بیشترین حجم
بیشترین حجم معاملات ارز های دیجیتال در بازار جهانی

بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی

بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
#نام ارزنماد#قیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1USDT374 4 T 7 T 0/01%0/00%0/02%بی نهایت98 B USDT
2BTC13/842/746 2 T 75 T 0/22%0/31%4/54%21 M BTC20 M BTC
3ETH2216/334 1 T 26 T 0/21%0/99%9/83%بی نهایت120 M ETH
4USDC774 436 B 2 T 0/01%0/03%0/00%بی نهایت28 B USDC
5FDUSD3974 433 B 205 B 0/01%0/06%0/38%بی نهایت3 B FDUSD
6SOL58/068 153 B 4 T 0/24%2/41%3/57%بی نهایت441 M SOL
7XRP642 106 B 2 T 0/00%2/08%8/09%100 B XRP55 B XRP
8BNB426/259 98 B 4 T 0/40%1/00%9/29%بی نهایت150 M BNB
9WLD85507 92 B 67 B 0/47%11/61%146/97%10 B WLD131 M WLD
10FIL25584 90 B 299 B 2/22%20/89%44/89%بی نهایت511 M FIL
11PIXEL14242 88 B 33 B 0/15%20/24%13/16%5 B PIXEL771 M PIXEL
12DOGE106 64 B 918 B 0/12%0/94%5/85%بی نهایت143 B DOGE
13ADA846 50 B 2 T 0/50%0/15%13/68%45 B ADA35 B ADA
14JASMY1220/781335 45 B 39 B 1/28%35/18%79/43%50 B JASMY49 B JASMY
15AVAX92/882 44 B 1 T 0/11%2/13%3/94%720 M AVAX368 M AVAX
16HBAR308 42 B 269 B 2/43%10/00%34/39%50 B HBAR34 B HBAR
17BTCB2063/848/027 39 B 208 B 0/02%0/11%4/69%بی نهایت54 K BTCB
18VBTC25278/248 38 B 16 B 0/03%0/10%4/71%بی نهایت206 K VBTC
19MATIC1472 35 B 696 B 0/50%1/67%12/27%10 B MATIC10 B MATIC
20LINK121/443 34 B 847 B 0/06%1/21%2/53%1/000 M LINK587 M LINK
21VBNB213623 31 B 53 B 0/42%1/05%9/80%بی نهایت84 M VBNB
22ID18448 31 B 23 B 0/03%5/41%11/63%2 B ID467 M ID
23ARB40147 28 B 188 B 0/11%3/02%3/56%بی نهایت1 B ARB
24SEI4468 28 B 173 B 1/47%3/92%22/66%بی نهایت3 B SEI
25DOT13576 26 B 738 B 0/04%0/40%6/20%بی نهایت1 B DOT
26GLM16626 26 B 26 B 2/09%47/30%63/75%بی نهایت1/000 M GLM
27FET9770 25 B 58 B 0/96%1/07%39/80%بی نهایت832 M FET
28STX26203 24 B 293 B 0/91%1/83%35/02%2 B STX1 B STX
29LTC205/190 23 B 385 B 0/07%0/37%1/93%84 M LTC74 M LTC
30MANTA96233 23 B 58 B 0/81%3/29%12/41%بی نهایت251 M MANTA
31TRX1110 22 B 894 B 0/21%1/52%9/78%بی نهایت88 B TRX
32GRT4318 22 B 173 B 0/99%5/10%43/00%بی نهایت9 B GRT
33ETC271/992 22 B 290 B 0/00%0/91%0/77%211 M ETC146 M ETC
34WBTC2033/847/233 20 B 604 B 0/11%0/10%4/74%بی نهایت157 K WBTC
35SUI47127 19 B 148 B 0/34%3/28%6/34%10 B SUI1 B SUI
36INJ332/773 19 B 259 B 0/16%0/72%3/74%بی نهایت93 M INJ
37ALT12036 19 B 40 B 0/24%7/96%40/05%10 B ALT1 B ALT
38OP29282 18 B 270 B 0/60%2/57%2/60%4 B OP957 M OP
39BCH1919/995 18 B 393 B 1/06%0/90%2/58%21 M BCH20 M BCH
40APT32727 17 B 266 B 0/25%2/24%6/98%بی نهایت366 M APT
41RUNE49397 17 B 135 B 0/00%1/87%0/82%بی نهایت341 M RUNE
42RNDR42457 17 B 173 B 0/44%1/79%21/88%537 M RNDR378 M RNDR
43JUP10439 17 B 52 B 0/34%2/28%5/32%10 B JUP1 B JUP
44NEAR31256 17 B 267 B 0/34%1/50%4/96%بی نهایت1 B NEAR
45SHIB170/000724 16 B 426 B 0/12%0/42%2/29%بی نهایت589 T SHIB
46STORJ17957 15 B 23 B 0/93%6/03%14/68%بی نهایت408 M STORJ
47XAI157100 15 B 28 B 1/34%4/52%28/80%3 B XAI277 M XAI
48ONDO13525 15 B 35 B 1/67%10/11%32/24%بی نهایت1 B ONDO
49WBNB21126/308 14 B 57 B 0/05%1/25%9/46%بی نهایت2 M WBNB
50ICP161/026 13 B 471 B 0/05%2/15%5/72%بی نهایت459 M ICP

بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی

بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
#نام ارزنماد#قیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1USDT374 4 T 7 T 0/01%0/00%0/02%بی نهایت98 B USDT
2BTC13/842/746 2 T 75 T 0/22%0/31%4/54%21 M BTC20 M BTC
3ETH2216/334 1 T 26 T 0/21%0/99%9/83%بی نهایت120 M ETH
4USDC774 436 B 2 T 0/01%0/03%0/00%بی نهایت28 B USDC
5FDUSD3974 433 B 205 B 0/01%0/06%0/38%بی نهایت3 B FDUSD
6SOL58/068 153 B 4 T 0/24%2/41%3/57%بی نهایت441 M SOL
7XRP642 106 B 2 T 0/00%2/08%8/09%100 B XRP55 B XRP
8BNB426/259 98 B 4 T 0/40%1/00%9/29%بی نهایت150 M BNB
9WLD85507 92 B 67 B 0/47%11/61%146/97%10 B WLD131 M WLD
10FIL25584 90 B 299 B 2/22%20/89%44/89%بی نهایت511 M FIL
11PIXEL14242 88 B 33 B 0/15%20/24%13/16%5 B PIXEL771 M PIXEL
12DOGE106 64 B 918 B 0/12%0/94%5/85%بی نهایت143 B DOGE
13ADA846 50 B 2 T 0/50%0/15%13/68%45 B ADA35 B ADA
14JASMY1220/781335 45 B 39 B 1/28%35/18%79/43%50 B JASMY49 B JASMY
15AVAX92/882 44 B 1 T 0/11%2/13%3/94%720 M AVAX368 M AVAX
16HBAR308 42 B 269 B 2/43%10/00%34/39%50 B HBAR34 B HBAR
17BTCB2063/848/027 39 B 208 B 0/02%0/11%4/69%بی نهایت54 K BTCB
18VBTC25278/248 38 B 16 B 0/03%0/10%4/71%بی نهایت206 K VBTC
19MATIC1472 35 B 696 B 0/50%1/67%12/27%10 B MATIC10 B MATIC
20LINK121/443 34 B 847 B 0/06%1/21%2/53%1/000 M LINK587 M LINK
21VBNB213623 31 B 53 B 0/42%1/05%9/80%بی نهایت84 M VBNB
22ID18448 31 B 23 B 0/03%5/41%11/63%2 B ID467 M ID
23ARB40147 28 B 188 B 0/11%3/02%3/56%بی نهایت1 B ARB
24SEI4468 28 B 173 B 1/47%3/92%22/66%بی نهایت3 B SEI
25DOT13576 26 B 738 B 0/04%0/40%6/20%بی نهایت1 B DOT
26GLM16626 26 B 26 B 2/09%47/30%63/75%بی نهایت1/000 M GLM
27FET9770 25 B 58 B 0/96%1/07%39/80%بی نهایت832 M FET
28STX26203 24 B 293 B 0/91%1/83%35/02%2 B STX1 B STX
29LTC205/190 23 B 385 B 0/07%0/37%1/93%84 M LTC74 M LTC
30MANTA96233 23 B 58 B 0/81%3/29%12/41%بی نهایت251 M MANTA
31TRX1110 22 B 894 B 0/21%1/52%9/78%بی نهایت88 B TRX
32GRT4318 22 B 173 B 0/99%5/10%43/00%بی نهایت9 B GRT
33ETC271/992 22 B 290 B 0/00%0/91%0/77%211 M ETC146 M ETC
34WBTC2033/847/233 20 B 604 B 0/11%0/10%4/74%بی نهایت157 K WBTC
35SUI47127 19 B 148 B 0/34%3/28%6/34%10 B SUI1 B SUI
36INJ332/773 19 B 259 B 0/16%0/72%3/74%بی نهایت93 M INJ
37ALT12036 19 B 40 B 0/24%7/96%40/05%10 B ALT1 B ALT
38OP29282 18 B 270 B 0/60%2/57%2/60%4 B OP957 M OP
39BCH1919/995 18 B 393 B 1/06%0/90%2/58%21 M BCH20 M BCH
40APT32727 17 B 266 B 0/25%2/24%6/98%بی نهایت366 M APT
41RUNE49397 17 B 135 B 0/00%1/87%0/82%بی نهایت341 M RUNE
42RNDR42457 17 B 173 B 0/44%1/79%21/88%537 M RNDR378 M RNDR
43JUP10439 17 B 52 B 0/34%2/28%5/32%10 B JUP1 B JUP
44NEAR31256 17 B 267 B 0/34%1/50%4/96%بی نهایت1 B NEAR
45SHIB170/000724 16 B 426 B 0/12%0/42%2/29%بی نهایت589 T SHIB
46STORJ17957 15 B 23 B 0/93%6/03%14/68%بی نهایت408 M STORJ
47XAI157100 15 B 28 B 1/34%4/52%28/80%3 B XAI277 M XAI
48ONDO13525 15 B 35 B 1/67%10/11%32/24%بی نهایت1 B ONDO
49WBNB21126/308 14 B 57 B 0/05%1/25%9/46%بی نهایت2 M WBNB
50ICP161/026 13 B 471 B 0/05%2/15%5/72%بی نهایت459 M ICP