پر سودترین ارزهای در 24 ساعت
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 24 ساعت

پر سودترین ارزهای دیجیتال در 24 ساعت

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتتغییرات 24 ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
2558REDLUNA0.000004 دلار4,130.23%0.29%4,396.52%0 دلار1 M دلار0 REDLUNA1,000 B REDLUNA
1560DTX0.014912 دلار2,562.34%0.01%60.31%1 M دلار821 دلار84 M DTX225 M DTX
1830ECO0.000171 دلار1,586.95%12.42%1,931.66%382 K دلار2 K دلار2 B ECOبی نهایت
1231GC0.004243 دلار1,356.15%1.08%6.03%4 M دلار67 K دلار1 B GC6 B GC
4603HPYPEPE0.00000007632081 دلار1,205.25%5.98%1,205.25%0 دلار18 K دلار0 HPYPEPEبی نهایت
3526FLX0.000001 دلار614.53%0.80%683.03%0 دلار87 K دلار0 FLX1,000 B FLX
2574PEPE0.001866 دلار468.51%23.66%466.56%0 دلار1 M دلار0 PEPE420 M PEPE
2597LCSN0.00048 دلار417.75%1.16%44.22%0 دلار1 M دلار0 LCSN1 T LCSN
2516X0.0000000010165 دلار375.66%5.94%642.57%0 دلار2 M دلار0 X210 X
4327BNBTIGER0.00000000000119 دلار272.63%0.15%2,785.65%0 دلار25 K دلار0 BNBTIGER100 BNBTIGER
4875SLS0.000047 دلار239.63%7.82%234.85%0 دلار10 K دلار0 SLS1,000 M SLS
2099FYD0.000157 دلار199.54%0.17%4.78%100 K دلار0 دلار635 M FYD650 M FYD
3954TXT0.00000000013997 دلار178.02%16.07%78.62%0 دلار41 K دلار0 TXTبی نهایت
2644VEIL0.002317 دلار162.06%7.29%364.18%0 دلار815 K دلار0 VEIL1,000 M VEIL
4624PEPEYE 2.00.00000000000034 دلار131.68%1.43%79.80%0 دلار17 K دلار0 PEPEYE 2.0421 PEPEYE 2.0
1962BTZC0.000082 دلار118.11%0.18%553.32%210 K دلار125 دلار3 B BTZCبی نهایت
1437CLOAK0.337278 دلار116.42%0.20%34.27%2 M دلار5 دلار6 M CLOAKبی نهایت
4669HLPR25 دلار107.28%41.62%34.88%0 دلار15 K دلار0 HLPR1,000 M HLPR
3946XGPT1 دلار96.26%3.14%83.65%0 دلار41 K دلار0 XGPT1,000 K XGPT
3302$SPONGE0.000053 دلار90.95%1.76%16.99%0 دلار131 K دلار0 $SPONGE40 B $SPONGE
2621BANANA3 دلار89.83%1.49%123.68%0 دلار927 K دلار0 BANANAبی نهایت
1691SNM0.003428 دلار87.00%5.25%7.84%728 K دلار24 K دلار212 M SNMبی نهایت
3873WCC2 دلار85.26%1.39%49.37%0 دلار46 K دلار0 WCCبی نهایت
2275HXA0.000026 دلار85.10%5.85%172.47%8 K دلار27 K دلار293 M HXAبی نهایت
2559CHAPZ0.00439 دلار77.32%21.97%99.15%0 دلار1 M دلار0 CHAPZ10 B CHAPZ
4296WOOO0.000062 دلار71.02%0.66%23.73%0 دلار26 K دلار0 WOOO1,000 M WOOO
4467DOGO0.00003 دلار70.46%0.11%87.51%0 دلار21 K دلار0 DOGO138 B DOGO
3001DUCK0.000075 دلار70.13%0.41%65.45%0 دلار260 K دلار0 DUCK100 B DUCK
4008LTEX0.00000000410467 دلار67.26%1.59%67.26%0 دلار37 K دلار0 LTEX50 T LTEX
4918SHUB0.001465 دلار65.05%2.47%3.36%0 دلار9 K دلار0 SHUB95 M SHUB
254CQT0.343452 دلار61.59%2.66%67.44%218 M دلار14 M دلار634 M CQT1,000 M CQT
2611MAR30.007251 دلار60.71%11.26%90.15%0 دلار960 K دلار0 MAR32 B MAR3
3200SPIDEY0.005557 دلار59.99%22.13%37.55%0 دلار159 K دلار0 SPIDEY100 M SPIDEY
879XRT9 دلار59.88%17.22%147.29%15 M دلار3 M دلار2 M XRTبی نهایت
4622BGPT0.001113 دلار59.78%31.85%79.62%0 دلار17 K دلار0 BGPT1,000 M BGPT
3634DEG0.011198 دلار58.99%6.84%37.21%0 دلار70 K دلار0 DEG100 M DEG
2698MDT0.00089 دلار58.26%11.03%75.71%0 دلار633 K دلار0 MDT10 B MDT
4214CAT0.00000000000017 دلار57.44%5.50%57.44%0 دلار29 K دلار0 CAT100 CAT
4033BES0.00012 دلار55.79%0.01%282.35%0 دلار37 K دلار0 BES100 B BES
3373ARB0.002662 دلار54.93%0.03%35.36%0 دلار114 K دلار0 ARB555 M ARB
3093AIR0.025428 دلار54.88%0.03%86.51%0 دلار204 K دلار0 AIRبی نهایت
2829SANI0.000007 دلار51.10%1.55%107.83%0 دلار405 K دلار0 SANIبی نهایت
4273SOLANA0.000111 دلار50.24%22.57%43.62%0 دلار27 K دلار0 SOLANA1,000 M SOLANA
1072HMND0.25867 دلار49.92%5.26%114.51%8 M دلار2 M دلار32 M HMND400 M HMND
3010DEGEN0.00000031926234 دلار49.89%2.82%12.79%0 دلار256 K دلار0 DEGEN100 T DEGEN
4919ARX0.020392 دلار49.84%4.07%87.73%0 دلار9 K دلار0 ARX20 M ARX
4961KEYS0.002279 دلار49.04%0.00%62.92%0 دلار8 K دلار0 KEYS1,000 M KEYS
166GLM0.354201 دلار47.30%2.09%63.75%354 M دلار358 M دلار1,000 M GLMبی نهایت
1020TRA1 دلار47.08%4.73%45.59%10 M دلار21 M دلار7 M TRAبی نهایت
3299MOONKIZE0.000283 دلار46.89%23.67%46.89%0 دلار133 K دلار0 MOONKIZE1,000 M MOONKIZE

پر سودترین ارزهای دیجیتال در 24 ساعت

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتتغییرات 24 ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
2558REDLUNA0.000004 دلار4,130.23%0.29%4,396.52%0 دلار1 M دلار0 REDLUNA1,000 B REDLUNA
1560DTX0.014912 دلار2,562.34%0.01%60.31%1 M دلار821 دلار84 M DTX225 M DTX
1830ECO0.000171 دلار1,586.95%12.42%1,931.66%382 K دلار2 K دلار2 B ECOبی نهایت
1231GC0.004243 دلار1,356.15%1.08%6.03%4 M دلار67 K دلار1 B GC6 B GC
4603HPYPEPE0.00000007632081 دلار1,205.25%5.98%1,205.25%0 دلار18 K دلار0 HPYPEPEبی نهایت
3526FLX0.000001 دلار614.53%0.80%683.03%0 دلار87 K دلار0 FLX1,000 B FLX
2574PEPE0.001866 دلار468.51%23.66%466.56%0 دلار1 M دلار0 PEPE420 M PEPE
2597LCSN0.00048 دلار417.75%1.16%44.22%0 دلار1 M دلار0 LCSN1 T LCSN
2516X0.0000000010165 دلار375.66%5.94%642.57%0 دلار2 M دلار0 X210 X
4327BNBTIGER0.00000000000119 دلار272.63%0.15%2,785.65%0 دلار25 K دلار0 BNBTIGER100 BNBTIGER
4875SLS0.000047 دلار239.63%7.82%234.85%0 دلار10 K دلار0 SLS1,000 M SLS
2099FYD0.000157 دلار199.54%0.17%4.78%100 K دلار0 دلار635 M FYD650 M FYD
3954TXT0.00000000013997 دلار178.02%16.07%78.62%0 دلار41 K دلار0 TXTبی نهایت
2644VEIL0.002317 دلار162.06%7.29%364.18%0 دلار815 K دلار0 VEIL1,000 M VEIL
4624PEPEYE 2.00.00000000000034 دلار131.68%1.43%79.80%0 دلار17 K دلار0 PEPEYE 2.0421 PEPEYE 2.0
1962BTZC0.000082 دلار118.11%0.18%553.32%210 K دلار125 دلار3 B BTZCبی نهایت
1437CLOAK0.337278 دلار116.42%0.20%34.27%2 M دلار5 دلار6 M CLOAKبی نهایت
4669HLPR25 دلار107.28%41.62%34.88%0 دلار15 K دلار0 HLPR1,000 M HLPR
3946XGPT1 دلار96.26%3.14%83.65%0 دلار41 K دلار0 XGPT1,000 K XGPT
3302$SPONGE0.000053 دلار90.95%1.76%16.99%0 دلار131 K دلار0 $SPONGE40 B $SPONGE
2621BANANA3 دلار89.83%1.49%123.68%0 دلار927 K دلار0 BANANAبی نهایت
1691SNM0.003428 دلار87.00%5.25%7.84%728 K دلار24 K دلار212 M SNMبی نهایت
3873WCC2 دلار85.26%1.39%49.37%0 دلار46 K دلار0 WCCبی نهایت
2275HXA0.000026 دلار85.10%5.85%172.47%8 K دلار27 K دلار293 M HXAبی نهایت
2559CHAPZ0.00439 دلار77.32%21.97%99.15%0 دلار1 M دلار0 CHAPZ10 B CHAPZ
4296WOOO0.000062 دلار71.02%0.66%23.73%0 دلار26 K دلار0 WOOO1,000 M WOOO
4467DOGO0.00003 دلار70.46%0.11%87.51%0 دلار21 K دلار0 DOGO138 B DOGO
3001DUCK0.000075 دلار70.13%0.41%65.45%0 دلار260 K دلار0 DUCK100 B DUCK
4008LTEX0.00000000410467 دلار67.26%1.59%67.26%0 دلار37 K دلار0 LTEX50 T LTEX
4918SHUB0.001465 دلار65.05%2.47%3.36%0 دلار9 K دلار0 SHUB95 M SHUB
254CQT0.343452 دلار61.59%2.66%67.44%218 M دلار14 M دلار634 M CQT1,000 M CQT
2611MAR30.007251 دلار60.71%11.26%90.15%0 دلار960 K دلار0 MAR32 B MAR3
3200SPIDEY0.005557 دلار59.99%22.13%37.55%0 دلار159 K دلار0 SPIDEY100 M SPIDEY
879XRT9 دلار59.88%17.22%147.29%15 M دلار3 M دلار2 M XRTبی نهایت
4622BGPT0.001113 دلار59.78%31.85%79.62%0 دلار17 K دلار0 BGPT1,000 M BGPT
3634DEG0.011198 دلار58.99%6.84%37.21%0 دلار70 K دلار0 DEG100 M DEG
2698MDT0.00089 دلار58.26%11.03%75.71%0 دلار633 K دلار0 MDT10 B MDT
4214CAT0.00000000000017 دلار57.44%5.50%57.44%0 دلار29 K دلار0 CAT100 CAT
4033BES0.00012 دلار55.79%0.01%282.35%0 دلار37 K دلار0 BES100 B BES
3373ARB0.002662 دلار54.93%0.03%35.36%0 دلار114 K دلار0 ARB555 M ARB
3093AIR0.025428 دلار54.88%0.03%86.51%0 دلار204 K دلار0 AIRبی نهایت
2829SANI0.000007 دلار51.10%1.55%107.83%0 دلار405 K دلار0 SANIبی نهایت
4273SOLANA0.000111 دلار50.24%22.57%43.62%0 دلار27 K دلار0 SOLANA1,000 M SOLANA
1072HMND0.25867 دلار49.92%5.26%114.51%8 M دلار2 M دلار32 M HMND400 M HMND
3010DEGEN0.00000031926234 دلار49.89%2.82%12.79%0 دلار256 K دلار0 DEGEN100 T DEGEN
4919ARX0.020392 دلار49.84%4.07%87.73%0 دلار9 K دلار0 ARX20 M ARX
4961KEYS0.002279 دلار49.04%0.00%62.92%0 دلار8 K دلار0 KEYS1,000 M KEYS
166GLM0.354201 دلار47.30%2.09%63.75%354 M دلار358 M دلار1,000 M GLMبی نهایت
1020TRA1 دلار47.08%4.73%45.59%10 M دلار21 M دلار7 M TRAبی نهایت
3299MOONKIZE0.000283 دلار46.89%23.67%46.89%0 دلار133 K دلار0 MOONKIZE1,000 M MOONKIZE