پایین ترین حجم معاملات نسبت به مارکت کپ

پایین ترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت

پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
#نام ارزنماد#قیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوین
10KN34700.001861 دلار95 K دلار0 دلار0.76%6.23%1.25%0 0KN10 B 0KNɃ 0.00000004
20031600.0701 دلار175 K دلار0 دلار0.00%1.01%0.97%0 001,000 M 00Ƀ 0.00000134
3ZCN36710.237159 دلار66 K دلار0 دلار10.63%13.14%6.57%0 ZCN400 M ZCNɃ 0.00000454
4ZRX1820.369845 دلار30 M دلار313 M دلار0.52%1.82%12.50%847 M ZRX1,000 M ZRXɃ 0.00000708
50XL32330.007161 دلار149 K دلار0 دلار0.95%36.72%53.73%0 0XL1,000 M 0XLɃ 0.00000014
60X02920.194258 دلار2 M دلار169 M دلار0.86%8.73%39.25%869 M 0X01,000 M 0X0Ƀ 0.00000372
70XBTC15680.125153 دلار211 K دلار1 M دلار0.00%11.72%27.82%10 M 0XBTC21 M 0XBTCɃ 0.00000240
80XOS38540.000023 دلار48 K دلار0 دلار0.00%92.13%90.03%0 0XOS1,000 M 0XOSɃ 0.00000000
9TSHP46080.000033 دلار17 K دلار0 دلار1.73%2.80%2.63%0 TSHP5 B TSHPɃ 0.00000000
101INCH1210.458851 دلار33 M دلار524 M دلار0.28%0.09%5.53%1 B 1INCHبی نهایتɃ 0.00000879
111MIL22450.146234 دلار721 دلار18 K دلار0.01%0.54%38.31%120 K 1MIL10 M 1MILɃ 0.00000280
121SOL36480.025716 دلار69 K دلار0 دلار2.63%7.14%14.71%0 1SOL100 M 1SOLɃ 0.00000049
13PUMP44770.000029 دلار21 K دلار0 دلار0.01%25.00%33.29%0 PUMP2 PUMPɃ 0.00000000
142DAI31910.00384 دلار162 K دلار0 دلار6.50%13.54%117.69%0 2DAI1,000 M 2DAIɃ 0.00000007
153KM38640.001708 دلار47 K دلار0 دلار0.79%2.07%17.81%0 3KM1,000 M 3KMɃ 0.00000003
16FIT27640.000501 دلار515 K دلار0 دلار0.99%1.77%1.62%0 FIT10 B FITɃ 0.00000001
17P3D32460.017202 دلار147 K دلار0 دلار0.19%0.20%14.85%0 P3D1,000 M P3DɃ 0.00000033
18PACE18560.006441 دلار220 K دلار337 K دلار1.81%14.70%7.68%52 M PACE100 M PACEɃ 0.00000012
194CHAN28330.00000000000003 دلار401 K دلار0 دلار0.28%2.98%0.90%0 4CHANبی نهایتɃ 0.00000000
20BAKE14660.019631 دلار98 K دلار2 M دلار3.40%35.97%49.55%94 M BAKE100 M BAKEɃ 0.00000038
21404A3392107 دلار110 K دلار0 دلار0.37%2.68%2.68%0 404A10 K 404AɃ 0.00205087
224JNET40620.00000000040907 دلار35 K دلار0 دلار2.14%6.83%19.01%0 4JNET1,000 T 4JNETɃ 0.00000000
235IRE24540.205916 دلار2 M دلار0 دلار3.38%6.19%7.18%0 5IRE2 B 5IREɃ 0.00000394
24MPH18970.634973 دلار20 K دلار295 K دلار0.31%6.84%10.56%465 K MPHبی نهایتɃ 0.00001216
258PAY17300.009973 دلار6 K دلار599 K دلار0.19%4.59%7.65%60 M 8PAY89 M 8PAYɃ 0.00000019
26STZ44680.016426 دلار21 K دلار0 دلار0.33%9.50%1.98%0 STZ99 M STZɃ 0.00000031
27COGI20850.001839 دلار526 دلار113 K دلار0.00%0.66%5.07%62 M COGI680 M COGIɃ 0.00000004
28AFB38550.00319 دلار48 K دلار0 دلار0.00%4.60%16.54%0 AFB100 M AFBɃ 0.00000006
29USEDCAR25670.023707 دلار1 M دلار0 دلار2.37%4.60%72.13%0 USEDCAR333 M USEDCARɃ 0.00000045
30AIE43320.00000043114322 دلار25 K دلار0 دلار0.15%3.52%0.50%0 AIE1,000 B AIEɃ 0.00000000
31ATD45580.138046 دلار19 K دلار0 دلار1.19%0.34%6.85%0 ATD20 M ATDɃ 0.00000264
32AA27180.800588 دلار585 K دلار0 دلار1.53%15.27%45.68%0 AA1,000 M AAɃ 0.00001533
33LENFI27854 دلار471 K دلار0 دلار0.31%1.34%12.13%0 LENFI30 M LENFIɃ 0.00006711
34AAG39450.004819 دلار41 K دلار0 دلار0.21%2.41%18.12%0 AAG1,000 M AAGɃ 0.00000009
35VARK50000.001556 دلار7 K دلار0 دلار0.84%8.36%33.04%0 VARK1 B VARKɃ 0.00000003
36AAVE5796 دلار126 M دلار1 B دلار0.47%1.10%5.89%15 M AAVE16 M AAVEɃ 0.00183057
37GHST5421 دلار2 M دلار55 M دلار0.37%0.21%5.50%53 M GHSTبی نهایتɃ 0.00001988
38ABBC5050.035225 دلار7 M دلار61 M دلار1.17%1.93%5.05%2 B ABBC2 B ABBCɃ 0.00000067
39ABC48021 دلار12 K دلار0 دلار0.74%2.01%11.49%0 ABC889 K ABCɃ 0.00002534
40ABEL5340.859403 دلار107 K دلار57 M دلار0.41%4.10%1.81%66 M ABEL225 M ABELɃ 0.00001646
41ABEY30620.30635 دلار222 K دلار0 دلار0.48%2.48%17.15%0 ABEYبی نهایتɃ 0.00000587
42AST2424455 دلار3 M دلار0 دلار0.25%1.52%0.53%0 AST100 M ASTɃ 0.00871714
43ABYSS15290.006463 دلار0 دلار1 M دلار0.06%0.36%40.46%229 M ABYSS509 M ABYSSɃ 0.00000012
44AWT27110.003542 دلار596 K دلار0 دلار0.71%8.08%6.39%0 AWT10 B AWTɃ 0.00000007
45ACM9062 دلار4 M دلار14 M دلار0.55%4.25%7.22%6 M ACMبی نهایتɃ 0.00004349
46ACA11750.105215 دلار820 K دلار6 M دلار1.31%6.16%11.10%54 M ACA100 M ACAɃ 0.00000202
47ACA3890.107254 دلار7 M دلار103 M دلار1.04%3.41%9.26%962 M ACA2 B ACAɃ 0.00000205
48ACS4290.002591 دلار2 M دلار86 M دلار0.06%0.16%2.42%33 B ACS87 B ACSɃ 0.00000005
49ACE12610.008119 دلار197 K دلار4 M دلار5.05%4.98%23.43%490 M ACEبی نهایتɃ 0.00000016
50ACT45930.015954 دلار18 K دلار0 دلار1.15%6.77%25.20%0 ACT1,000 M ACTɃ 0.00000031

پایین ترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت

پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
#نام ارزنماد#قیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوین
10KN34700.001861 دلار95 K دلار0 دلار0.76%6.23%1.25%0 0KN10 B 0KNɃ 0.00000004
20031600.0701 دلار175 K دلار0 دلار0.00%1.01%0.97%0 001,000 M 00Ƀ 0.00000134
3ZCN36710.237159 دلار66 K دلار0 دلار10.63%13.14%6.57%0 ZCN400 M ZCNɃ 0.00000454
4ZRX1820.369845 دلار30 M دلار313 M دلار0.52%1.82%12.50%847 M ZRX1,000 M ZRXɃ 0.00000708
50XL32330.007161 دلار149 K دلار0 دلار0.95%36.72%53.73%0 0XL1,000 M 0XLɃ 0.00000014
60X02920.194258 دلار2 M دلار169 M دلار0.86%8.73%39.25%869 M 0X01,000 M 0X0Ƀ 0.00000372
70XBTC15680.125153 دلار211 K دلار1 M دلار0.00%11.72%27.82%10 M 0XBTC21 M 0XBTCɃ 0.00000240
80XOS38540.000023 دلار48 K دلار0 دلار0.00%92.13%90.03%0 0XOS1,000 M 0XOSɃ 0.00000000
9TSHP46080.000033 دلار17 K دلار0 دلار1.73%2.80%2.63%0 TSHP5 B TSHPɃ 0.00000000
101INCH1210.458851 دلار33 M دلار524 M دلار0.28%0.09%5.53%1 B 1INCHبی نهایتɃ 0.00000879
111MIL22450.146234 دلار721 دلار18 K دلار0.01%0.54%38.31%120 K 1MIL10 M 1MILɃ 0.00000280
121SOL36480.025716 دلار69 K دلار0 دلار2.63%7.14%14.71%0 1SOL100 M 1SOLɃ 0.00000049
13PUMP44770.000029 دلار21 K دلار0 دلار0.01%25.00%33.29%0 PUMP2 PUMPɃ 0.00000000
142DAI31910.00384 دلار162 K دلار0 دلار6.50%13.54%117.69%0 2DAI1,000 M 2DAIɃ 0.00000007
153KM38640.001708 دلار47 K دلار0 دلار0.79%2.07%17.81%0 3KM1,000 M 3KMɃ 0.00000003
16FIT27640.000501 دلار515 K دلار0 دلار0.99%1.77%1.62%0 FIT10 B FITɃ 0.00000001
17P3D32460.017202 دلار147 K دلار0 دلار0.19%0.20%14.85%0 P3D1,000 M P3DɃ 0.00000033
18PACE18560.006441 دلار220 K دلار337 K دلار1.81%14.70%7.68%52 M PACE100 M PACEɃ 0.00000012
194CHAN28330.00000000000003 دلار401 K دلار0 دلار0.28%2.98%0.90%0 4CHANبی نهایتɃ 0.00000000
20BAKE14660.019631 دلار98 K دلار2 M دلار3.40%35.97%49.55%94 M BAKE100 M BAKEɃ 0.00000038
21404A3392107 دلار110 K دلار0 دلار0.37%2.68%2.68%0 404A10 K 404AɃ 0.00205087
224JNET40620.00000000040907 دلار35 K دلار0 دلار2.14%6.83%19.01%0 4JNET1,000 T 4JNETɃ 0.00000000
235IRE24540.205916 دلار2 M دلار0 دلار3.38%6.19%7.18%0 5IRE2 B 5IREɃ 0.00000394
24MPH18970.634973 دلار20 K دلار295 K دلار0.31%6.84%10.56%465 K MPHبی نهایتɃ 0.00001216
258PAY17300.009973 دلار6 K دلار599 K دلار0.19%4.59%7.65%60 M 8PAY89 M 8PAYɃ 0.00000019
26STZ44680.016426 دلار21 K دلار0 دلار0.33%9.50%1.98%0 STZ99 M STZɃ 0.00000031
27COGI20850.001839 دلار526 دلار113 K دلار0.00%0.66%5.07%62 M COGI680 M COGIɃ 0.00000004
28AFB38550.00319 دلار48 K دلار0 دلار0.00%4.60%16.54%0 AFB100 M AFBɃ 0.00000006
29USEDCAR25670.023707 دلار1 M دلار0 دلار2.37%4.60%72.13%0 USEDCAR333 M USEDCARɃ 0.00000045
30AIE43320.00000043114322 دلار25 K دلار0 دلار0.15%3.52%0.50%0 AIE1,000 B AIEɃ 0.00000000
31ATD45580.138046 دلار19 K دلار0 دلار1.19%0.34%6.85%0 ATD20 M ATDɃ 0.00000264
32AA27180.800588 دلار585 K دلار0 دلار1.53%15.27%45.68%0 AA1,000 M AAɃ 0.00001533
33LENFI27854 دلار471 K دلار0 دلار0.31%1.34%12.13%0 LENFI30 M LENFIɃ 0.00006711
34AAG39450.004819 دلار41 K دلار0 دلار0.21%2.41%18.12%0 AAG1,000 M AAGɃ 0.00000009
35VARK50000.001556 دلار7 K دلار0 دلار0.84%8.36%33.04%0 VARK1 B VARKɃ 0.00000003
36AAVE5796 دلار126 M دلار1 B دلار0.47%1.10%5.89%15 M AAVE16 M AAVEɃ 0.00183057
37GHST5421 دلار2 M دلار55 M دلار0.37%0.21%5.50%53 M GHSTبی نهایتɃ 0.00001988
38ABBC5050.035225 دلار7 M دلار61 M دلار1.17%1.93%5.05%2 B ABBC2 B ABBCɃ 0.00000067
39ABC48021 دلار12 K دلار0 دلار0.74%2.01%11.49%0 ABC889 K ABCɃ 0.00002534
40ABEL5340.859403 دلار107 K دلار57 M دلار0.41%4.10%1.81%66 M ABEL225 M ABELɃ 0.00001646
41ABEY30620.30635 دلار222 K دلار0 دلار0.48%2.48%17.15%0 ABEYبی نهایتɃ 0.00000587
42AST2424455 دلار3 M دلار0 دلار0.25%1.52%0.53%0 AST100 M ASTɃ 0.00871714
43ABYSS15290.006463 دلار0 دلار1 M دلار0.06%0.36%40.46%229 M ABYSS509 M ABYSSɃ 0.00000012
44AWT27110.003542 دلار596 K دلار0 دلار0.71%8.08%6.39%0 AWT10 B AWTɃ 0.00000007
45ACM9062 دلار4 M دلار14 M دلار0.55%4.25%7.22%6 M ACMبی نهایتɃ 0.00004349
46ACA11750.105215 دلار820 K دلار6 M دلار1.31%6.16%11.10%54 M ACA100 M ACAɃ 0.00000202
47ACA3890.107254 دلار7 M دلار103 M دلار1.04%3.41%9.26%962 M ACA2 B ACAɃ 0.00000205
48ACS4290.002591 دلار2 M دلار86 M دلار0.06%0.16%2.42%33 B ACS87 B ACSɃ 0.00000005
49ACE12610.008119 دلار197 K دلار4 M دلار5.05%4.98%23.43%490 M ACEبی نهایتɃ 0.00000016
50ACT45930.015954 دلار18 K دلار0 دلار1.15%6.77%25.20%0 ACT1,000 M ACTɃ 0.00000031