پر ضررترین ارزها در 1 ساعت
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت

پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
#نام ارزنمادقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
4669HLPR25 دلار41.62%107.28%34.88%0 دلار15 K دلار0 HLPR1,000 M HLPR
4823CUCK0.005022 دلار30.65%38.63%33.61%0 دلار11 K دلار0 CUCK42 M CUCK
2189WQT0.000628 دلار27.40%32.65%9.74%41 K دلار24 K دلار65 M WQTبی نهایت
4295NCORAI0.002733 دلار25.32%13.29%4.94%0 دلار26 K دلار0 NCORAI1,000 M NCORAI
4401DP0.056116 دلار25.15%25.09%25.05%0 دلار22 K دلار0 DP1,000 M DP
4372RPILL0.00000008710535 دلار24.99%97.89%98.36%0 دلار23 K دلار0 RPILL1,000 B RPILL
573MDX0.052616 دلار24.20%2.19%10.16%50 M دلار5 M دلار950 M MDXبی نهایت
3299MOONKIZE0.000283 دلار23.67%46.89%46.89%0 دلار133 K دلار0 MOONKIZE1,000 M MOONKIZE
3200SPIDEY0.005557 دلار22.13%59.99%37.55%0 دلار159 K دلار0 SPIDEY100 M SPIDEY
1737XBC3 دلار21.76%14.59%1.84%575 K دلار955 دلار226 K XBC1,000 K XBC
4258MUMU0.00000000082886 دلار19.26%41.50%88.64%0 دلار28 K دلار0 MUMU1,000 T MUMU
4514BERN0.003329 دلار17.99%24.43%38.96%0 دلار20 K دلار0 BERNبی نهایت
4733PEPEMO0.00000000001021 دلار17.53%68.25%65.50%0 دلار13 K دلار0 PEPEMOبی نهایت
4002MNRCH97 دلار17.12%1.22%61.83%0 دلار38 K دلار0 MNRCH9 K MNRCH
3283SILLYCAT0.00000000183428 دلار16.55%36.29%23.25%0 دلار136 K دلار0 SILLYCAT100 T SILLYCAT
4881PMD0.000932 دلار16.00%1.25%1.25%0 دلار9 K دلار0 PMD1,000 M PMD
3643FROG0.00000000006942 دلار15.64%76.50%99.49%0 دلار69 K دلار0 FROGبی نهایت
1696DCN0.000001 دلار15.63%26.93%52.06%715 K دلار405 دلار588 B DCN8 T DCN
2832SEOR0.003978 دلار14.95%31.22%81.96%0 دلار378 K دلار0 SEOR1,000 M SEOR
2391AIUS562 دلار13.98%23.08%7.81%0 دلار5 M دلار0 AIUS1,000 K AIUS
1128CIV0.022065 دلار13.72%30.49%65.83%7 M دلار168 K دلار300 M CIVبی نهایت
1552ETHPAD0.006524 دلار13.50%12.34%12.12%1 M دلار826 دلار199 M ETHPAD1,000 M ETHPAD
1845RACEFI0.007664 دلار13.24%11.68%20.63%354 K دلار2 K دلار46 M RACEFI200 M RACEFI
2762AI0.001192 دلار13.05%10.51%65.33%0 دلار516 K دلار0 AI25 B AI
4962NT0.001717 دلار11.92%20.96%19.81%0 دلار8 K دلار0 NT1 B NT
2573AKT0.000456 دلار11.65%19.56%19.56%0 دلار1 M دلار0 AKT721 M AKT
2983BOMB0.090455 دلار11.51%10.79%8.65%0 دلار271 K دلار0 BOMBبی نهایت
2611MAR30.007251 دلار11.26%60.71%90.15%0 دلار960 K دلار0 MAR32 B MAR3
2698MDT0.00089 دلار11.03%58.26%75.71%0 دلار633 K دلار0 MDT10 B MDT
2444BSSB1 دلار10.55%14.84%7.18%0 دلار2 M دلار0 BSSB12 M BSSB
2747NEUROS0.038214 دلار10.29%21.71%46.64%0 دلار533 K دلار0 NEUROSبی نهایت
4322CTF0.36796 دلار9.89%1.29%81.41%0 دلار25 K دلار0 CTF120 M CTF
3481DOGEPAY0.0000000000133 دلار9.82%21.49%21.49%0 دلار94 K دلار0 DOGEPAY100 DOGEPAY
1798ETHO0.005643 دلار9.78%10.56%3.31%441 K دلار74 K دلار78 M ETHO80 M ETHO
1255SAM2 دلار9.78%3.32%10.53%4 M دلار1 K دلار3 M SAM6 M SAM
1561BTCZ0.000099 دلار9.61%17.46%9.37%1 M دلار73 K دلار13 B BTCZبی نهایت
4335ROCK1,894 دلار9.56%22.56%75.03%0 دلار25 K دلار0 ROCK100 ROCK
2485MMSS0.318461 دلار9.08%11.74%17.20%0 دلار2 M دلار0 MMSS21 M MMSS
4896TMFT0.000443 دلار8.88%0.92%8.47%0 دلار9 K دلار0 TMFT100 M TMFT
3612KIRBY0.000186 دلار8.66%9.81%11.06%0 دلار72 K دلار0 KIRBY3 B KIRBY
4237RDPX6 دلار8.63%11.71%13.31%0 دلار28 K دلار0 RDPX2 M RDPX
1126GXA0.002695 دلار8.58%2.23%12.11%7 M دلار331 K دلار3 B GXAبی نهایت
2779EVERMOON0.003673 دلار8.48%3.48%3.48%0 دلار480 K دلار0 EVERMOON1,000 M EVERMOON
3478MNTL0.008444 دلار8.47%1.61%15.40%0 دلار94 K دلار0 MNTL6 B MNTL
4940XPAY0.00000000009864 دلار8.45%38.31%94.80%0 دلار8 K دلار0 XPAY420 T XPAY
4685GENSLR0.00000000074673 دلار8.05%11.94%17.20%0 دلار15 K دلار0 GENSLR420 T GENSLR
1676PERL0.001606 دلار7.90%4.01%12.73%788 K دلار43 K دلار491 M PERL1 B PERL
1293MINU0.00000060040819 دلار7.88%23.75%562.43%4 M دلار6 M دلار6 T MINUبی نهایت
3090SPY0.001149 دلار7.85%1.88%6.57%0 دلار207 K دلار0 SPY100 M SPY
2407SPYRO0.000002 دلار7.80%48.29%79.53%0 دلار4 M دلار0 SPYRO1,000 B SPYRO

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت

پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
#نام ارزنمادقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
4669HLPR25 دلار41.62%107.28%34.88%0 دلار15 K دلار0 HLPR1,000 M HLPR
4823CUCK0.005022 دلار30.65%38.63%33.61%0 دلار11 K دلار0 CUCK42 M CUCK
2189WQT0.000628 دلار27.40%32.65%9.74%41 K دلار24 K دلار65 M WQTبی نهایت
4295NCORAI0.002733 دلار25.32%13.29%4.94%0 دلار26 K دلار0 NCORAI1,000 M NCORAI
4401DP0.056116 دلار25.15%25.09%25.05%0 دلار22 K دلار0 DP1,000 M DP
4372RPILL0.00000008710535 دلار24.99%97.89%98.36%0 دلار23 K دلار0 RPILL1,000 B RPILL
573MDX0.052616 دلار24.20%2.19%10.16%50 M دلار5 M دلار950 M MDXبی نهایت
3299MOONKIZE0.000283 دلار23.67%46.89%46.89%0 دلار133 K دلار0 MOONKIZE1,000 M MOONKIZE
3200SPIDEY0.005557 دلار22.13%59.99%37.55%0 دلار159 K دلار0 SPIDEY100 M SPIDEY
1737XBC3 دلار21.76%14.59%1.84%575 K دلار955 دلار226 K XBC1,000 K XBC
4258MUMU0.00000000082886 دلار19.26%41.50%88.64%0 دلار28 K دلار0 MUMU1,000 T MUMU
4514BERN0.003329 دلار17.99%24.43%38.96%0 دلار20 K دلار0 BERNبی نهایت
4733PEPEMO0.00000000001021 دلار17.53%68.25%65.50%0 دلار13 K دلار0 PEPEMOبی نهایت
4002MNRCH97 دلار17.12%1.22%61.83%0 دلار38 K دلار0 MNRCH9 K MNRCH
3283SILLYCAT0.00000000183428 دلار16.55%36.29%23.25%0 دلار136 K دلار0 SILLYCAT100 T SILLYCAT
4881PMD0.000932 دلار16.00%1.25%1.25%0 دلار9 K دلار0 PMD1,000 M PMD
3643FROG0.00000000006942 دلار15.64%76.50%99.49%0 دلار69 K دلار0 FROGبی نهایت
1696DCN0.000001 دلار15.63%26.93%52.06%715 K دلار405 دلار588 B DCN8 T DCN
2832SEOR0.003978 دلار14.95%31.22%81.96%0 دلار378 K دلار0 SEOR1,000 M SEOR
2391AIUS562 دلار13.98%23.08%7.81%0 دلار5 M دلار0 AIUS1,000 K AIUS
1128CIV0.022065 دلار13.72%30.49%65.83%7 M دلار168 K دلار300 M CIVبی نهایت
1552ETHPAD0.006524 دلار13.50%12.34%12.12%1 M دلار826 دلار199 M ETHPAD1,000 M ETHPAD
1845RACEFI0.007664 دلار13.24%11.68%20.63%354 K دلار2 K دلار46 M RACEFI200 M RACEFI
2762AI0.001192 دلار13.05%10.51%65.33%0 دلار516 K دلار0 AI25 B AI
4962NT0.001717 دلار11.92%20.96%19.81%0 دلار8 K دلار0 NT1 B NT
2573AKT0.000456 دلار11.65%19.56%19.56%0 دلار1 M دلار0 AKT721 M AKT
2983BOMB0.090455 دلار11.51%10.79%8.65%0 دلار271 K دلار0 BOMBبی نهایت
2611MAR30.007251 دلار11.26%60.71%90.15%0 دلار960 K دلار0 MAR32 B MAR3
2698MDT0.00089 دلار11.03%58.26%75.71%0 دلار633 K دلار0 MDT10 B MDT
2444BSSB1 دلار10.55%14.84%7.18%0 دلار2 M دلار0 BSSB12 M BSSB
2747NEUROS0.038214 دلار10.29%21.71%46.64%0 دلار533 K دلار0 NEUROSبی نهایت
4322CTF0.36796 دلار9.89%1.29%81.41%0 دلار25 K دلار0 CTF120 M CTF
3481DOGEPAY0.0000000000133 دلار9.82%21.49%21.49%0 دلار94 K دلار0 DOGEPAY100 DOGEPAY
1798ETHO0.005643 دلار9.78%10.56%3.31%441 K دلار74 K دلار78 M ETHO80 M ETHO
1255SAM2 دلار9.78%3.32%10.53%4 M دلار1 K دلار3 M SAM6 M SAM
1561BTCZ0.000099 دلار9.61%17.46%9.37%1 M دلار73 K دلار13 B BTCZبی نهایت
4335ROCK1,894 دلار9.56%22.56%75.03%0 دلار25 K دلار0 ROCK100 ROCK
2485MMSS0.318461 دلار9.08%11.74%17.20%0 دلار2 M دلار0 MMSS21 M MMSS
4896TMFT0.000443 دلار8.88%0.92%8.47%0 دلار9 K دلار0 TMFT100 M TMFT
3612KIRBY0.000186 دلار8.66%9.81%11.06%0 دلار72 K دلار0 KIRBY3 B KIRBY
4237RDPX6 دلار8.63%11.71%13.31%0 دلار28 K دلار0 RDPX2 M RDPX
1126GXA0.002695 دلار8.58%2.23%12.11%7 M دلار331 K دلار3 B GXAبی نهایت
2779EVERMOON0.003673 دلار8.48%3.48%3.48%0 دلار480 K دلار0 EVERMOON1,000 M EVERMOON
3478MNTL0.008444 دلار8.47%1.61%15.40%0 دلار94 K دلار0 MNTL6 B MNTL
4940XPAY0.00000000009864 دلار8.45%38.31%94.80%0 دلار8 K دلار0 XPAY420 T XPAY
4685GENSLR0.00000000074673 دلار8.05%11.94%17.20%0 دلار15 K دلار0 GENSLR420 T GENSLR
1676PERL0.001606 دلار7.90%4.01%12.73%788 K دلار43 K دلار491 M PERL1 B PERL
1293MINU0.00000060040819 دلار7.88%23.75%562.43%4 M دلار6 M دلار6 T MINUبی نهایت
3090SPY0.001149 دلار7.85%1.88%6.57%0 دلار207 K دلار0 SPY100 M SPY
2407SPYRO0.000002 دلار7.80%48.29%79.53%0 دلار4 M دلار0 SPYRO1,000 B SPYRO