بالاترین قیمت
بالاترین قیمت ارز های دیجیتال در بازار جهانی

بالاترین قیمت ارز های دیجیتال در بازار جهانی

گران ترین ارز در بازار جهانی
#نام ارزنماد#قیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
3296SEX122,596,006 دلار1.67%5.49%12.69%0 دلار134 K دلار0 SEX1 SEX
4161HAY2263,446 دلار0.87%3.46%11.23%0 دلار31 K دلار0 HAY1,000 K HAY
4094PUNK3160,431 دلار0.00%3.64%13.03%0 دلار34 K دلار0 PUNK110 PUNK
2351BTC.B452,400 دلار0.24%0.16%4.82%0 دلار13 M دلار0 BTC.Bبی نهایت
4703BTCPX552,361 دلار0.22%0.18%4.81%0 دلار14 K دلار0 BTCPXبی نهایت
206BTCB652,281 دلار0.02%0.11%4.69%3 B دلار532 M دلار54 K BTCBبی نهایت
203WBTC752,270 دلار0.11%0.10%4.74%8 B دلار270 M دلار157 K WBTCبی نهایت
2666BTCA852,253 دلار0.18%0.21%4.68%0 دلار733 K دلار0 BTCA21 M BTCA
1BTC952,209 دلار0.22%0.31%4.54%1 T دلار24 B دلار20 M BTC21 M BTC
326RBTC1052,110 دلار0.59%0.41%4.53%144 M دلار1 M دلار3 K RBTCبی نهایت
3574BTCT1151,988 دلار0.04%0.97%3.70%0 دلار79 K دلار0 BTCT21 M BTCT
4911TELEBTC1251,882 دلار0.00%3.01%5.54%0 دلار9 K دلار0 TELEBTC21 M TELEBTC
2594TBTC1351,881 دلار0.17%0.62%3.65%0 دلار1 M دلار0 TBTCبی نهایت
868RENBTC1451,512 دلار0.00%1.59%1.99%16 M دلار16 K دلار305 RENBTC14 K RENBTC
4836IBTC1547,513 دلار1.08%0.71%4.88%0 دلار11 K دلار0 IBTCبی نهایت
930SOCKS1641,827 دلار0.00%2.46%8.21%13 M دلار3 K دلار302 SOCKS315 SOCKS
269HBTC1721,723 دلار0.60%0.14%6.93%195 M دلار20 K دلار9 K HBTC9 K HBTC
2584WCELL1817,124 دلار4.37%8.63%41.22%0 دلار1 M دلار0 WCELL256 WCELL
291PANDORA1916,883 دلار5.27%23.74%33.86%169 M دلار25 M دلار10 K PANDORA10 K PANDORA
3094JNB209,930 دلار0.31%0.19%0.01%0 دلار204 K دلار0 JNBبی نهایت
2721FUMO218,953 دلار0.50%1.10%11.12%0 دلار583 K دلار0 FUMOبی نهایت
234YFI227,740 دلار0.05%0.70%1.01%259 M دلار16 M دلار33 K YFI37 K YFI
421ULTIMA235,838 دلار3.09%2.33%13.43%90 M دلار3 M دلار15 K ULTIMA100 K ULTIMA
2480TBC245,553 دلار0.20%0.11%4.94%0 دلار2 M دلار0 TBC25 M TBC
2690BXC255,230 دلار0.15%1.80%4.29%0 دلار654 K دلار0 BXCبی نهایت
599WHITE265,007 دلار0.00%1.47%9.81%45 M دلار145 K دلار9 K WHITE9 K WHITE
3640GOHM273,455 دلار0.05%2.10%2.02%0 دلار69 K دلار0 GOHMبی نهایت
2337WSTETH283,391 دلار0.27%0.64%9.71%0 دلار27 M دلار0 WSTETHبی نهایت
402ANKRETH293,364 دلار0.31%1.94%11.74%99 M دلار148 K دلار29 K ANKRETHبی نهایت
208RETH303,235 دلار0.46%0.90%10.12%2 B دلار29 M دلار564 K RETHبی نهایت
2530SFRXETH313,151 دلار0.00%0.96%11.02%0 دلار1 M دلار0 SFRXETHبی نهایت
215CBETH323,118 دلار0.45%1.04%9.84%610 M دلار3 M دلار196 K CBETH1 M CBETH
2359WEETH333,043 دلار0.56%1.38%10.36%0 دلار11 M دلار0 WEETHبی نهایت
4724LSETH343,042 دلار0.01%0.34%9.72%0 دلار14 K دلار0 LSETHبی نهایت
207WBETH353,024 دلار0.25%1.01%9.89%2 B دلار7 M دلار787 K WBETH787 K WBETH
2585METH363,008 دلار0.27%1.21%9.96%0 دلار1 M دلار0 METH250 K METH
2476ETHX372,987 دلار0.18%0.70%9.35%0 دلار2 M دلار0 ETHX5 K ETHX
2412SWETH382,982 دلار0.06%0.04%8.20%0 دلار4 M دلار0 SWETH7 K SWETH
2948OSETH392,947 دلار0.00%0.55%9.87%0 دلار306 K دلار0 OSETH32 K OSETH
201STETH402,940 دلار0.21%1.11%9.67%29 B دلار24 M دلار10 M STETHبی نهایت
2619RSETH412,940 دلار0.24%0.58%9.67%0 دلار935 K دلار0 RSETHبی نهایت
2ETH422,939 دلار0.21%0.99%9.83%353 B دلار16 B دلار120 M ETHبی نهایت
2411BETH432,938 دلار0.39%1.33%10.01%0 دلار4 M دلار0 BETHبی نهایت
2322WETH442,936 دلار0.36%0.89%9.71%0 دلار1 B دلار0 WETHبی نهایت
3895SETH2452,929 دلار0.06%1.33%10.36%0 دلار45 K دلار0 SETH2بی نهایت
4891SETH462,923 دلار0.49%0.62%9.92%0 دلار9 K دلار0 SETHبی نهایت
4935RETH2472,923 دلار0.70%1.00%17.35%0 دلار9 K دلار0 RETH2بی نهایت
3711OETH482,916 دلار0.00%0.21%11.33%0 دلار61 K دلار0 OETH41 K OETH
2373FRXETH492,913 دلار0.01%0.06%9.08%0 دلار8 M دلار0 FRXETHبی نهایت
4921LIQD502,878 دلار0.00%6.48%3.96%0 دلار9 K دلار0 LIQDبی نهایت

بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

گران ترین ارز در بازار جهانی
#نام ارزنماد#قیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
3296SEX122,596,006 دلار1.67%5.49%12.69%0 دلار134 K دلار0 SEX1 SEX
4161HAY2263,446 دلار0.87%3.46%11.23%0 دلار31 K دلار0 HAY1,000 K HAY
4094PUNK3160,431 دلار0.00%3.64%13.03%0 دلار34 K دلار0 PUNK110 PUNK
2351BTC.B452,400 دلار0.24%0.16%4.82%0 دلار13 M دلار0 BTC.Bبی نهایت
4703BTCPX552,361 دلار0.22%0.18%4.81%0 دلار14 K دلار0 BTCPXبی نهایت
206BTCB652,281 دلار0.02%0.11%4.69%3 B دلار532 M دلار54 K BTCBبی نهایت
203WBTC752,270 دلار0.11%0.10%4.74%8 B دلار270 M دلار157 K WBTCبی نهایت
2666BTCA852,253 دلار0.18%0.21%4.68%0 دلار733 K دلار0 BTCA21 M BTCA
1BTC952,209 دلار0.22%0.31%4.54%1 T دلار24 B دلار20 M BTC21 M BTC
326RBTC1052,110 دلار0.59%0.41%4.53%144 M دلار1 M دلار3 K RBTCبی نهایت
3574BTCT1151,988 دلار0.04%0.97%3.70%0 دلار79 K دلار0 BTCT21 M BTCT
4911TELEBTC1251,882 دلار0.00%3.01%5.54%0 دلار9 K دلار0 TELEBTC21 M TELEBTC
2594TBTC1351,881 دلار0.17%0.62%3.65%0 دلار1 M دلار0 TBTCبی نهایت
868RENBTC1451,512 دلار0.00%1.59%1.99%16 M دلار16 K دلار305 RENBTC14 K RENBTC
4836IBTC1547,513 دلار1.08%0.71%4.88%0 دلار11 K دلار0 IBTCبی نهایت
930SOCKS1641,827 دلار0.00%2.46%8.21%13 M دلار3 K دلار302 SOCKS315 SOCKS
269HBTC1721,723 دلار0.60%0.14%6.93%195 M دلار20 K دلار9 K HBTC9 K HBTC
2584WCELL1817,124 دلار4.37%8.63%41.22%0 دلار1 M دلار0 WCELL256 WCELL
291PANDORA1916,883 دلار5.27%23.74%33.86%169 M دلار25 M دلار10 K PANDORA10 K PANDORA
3094JNB209,930 دلار0.31%0.19%0.01%0 دلار204 K دلار0 JNBبی نهایت
2721FUMO218,953 دلار0.50%1.10%11.12%0 دلار583 K دلار0 FUMOبی نهایت
234YFI227,740 دلار0.05%0.70%1.01%259 M دلار16 M دلار33 K YFI37 K YFI
421ULTIMA235,838 دلار3.09%2.33%13.43%90 M دلار3 M دلار15 K ULTIMA100 K ULTIMA
2480TBC245,553 دلار0.20%0.11%4.94%0 دلار2 M دلار0 TBC25 M TBC
2690BXC255,230 دلار0.15%1.80%4.29%0 دلار654 K دلار0 BXCبی نهایت
599WHITE265,007 دلار0.00%1.47%9.81%45 M دلار145 K دلار9 K WHITE9 K WHITE
3640GOHM273,455 دلار0.05%2.10%2.02%0 دلار69 K دلار0 GOHMبی نهایت
2337WSTETH283,391 دلار0.27%0.64%9.71%0 دلار27 M دلار0 WSTETHبی نهایت
402ANKRETH293,364 دلار0.31%1.94%11.74%99 M دلار148 K دلار29 K ANKRETHبی نهایت
208RETH303,235 دلار0.46%0.90%10.12%2 B دلار29 M دلار564 K RETHبی نهایت
2530SFRXETH313,151 دلار0.00%0.96%11.02%0 دلار1 M دلار0 SFRXETHبی نهایت
215CBETH323,118 دلار0.45%1.04%9.84%610 M دلار3 M دلار196 K CBETH1 M CBETH
2359WEETH333,043 دلار0.56%1.38%10.36%0 دلار11 M دلار0 WEETHبی نهایت
4724LSETH343,042 دلار0.01%0.34%9.72%0 دلار14 K دلار0 LSETHبی نهایت
207WBETH353,024 دلار0.25%1.01%9.89%2 B دلار7 M دلار787 K WBETH787 K WBETH
2585METH363,008 دلار0.27%1.21%9.96%0 دلار1 M دلار0 METH250 K METH
2476ETHX372,987 دلار0.18%0.70%9.35%0 دلار2 M دلار0 ETHX5 K ETHX
2412SWETH382,982 دلار0.06%0.04%8.20%0 دلار4 M دلار0 SWETH7 K SWETH
2948OSETH392,947 دلار0.00%0.55%9.87%0 دلار306 K دلار0 OSETH32 K OSETH
201STETH402,940 دلار0.21%1.11%9.67%29 B دلار24 M دلار10 M STETHبی نهایت
2619RSETH412,940 دلار0.24%0.58%9.67%0 دلار935 K دلار0 RSETHبی نهایت
2ETH422,939 دلار0.21%0.99%9.83%353 B دلار16 B دلار120 M ETHبی نهایت
2411BETH432,938 دلار0.39%1.33%10.01%0 دلار4 M دلار0 BETHبی نهایت
2322WETH442,936 دلار0.36%0.89%9.71%0 دلار1 B دلار0 WETHبی نهایت
3895SETH2452,929 دلار0.06%1.33%10.36%0 دلار45 K دلار0 SETH2بی نهایت
4891SETH462,923 دلار0.49%0.62%9.92%0 دلار9 K دلار0 SETHبی نهایت
4935RETH2472,923 دلار0.70%1.00%17.35%0 دلار9 K دلار0 RETH2بی نهایت
3711OETH482,916 دلار0.00%0.21%11.33%0 دلار61 K دلار0 OETH41 K OETH
2373FRXETH492,913 دلار0.01%0.06%9.08%0 دلار8 M دلار0 FRXETHبی نهایت
4921LIQD502,878 دلار0.00%6.48%3.96%0 دلار9 K دلار0 LIQDبی نهایت