ارز های دیجیتال پر ضرر در 1 ساعت
ارز های پر ضرر در 1 ساعت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
74DYM7 دلار2.17%4.32%0.39%1 B دلار93 M دلار146 M DYM1,000 M DYM
59BGB0.991278 دلار2.08%4.42%45.19%1 B دلار26 M دلار1 B BGB2 B BGB
23KAS0.18116 دلار1.80%4.73%27.64%4 B دلار114 M دلار23 B KAS29 B KAS
44SEI0.921005 دلار1.47%3.92%22.66%2 B دلار376 M دلار3 B SEIبی نهایت
70CHZ0.123154 دلار1.31%7.80%22.53%1 B دلار131 M دلار9 B CHZ9 B CHZ
92ROSE0.12122 دلار1.01%5.88%3.30%814 M دلار123 M دلار7 B ROSE10 B ROSE
93WOO0.43982 دلار1.01%0.14%7.92%804 M دلار28 M دلار2 B WOOبی نهایت
43GRT0.249432 دلار0.99%5.10%43.00%2 B دلار299 M دلار9 B GRTبی نهایت
26STX3 دلار0.91%1.83%35.02%4 B دلار325 M دلار1 B STX2 B STX
96MANTA3 دلار0.81%3.29%12.41%793 M دلار315 M دلار251 M MANTAبی نهایت
38LDO3 دلار0.73%5.58%0.99%3 B دلار114 M دلار891 M LDO1,000 M LDO
79CFX0.254989 دلار0.67%4.76%14.06%956 M دلار110 M دلار4 B CFXبی نهایت
51EGLD61 دلار0.63%0.19%2.64%2 B دلار50 M دلار27 M EGLD31 M EGLD
62THETA1 دلار0.53%1.94%13.26%1 B دلار68 M دلار1,000 M THETA1,000 M THETA
58FLOW0.938732 دلار0.52%1.97%7.86%1 B دلار68 M دلار1 B FLOWبی نهایت
8ADA0.629158 دلار0.50%0.15%13.68%22 B دلار682 M دلار35 B ADA45 B ADA
14MATIC0.983207 دلار0.50%1.67%12.27%9 B دلار475 M دلار10 B MATIC10 B MATIC
83IOTA0.291184 دلار0.50%3.08%10.97%913 M دلار40 M دلار3 B IOTAبی نهایت
57AAVE96 دلار0.47%1.10%5.89%1 B دلار126 M دلار15 M AAVE16 M AAVE
52ALGO0.200931 دلار0.42%0.46%11.41%2 B دلار58 M دلار8 B ALGO10 B ALGO
95GNO307 دلار0.41%2.47%8.77%795 M دلار10 M دلار3 M GNO3 M GNO
4BNB357 دلار0.40%1.00%9.29%53 B دلار1 B دلار150 M BNBبی نهایت
66SNX4 دلار0.38%2.11%4.58%1 B دلار37 M دلار305 M SNXبی نهایت
47SUI2 دلار0.34%3.28%6.34%2 B دلار261 M دلار1 B SUI10 B SUI
36OKB52 دلار0.33%2.35%3.66%3 B دلار6 M دلار60 M OKBبی نهایت
711000SATS0.000522 دلار0.33%4.61%10.80%1 B دلار48 M دلار2 T 1000SATS2 T 1000SATS
76KCS10 دلار0.31%1.92%2.79%1 B دلار2 M دلار96 M KCS170 M KCS
54HNT9 دلار0.28%5.82%5.88%2 B دلار19 M دلار161 M HNT223 M HNT
24ATOM10 دلار0.25%1.72%3.18%4 B دلار173 M دلار387 M ATOMبی نهایت
32APT10 دلار0.25%2.24%6.98%4 B دلار236 M دلار366 M APTبی نهایت
5SOL110 دلار0.24%2.41%3.57%48 B دلار2 B دلار441 M SOLبی نهایت
1BTC52,209 دلار0.22%0.31%4.54%1 T دلار24 B دلار20 M BTC21 M BTC
41MNT0.775903 دلار0.20%0.73%8.61%3 B دلار129 M دلار3 B MNT6 B MNT
80ASTR0.170173 دلار0.19%3.62%8.44%947 M دلار31 M دلار6 B ASTRبی نهایت
100AXL1 دلار0.19%3.44%18.62%745 M دلار10 M دلار573 M AXLبی نهایت
89KLAY0.235424 دلار0.18%1.18%1.81%822 M دلار26 M دلار3 B KLAYبی نهایت
15TON2 دلار0.16%1.13%2.25%8 B دلار39 M دلار3 B TONبی نهایت
72XTZ1 دلار0.13%3.66%6.96%1 B دلار38 M دلار972 M XTZبی نهایت
88KAVA0.786543 دلار0.13%1.01%6.81%852 M دلار23 M دلار1 B KAVAبی نهایت
99GALA0.027932 دلار0.13%0.06%12.54%776 M دلار82 M دلار28 B GALAبی نهایت
10DOGE0.08717 دلار0.12%0.94%5.85%12 B دلار868 M دلار143 B DOGEبی نهایت
17SHIB0.00001 دلار0.12%0.42%2.29%6 B دلار216 M دلار589 T SHIBبی نهایت
40ARB2 دلار0.11%3.02%3.56%3 B دلار381 M دلار1 B ARBبی نهایت
60QNT110 دلار0.11%2.38%4.95%1 B دلار24 M دلار12 M QNT15 M QNT
90BONK0.000013 دلار0.10%1.35%1.20%818 M دلار85 M دلار63 T BONK94 T BONK
98WEMIX2 دلار0.10%0.83%1.62%787 M دلار2 M دلار362 M WEMIX980 M WEMIX
55ORDI70 دلار0.09%1.67%0.91%1 B دلار149 M دلار21 M ORDI21 M ORDI
20LTC71 دلار0.07%0.37%1.93%5 B دلار319 M دلار74 M LTC84 M LTC
16ICP14 دلار0.05%2.15%5.72%6 B دلار182 M دلار459 M ICPبی نهایت
13DOT8 دلار0.04%0.40%6.20%10 B دلار359 M دلار1 B DOTبی نهایت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
74DYM7 دلار2.17%4.32%0.39%1 B دلار93 M دلار146 M DYM1,000 M DYM
59BGB0.991278 دلار2.08%4.42%45.19%1 B دلار26 M دلار1 B BGB2 B BGB
23KAS0.18116 دلار1.80%4.73%27.64%4 B دلار114 M دلار23 B KAS29 B KAS
44SEI0.921005 دلار1.47%3.92%22.66%2 B دلار376 M دلار3 B SEIبی نهایت
70CHZ0.123154 دلار1.31%7.80%22.53%1 B دلار131 M دلار9 B CHZ9 B CHZ
92ROSE0.12122 دلار1.01%5.88%3.30%814 M دلار123 M دلار7 B ROSE10 B ROSE
93WOO0.43982 دلار1.01%0.14%7.92%804 M دلار28 M دلار2 B WOOبی نهایت
43GRT0.249432 دلار0.99%5.10%43.00%2 B دلار299 M دلار9 B GRTبی نهایت
26STX3 دلار0.91%1.83%35.02%4 B دلار325 M دلار1 B STX2 B STX
96MANTA3 دلار0.81%3.29%12.41%793 M دلار315 M دلار251 M MANTAبی نهایت
38LDO3 دلار0.73%5.58%0.99%3 B دلار114 M دلار891 M LDO1,000 M LDO
79CFX0.254989 دلار0.67%4.76%14.06%956 M دلار110 M دلار4 B CFXبی نهایت
51EGLD61 دلار0.63%0.19%2.64%2 B دلار50 M دلار27 M EGLD31 M EGLD
62THETA1 دلار0.53%1.94%13.26%1 B دلار68 M دلار1,000 M THETA1,000 M THETA
58FLOW0.938732 دلار0.52%1.97%7.86%1 B دلار68 M دلار1 B FLOWبی نهایت
8ADA0.629158 دلار0.50%0.15%13.68%22 B دلار682 M دلار35 B ADA45 B ADA
14MATIC0.983207 دلار0.50%1.67%12.27%9 B دلار475 M دلار10 B MATIC10 B MATIC
83IOTA0.291184 دلار0.50%3.08%10.97%913 M دلار40 M دلار3 B IOTAبی نهایت
57AAVE96 دلار0.47%1.10%5.89%1 B دلار126 M دلار15 M AAVE16 M AAVE
52ALGO0.200931 دلار0.42%0.46%11.41%2 B دلار58 M دلار8 B ALGO10 B ALGO
95GNO307 دلار0.41%2.47%8.77%795 M دلار10 M دلار3 M GNO3 M GNO
4BNB357 دلار0.40%1.00%9.29%53 B دلار1 B دلار150 M BNBبی نهایت
66SNX4 دلار0.38%2.11%4.58%1 B دلار37 M دلار305 M SNXبی نهایت
47SUI2 دلار0.34%3.28%6.34%2 B دلار261 M دلار1 B SUI10 B SUI
36OKB52 دلار0.33%2.35%3.66%3 B دلار6 M دلار60 M OKBبی نهایت
711000SATS0.000522 دلار0.33%4.61%10.80%1 B دلار48 M دلار2 T 1000SATS2 T 1000SATS
76KCS10 دلار0.31%1.92%2.79%1 B دلار2 M دلار96 M KCS170 M KCS
54HNT9 دلار0.28%5.82%5.88%2 B دلار19 M دلار161 M HNT223 M HNT
24ATOM10 دلار0.25%1.72%3.18%4 B دلار173 M دلار387 M ATOMبی نهایت
32APT10 دلار0.25%2.24%6.98%4 B دلار236 M دلار366 M APTبی نهایت
5SOL110 دلار0.24%2.41%3.57%48 B دلار2 B دلار441 M SOLبی نهایت
1BTC52,209 دلار0.22%0.31%4.54%1 T دلار24 B دلار20 M BTC21 M BTC
41MNT0.775903 دلار0.20%0.73%8.61%3 B دلار129 M دلار3 B MNT6 B MNT
80ASTR0.170173 دلار0.19%3.62%8.44%947 M دلار31 M دلار6 B ASTRبی نهایت
100AXL1 دلار0.19%3.44%18.62%745 M دلار10 M دلار573 M AXLبی نهایت
89KLAY0.235424 دلار0.18%1.18%1.81%822 M دلار26 M دلار3 B KLAYبی نهایت
15TON2 دلار0.16%1.13%2.25%8 B دلار39 M دلار3 B TONبی نهایت
72XTZ1 دلار0.13%3.66%6.96%1 B دلار38 M دلار972 M XTZبی نهایت
88KAVA0.786543 دلار0.13%1.01%6.81%852 M دلار23 M دلار1 B KAVAبی نهایت
99GALA0.027932 دلار0.13%0.06%12.54%776 M دلار82 M دلار28 B GALAبی نهایت
10DOGE0.08717 دلار0.12%0.94%5.85%12 B دلار868 M دلار143 B DOGEبی نهایت
17SHIB0.00001 دلار0.12%0.42%2.29%6 B دلار216 M دلار589 T SHIBبی نهایت
40ARB2 دلار0.11%3.02%3.56%3 B دلار381 M دلار1 B ARBبی نهایت
60QNT110 دلار0.11%2.38%4.95%1 B دلار24 M دلار12 M QNT15 M QNT
90BONK0.000013 دلار0.10%1.35%1.20%818 M دلار85 M دلار63 T BONK94 T BONK
98WEMIX2 دلار0.10%0.83%1.62%787 M دلار2 M دلار362 M WEMIX980 M WEMIX
55ORDI70 دلار0.09%1.67%0.91%1 B دلار149 M دلار21 M ORDI21 M ORDI
20LTC71 دلار0.07%0.37%1.93%5 B دلار319 M دلار74 M LTC84 M LTC
16ICP14 دلار0.05%2.15%5.72%6 B دلار182 M دلار459 M ICPبی نهایت
13DOT8 دلار0.04%0.40%6.20%10 B دلار359 M دلار1 B DOTبی نهایت