ارز های دیجیتال پر ضرر در 7 روز
ارز های پر ضرر در 7 روز

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
80ASTR0.170173 دلار8.44%0.19%3.62%31 M دلار947 M دلار6 B ASTRبی نهایت
47SUI2 دلار6.34%0.34%3.28%261 M دلار2 B دلار1 B SUI10 B SUI
37TIA18 دلار6.17%0.00%3.91%160 M دلار3 B دلار165 M TIAبی نهایت
46XMR120 دلار4.13%0.03%0.64%95 M دلار2 B دلار18 M XMRبی نهایت
9AVAX39 دلار3.94%0.11%2.13%591 M دلار14 B دلار368 M AVAX720 M AVAX
5SOL110 دلار3.57%0.24%2.41%2 B دلار48 B دلار441 M SOLبی نهایت
40ARB2 دلار3.56%0.11%3.02%381 M دلار3 B دلار1 B ARBبی نهایت
53BSV78 دلار3.51%0.28%0.37%66 M دلار2 B دلار20 M BSVبی نهایت
92ROSE0.12122 دلار3.30%1.01%5.88%123 M دلار814 M دلار7 B ROSE10 B ROSE
56MINA1 دلار2.87%0.44%1.30%68 M دلار1 B دلار1 B MINAبی نهایت
76KCS10 دلار2.79%0.31%1.92%2 M دلار1 B دلار96 M KCS170 M KCS
19BCH272 دلار2.58%1.06%0.90%246 M دلار5 B دلار20 M BCH21 M BCH
12LINK20 دلار2.53%0.06%1.21%466 M دلار12 B دلار587 M LINK1,000 M LINK
20LTC71 دلار1.93%0.07%0.37%319 M دلار5 B دلار74 M LTC84 M LTC
94OSMO2 دلار1.88%0.11%0.53%47 M دلار798 M دلار493 M OSMO1,000 M OSMO
87PYTH0.582457 دلار1.76%0.01%6.28%94 M دلار880 M دلار2 B PYTHبی نهایت
98WEMIX2 دلار1.62%0.10%0.83%2 M دلار787 M دلار362 M WEMIX980 M WEMIX
55ORDI70 دلار0.91%0.09%1.67%149 M دلار1 B دلار21 M ORDI21 M ORDI
61TUSD0.978861 دلار0.67%0.06%0.36%112 M دلار1 B دلار1 B TUSDبی نهایت
39FDUSD0.998909 دلار0.38%0.01%0.06%6 B دلار3 B دلار3 B FDUSDبی نهایت
3USDT1 دلار0.02%0.01%0.00%52 B دلار98 B دلار98 B USDTبی نهایت
18DAI0.999993 دلار0.01%0.00%0.02%153 M دلار5 B دلار5 B DAIبی نهایت
7USDC1 دلار0.00%0.01%0.03%6 B دلار28 B دلار28 B USDCبی نهایت
28LEO4 دلار0.09%0.02%0.09%2 M دلار4 B دلار927 M LEOبی نهایت
48MKR2,133 دلار0.26%0.05%2.81%64 M دلار2 B دلار923 K MKR1 M MKR
74DYM7 دلار0.39%2.17%4.32%93 M دلار1 B دلار146 M DYM1,000 M DYM
81ETHDYDX3 دلار0.46%0.81%2.69%64 M دلار918 M دلار296 M ETHDYDXبی نهایت
27ETC27 دلار0.77%0.00%0.91%295 M دلار4 B دلار146 M ETC211 M ETC
49RUNE5 دلار0.82%0.00%1.87%234 M دلار2 B دلار341 M RUNEبی نهایت
38LDO3 دلار0.99%0.73%5.58%114 M دلار3 B دلار891 M LDO1,000 M LDO
45CRO0.091772 دلار1.13%0.36%0.79%11 M دلار2 B دلار25 B CRO30 B CRO
90BONK0.000013 دلار1.20%0.10%1.35%85 M دلار818 M دلار63 T BONK94 T BONK
89KLAY0.235424 دلار1.81%0.18%1.18%26 M دلار822 M دلار3 B KLAYبی نهایت
15TON2 دلار2.25%0.16%1.13%39 M دلار8 B دلار3 B TONبی نهایت
17SHIB0.00001 دلار2.29%0.12%0.42%216 M دلار6 B دلار589 T SHIBبی نهایت
29OP4 دلار2.60%0.60%2.57%248 M دلار4 B دلار957 M OP4 B OP
51EGLD61 دلار2.64%0.63%0.19%50 M دلار2 B دلار27 M EGLD31 M EGLD
24ATOM10 دلار3.18%0.25%1.72%173 M دلار4 B دلار387 M ATOMبی نهایت
36OKB52 دلار3.66%0.33%2.35%6 M دلار3 B دلار60 M OKBبی نهایت
33INJ38 دلار3.74%0.16%0.72%258 M دلار4 B دلار93 M INJبی نهایت
1BTC52,209 دلار4.54%0.22%0.31%24 B دلار1 T دلار20 M BTC21 M BTC
66SNX4 دلار4.58%0.38%2.11%37 M دلار1 B دلار305 M SNXبی نهایت
60QNT110 دلار4.95%0.11%2.38%24 M دلار1 B دلار12 M QNT15 M QNT
31NEAR3 دلار4.96%0.34%1.50%225 M دلار4 B دلار1 B NEARبی نهایت
16ICP14 دلار5.72%0.05%2.15%182 M دلار6 B دلار459 M ICPبی نهایت
10DOGE0.08717 دلار5.85%0.12%0.94%868 M دلار12 B دلار143 B DOGEبی نهایت
54HNT9 دلار5.88%0.28%5.82%19 M دلار2 B دلار161 M HNT223 M HNT
57AAVE96 دلار5.89%0.47%1.10%126 M دلار1 B دلار15 M AAVE16 M AAVE
13DOT8 دلار6.20%0.04%0.40%359 M دلار10 B دلار1 B DOTبی نهایت
88KAVA0.786543 دلار6.81%0.13%1.01%23 M دلار852 M دلار1 B KAVAبی نهایت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
80ASTR0.170173 دلار8.44%0.19%3.62%31 M دلار947 M دلار6 B ASTRبی نهایت
47SUI2 دلار6.34%0.34%3.28%261 M دلار2 B دلار1 B SUI10 B SUI
37TIA18 دلار6.17%0.00%3.91%160 M دلار3 B دلار165 M TIAبی نهایت
46XMR120 دلار4.13%0.03%0.64%95 M دلار2 B دلار18 M XMRبی نهایت
9AVAX39 دلار3.94%0.11%2.13%591 M دلار14 B دلار368 M AVAX720 M AVAX
5SOL110 دلار3.57%0.24%2.41%2 B دلار48 B دلار441 M SOLبی نهایت
40ARB2 دلار3.56%0.11%3.02%381 M دلار3 B دلار1 B ARBبی نهایت
53BSV78 دلار3.51%0.28%0.37%66 M دلار2 B دلار20 M BSVبی نهایت
92ROSE0.12122 دلار3.30%1.01%5.88%123 M دلار814 M دلار7 B ROSE10 B ROSE
56MINA1 دلار2.87%0.44%1.30%68 M دلار1 B دلار1 B MINAبی نهایت
76KCS10 دلار2.79%0.31%1.92%2 M دلار1 B دلار96 M KCS170 M KCS
19BCH272 دلار2.58%1.06%0.90%246 M دلار5 B دلار20 M BCH21 M BCH
12LINK20 دلار2.53%0.06%1.21%466 M دلار12 B دلار587 M LINK1,000 M LINK
20LTC71 دلار1.93%0.07%0.37%319 M دلار5 B دلار74 M LTC84 M LTC
94OSMO2 دلار1.88%0.11%0.53%47 M دلار798 M دلار493 M OSMO1,000 M OSMO
87PYTH0.582457 دلار1.76%0.01%6.28%94 M دلار880 M دلار2 B PYTHبی نهایت
98WEMIX2 دلار1.62%0.10%0.83%2 M دلار787 M دلار362 M WEMIX980 M WEMIX
55ORDI70 دلار0.91%0.09%1.67%149 M دلار1 B دلار21 M ORDI21 M ORDI
61TUSD0.978861 دلار0.67%0.06%0.36%112 M دلار1 B دلار1 B TUSDبی نهایت
39FDUSD0.998909 دلار0.38%0.01%0.06%6 B دلار3 B دلار3 B FDUSDبی نهایت
3USDT1 دلار0.02%0.01%0.00%52 B دلار98 B دلار98 B USDTبی نهایت
18DAI0.999993 دلار0.01%0.00%0.02%153 M دلار5 B دلار5 B DAIبی نهایت
7USDC1 دلار0.00%0.01%0.03%6 B دلار28 B دلار28 B USDCبی نهایت
28LEO4 دلار0.09%0.02%0.09%2 M دلار4 B دلار927 M LEOبی نهایت
48MKR2,133 دلار0.26%0.05%2.81%64 M دلار2 B دلار923 K MKR1 M MKR
74DYM7 دلار0.39%2.17%4.32%93 M دلار1 B دلار146 M DYM1,000 M DYM
81ETHDYDX3 دلار0.46%0.81%2.69%64 M دلار918 M دلار296 M ETHDYDXبی نهایت
27ETC27 دلار0.77%0.00%0.91%295 M دلار4 B دلار146 M ETC211 M ETC
49RUNE5 دلار0.82%0.00%1.87%234 M دلار2 B دلار341 M RUNEبی نهایت
38LDO3 دلار0.99%0.73%5.58%114 M دلار3 B دلار891 M LDO1,000 M LDO
45CRO0.091772 دلار1.13%0.36%0.79%11 M دلار2 B دلار25 B CRO30 B CRO
90BONK0.000013 دلار1.20%0.10%1.35%85 M دلار818 M دلار63 T BONK94 T BONK
89KLAY0.235424 دلار1.81%0.18%1.18%26 M دلار822 M دلار3 B KLAYبی نهایت
15TON2 دلار2.25%0.16%1.13%39 M دلار8 B دلار3 B TONبی نهایت
17SHIB0.00001 دلار2.29%0.12%0.42%216 M دلار6 B دلار589 T SHIBبی نهایت
29OP4 دلار2.60%0.60%2.57%248 M دلار4 B دلار957 M OP4 B OP
51EGLD61 دلار2.64%0.63%0.19%50 M دلار2 B دلار27 M EGLD31 M EGLD
24ATOM10 دلار3.18%0.25%1.72%173 M دلار4 B دلار387 M ATOMبی نهایت
36OKB52 دلار3.66%0.33%2.35%6 M دلار3 B دلار60 M OKBبی نهایت
33INJ38 دلار3.74%0.16%0.72%258 M دلار4 B دلار93 M INJبی نهایت
1BTC52,209 دلار4.54%0.22%0.31%24 B دلار1 T دلار20 M BTC21 M BTC
66SNX4 دلار4.58%0.38%2.11%37 M دلار1 B دلار305 M SNXبی نهایت
60QNT110 دلار4.95%0.11%2.38%24 M دلار1 B دلار12 M QNT15 M QNT
31NEAR3 دلار4.96%0.34%1.50%225 M دلار4 B دلار1 B NEARبی نهایت
16ICP14 دلار5.72%0.05%2.15%182 M دلار6 B دلار459 M ICPبی نهایت
10DOGE0.08717 دلار5.85%0.12%0.94%868 M دلار12 B دلار143 B DOGEبی نهایت
54HNT9 دلار5.88%0.28%5.82%19 M دلار2 B دلار161 M HNT223 M HNT
57AAVE96 دلار5.89%0.47%1.10%126 M دلار1 B دلار15 M AAVE16 M AAVE
13DOT8 دلار6.20%0.04%0.40%359 M دلار10 B دلار1 B DOTبی نهایت
88KAVA0.786543 دلار6.81%0.13%1.01%23 M دلار852 M دلار1 B KAVAبی نهایت