIZ10 M SIZ
2025UBDN2 دلار61.05%0.61%63.62%962 K دلار157 K دلار76 K UBDNبی نهایت
3323SHIBA 3.00.00000000000000 دلار60.67%7.47%38.34%127 K دلار0 دلار0 SHIBA 3.043 SHIBA 3.0
4564RIM0.000106 دلار58.17%0.10%3.57%19 K دلار0 دلار0 RIMبی نهایت
3789ETL0.001656 دلار55.57%4.63%13.20%54 K دلار0 دلار0 ETL1,000 M ETL
4183LYRA0.000045 دلار54.99%1.14%2.06%31 K دلار0 دلار0 LYRA1,000 M LYRA
2087DIE0.050008 دلار54.55%0.01%28.56%2 K دلار109 K دلار2 M DIEبی نهایت