ارز های پر سود در 1 ساعت
ارز های دیجیتال پر سود در 1 ساعت

ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
30HBAR0.108698 دلار2.43%10.00%34.39%4 B دلار575 M دلار34 B HBAR50 B HBAR
25FIL8 دلار2.22%20.89%44.89%4 B دلار1 B دلار511 M FILبی نهایت
75AR16 دلار2.22%20.45%72.46%1 B دلار142 M دلار65 M AR66 M AR
21IMX4 دلار1.49%8.16%22.97%5 B دلار157 M دلار1 B IMX2 B IMX
82AKT4 دلار1.41%0.64%15.68%913 M دلار8 M دلار228 M AKT389 M AKT
19BCH272 دلار1.06%0.90%2.58%5 B دلار246 M دلار20 M BCH21 M BCH
97FET0.951846 دلار0.96%1.07%39.80%792 M دلار345 M دلار832 M FETبی نهایت
50BEAM0.035199 دلار0.92%2.19%20.26%2 B دلار67 M دلار52 B BEAMبی نهایت
68APE2 دلار0.81%6.46%22.60%1 B دلار117 M دلار605 M APE1,000 M APE
81ETHDYDX3 دلار0.81%2.69%0.46%918 M دلار64 M دلار296 M ETHDYDXبی نهایت
67AXS8 دلار0.64%1.13%7.99%1 B دلار92 M دلار137 M AXS270 M AXS
29OP4 دلار0.60%2.57%2.60%4 B دلار248 M دلار957 M OP4 B OP
64FLR0.034594 دلار0.58%1.37%8.16%1 B دلار13 M دلار35 B FLRبی نهایت
85WLD7 دلار0.47%11.61%146.97%905 M دلار1 B دلار131 M WLD10 B WLD
42RNDR6 دلار0.44%1.79%21.88%2 B دلار231 M دلار378 M RNDR537 M RNDR
56MINA1 دلار0.44%1.30%2.87%1 B دلار68 M دلار1 B MINAبی نهایت
73BTT0.000001 دلار0.41%2.89%13.57%1 B دلار44 M دلار968 T BTTبی نهایت
34XLM0.120425 دلار0.40%2.61%6.94%3 B دلار107 M دلار28 B XLM50 B XLM
65SAND0.520942 دلار0.37%1.27%10.00%1 B دلار161 M دلار2 B SAND3 B SAND
45CRO0.091772 دلار0.36%0.79%1.13%2 B دلار11 M دلار25 B CRO30 B CRO
86EOS0.801585 دلار0.36%2.57%7.35%896 M دلار139 M دلار1 B EOSبی نهایت
31NEAR3 دلار0.34%1.50%4.96%4 B دلار225 M دلار1 B NEARبی نهایت
22UNI8 دلار0.28%0.78%12.16%5 B دلار105 M دلار598 M UNI1,000 M UNI
53BSV78 دلار0.28%0.37%3.51%2 B دلار66 M دلار20 M BSVبی نهایت
69BLUR0.769789 دلار0.28%2.21%15.01%1 B دلار153 M دلار1 B BLURبی نهایت
2ETH2,939 دلار0.21%0.99%9.83%353 B دلار16 B دلار120 M ETHبی نهایت
11TRX0.137939 دلار0.21%1.52%9.78%12 B دلار300 M دلار88 B TRXبی نهایت
78MANA0.511523 دلار0.21%0.94%8.14%968 M دلار100 M دلار2 B MANAبی نهایت
84NEO13 دلار0.17%0.43%7.52%906 M دلار35 M دلار71 M NEO100 M NEO
33INJ38 دلار0.16%0.72%3.74%4 B دلار258 M دلار93 M INJبی نهایت
9AVAX39 دلار0.11%2.13%3.94%14 B دلار591 M دلار368 M AVAX720 M AVAX
91SC0.014486 دلار0.11%8.05%46.94%818 M دلار135 M دلار56 B SCبی نهایت
94OSMO2 دلار0.11%0.53%1.88%798 M دلار47 M دلار493 M OSMO1,000 M OSMO
77RON3 دلار0.09%1.94%20.70%979 M دلار122 M دلار298 M RONبی نهایت
63FTM0.430283 دلار0.07%0.05%8.12%1 B دلار88 M دلار3 B FTM3 B FTM
12LINK20 دلار0.06%1.21%2.53%12 B دلار466 M دلار587 M LINK1,000 M LINK
61TUSD0.978861 دلار0.06%0.36%0.67%1 B دلار112 M دلار1 B TUSDبی نهایت
48MKR2,133 دلار0.05%2.81%0.26%2 B دلار64 M دلار923 K MKR1 M MKR
35VET0.044429 دلار0.04%1.91%40.27%3 B دلار86 M دلار73 B VETبی نهایت
46XMR120 دلار0.03%0.64%4.13%2 B دلار95 M دلار18 M XMRبی نهایت
28LEO4 دلار0.02%0.09%0.09%4 B دلار2 M دلار927 M LEOبی نهایت
3USDT1 دلار0.01%0.00%0.02%98 B دلار52 B دلار98 B USDTبی نهایت
7USDC1 دلار0.01%0.03%0.00%28 B دلار6 B دلار28 B USDCبی نهایت
6XRP0.570735 دلار0.00%2.08%8.09%31 B دلار1 B دلار55 B XRP100 B XRP
18DAI0.999993 دلار0.00%0.02%0.01%5 B دلار153 M دلار5 B DAIبی نهایت
27ETC27 دلار0.00%0.91%0.77%4 B دلار295 M دلار146 M ETC211 M ETC
37TIA18 دلار0.00%3.91%6.17%3 B دلار160 M دلار165 M TIAبی نهایت
49RUNE5 دلار0.00%1.87%0.82%2 B دلار234 M دلار341 M RUNEبی نهایت
39FDUSD0.998909 دلار0.01%0.06%0.38%3 B دلار6 B دلار3 B FDUSDبی نهایت
87PYTH0.582457 دلار0.01%6.28%1.76%880 M دلار94 M دلار2 B PYTHبی نهایت

ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
30HBAR0.108698 دلار2.43%10.00%34.39%4 B دلار575 M دلار34 B HBAR50 B HBAR
25FIL8 دلار2.22%20.89%44.89%4 B دلار1 B دلار511 M FILبی نهایت
75AR16 دلار2.22%20.45%72.46%1 B دلار142 M دلار65 M AR66 M AR
21IMX4 دلار1.49%8.16%22.97%5 B دلار157 M دلار1 B IMX2 B IMX
82AKT4 دلار1.41%0.64%15.68%913 M دلار8 M دلار228 M AKT389 M AKT
19BCH272 دلار1.06%0.90%2.58%5 B دلار246 M دلار20 M BCH21 M BCH
97FET0.951846 دلار0.96%1.07%39.80%792 M دلار345 M دلار832 M FETبی نهایت
50BEAM0.035199 دلار0.92%2.19%20.26%2 B دلار67 M دلار52 B BEAMبی نهایت
68APE2 دلار0.81%6.46%22.60%1 B دلار117 M دلار605 M APE1,000 M APE
81ETHDYDX3 دلار0.81%2.69%0.46%918 M دلار64 M دلار296 M ETHDYDXبی نهایت
67AXS8 دلار0.64%1.13%7.99%1 B دلار92 M دلار137 M AXS270 M AXS
29OP4 دلار0.60%2.57%2.60%4 B دلار248 M دلار957 M OP4 B OP
64FLR0.034594 دلار0.58%1.37%8.16%1 B دلار13 M دلار35 B FLRبی نهایت
85WLD7 دلار0.47%11.61%146.97%905 M دلار1 B دلار131 M WLD10 B WLD
42RNDR6 دلار0.44%1.79%21.88%2 B دلار231 M دلار378 M RNDR537 M RNDR
56MINA1 دلار0.44%1.30%2.87%1 B دلار68 M دلار1 B MINAبی نهایت
73BTT0.000001 دلار0.41%2.89%13.57%1 B دلار44 M دلار968 T BTTبی نهایت
34XLM0.120425 دلار0.40%2.61%6.94%3 B دلار107 M دلار28 B XLM50 B XLM
65SAND0.520942 دلار0.37%1.27%10.00%1 B دلار161 M دلار2 B SAND3 B SAND
45CRO0.091772 دلار0.36%0.79%1.13%2 B دلار11 M دلار25 B CRO30 B CRO
86EOS0.801585 دلار0.36%2.57%7.35%896 M دلار139 M دلار1 B EOSبی نهایت
31NEAR3 دلار0.34%1.50%4.96%4 B دلار225 M دلار1 B NEARبی نهایت
22UNI8 دلار0.28%0.78%12.16%5 B دلار105 M دلار598 M UNI1,000 M UNI
53BSV78 دلار0.28%0.37%3.51%2 B دلار66 M دلار20 M BSVبی نهایت
69BLUR0.769789 دلار0.28%2.21%15.01%1 B دلار153 M دلار1 B BLURبی نهایت
2ETH2,939 دلار0.21%0.99%9.83%353 B دلار16 B دلار120 M ETHبی نهایت
11TRX0.137939 دلار0.21%1.52%9.78%12 B دلار300 M دلار88 B TRXبی نهایت
78MANA0.511523 دلار0.21%0.94%8.14%968 M دلار100 M دلار2 B MANAبی نهایت
84NEO13 دلار0.17%0.43%7.52%906 M دلار35 M دلار71 M NEO100 M NEO
33INJ38 دلار0.16%0.72%3.74%4 B دلار258 M دلار93 M INJبی نهایت
9AVAX39 دلار0.11%2.13%3.94%14 B دلار591 M دلار368 M AVAX720 M AVAX
91SC0.014486 دلار0.11%8.05%46.94%818 M دلار135 M دلار56 B SCبی نهایت
94OSMO2 دلار0.11%0.53%1.88%798 M دلار47 M دلار493 M OSMO1,000 M OSMO
77RON3 دلار0.09%1.94%20.70%979 M دلار122 M دلار298 M RONبی نهایت
63FTM0.430283 دلار0.07%0.05%8.12%1 B دلار88 M دلار3 B FTM3 B FTM
12LINK20 دلار0.06%1.21%2.53%12 B دلار466 M دلار587 M LINK1,000 M LINK
61TUSD0.978861 دلار0.06%0.36%0.67%1 B دلار112 M دلار1 B TUSDبی نهایت
48MKR2,133 دلار0.05%2.81%0.26%2 B دلار64 M دلار923 K MKR1 M MKR
35VET0.044429 دلار0.04%1.91%40.27%3 B دلار86 M دلار73 B VETبی نهایت
46XMR120 دلار0.03%0.64%4.13%2 B دلار95 M دلار18 M XMRبی نهایت
28LEO4 دلار0.02%0.09%0.09%4 B دلار2 M دلار927 M LEOبی نهایت
3USDT1 دلار0.01%0.00%0.02%98 B دلار52 B دلار98 B USDTبی نهایت
7USDC1 دلار0.01%0.03%0.00%28 B دلار6 B دلار28 B USDCبی نهایت
6XRP0.570735 دلار0.00%2.08%8.09%31 B دلار1 B دلار55 B XRP100 B XRP
18DAI0.999993 دلار0.00%0.02%0.01%5 B دلار153 M دلار5 B DAIبی نهایت
27ETC27 دلار0.00%0.91%0.77%4 B دلار295 M دلار146 M ETC211 M ETC
37TIA18 دلار0.00%3.91%6.17%3 B دلار160 M دلار165 M TIAبی نهایت
49RUNE5 دلار0.00%1.87%0.82%2 B دلار234 M دلار341 M RUNEبی نهایت
39FDUSD0.998909 دلار0.01%0.06%0.38%3 B دلار6 B دلار3 B FDUSDبی نهایت
87PYTH0.582457 دلار0.01%6.28%1.76%880 M دلار94 M دلار2 B PYTHبی نهایت