پر سودترین ارز های دیجیتال در 1 ساعت
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت در صرافی اکسچنج لند

پر سودترین ارز های دیجیتال در 1 ساعت

پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
#نام ارزنمادقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
2606ICE0.010507 دلار48.02%97.91%56.73%0 دلار977 K دلار0 ICE24 M ICE
2071DAWN0.001621 دلار43.92%1.72%32.37%121 K دلار586 دلار74 M DAWN93 M DAWN
2838RYOSHI0.403317 دلار35.56%22.23%26.64%0 دلار394 K دلار0 RYOSHI200 M RYOSHI
4622BGPT0.001113 دلار31.85%59.78%79.62%0 دلار17 K دلار0 BGPT1,000 M BGPT
4000EVDC0.000081 دلار30.39%35.36%34.54%0 دلار38 K دلار0 EVDCبی نهایت
1432ODIN0.128855 دلار29.29%10.75%3.02%2 M دلار15 K دلار17 M ODINبی نهایت
3452GOLD0.00692 دلار27.12%1.54%30.00%0 دلار99 K دلار0 GOLDبی نهایت
977SHI0.00000089138339 دلار25.48%19.94%9.48%11 M دلار138 K دلار12 T SHI20 T SHI
882AIPAD0.165358 دلار25.03%17.22%37.58%15 M دلار987 K دلار92 M AIPAD200 M AIPAD
2753WMINIMA0.075051 دلار24.42%39.28%75.16%0 دلار526 K دلار0 WMINIMA125 M WMINIMA
1808VEIL0.004889 دلار23.95%31.16%22.20%421 K دلار449 دلار86 M VEIL300 M VEIL
2574PEPE0.001866 دلار23.66%468.51%466.56%0 دلار1 M دلار0 PEPE420 M PEPE
4273SOLANA0.000111 دلار22.57%50.24%43.62%0 دلار27 K دلار0 SOLANA1,000 M SOLANA
2559CHAPZ0.00439 دلار21.97%77.32%99.15%0 دلار1 M دلار0 CHAPZ10 B CHAPZ
2291FUZE6 دلار20.61%2.53%3.01%4 K دلار51 K دلار749 FUZEبی نهایت
3486SWIM0.000006 دلار20.29%10.59%56.38%0 دلار93 K دلار0 SWIM3 B SWIM
4232CODAI0.00000000121627 دلار19.84%40.90%18.65%0 دلار28 K دلار0 CODAI1,000 T CODAI
4122PLCUC86 دلار18.77%33.16%32.17%0 دلار33 K دلار0 PLCUCبی نهایت
879XRT9 دلار17.22%59.88%147.29%15 M دلار3 M دلار2 M XRTبی نهایت
2640SNMT0.004201 دلار16.71%27.02%30.54%0 دلار829 K دلار0 SNMTبی نهایت
3954TXT0.00000000013997 دلار16.07%178.02%78.62%0 دلار41 K دلار0 TXTبی نهایت
1003EML0.248932 دلار15.34%40.05%81.65%10 M دلار39 K دلار40 M EML2 B EML
3800DYNMT0.003198 دلار15.31%22.71%13.92%0 دلار52 K دلار0 DYNMT900 K DYNMT
4507ORBT0.068023 دلار14.76%9.28%85.30%0 دلار20 K دلار0 ORBT12 M ORBT
4177BLA0.001907 دلار14.51%20.26%21.75%0 دلار31 K دلار0 BLA88 M BLA
2335STRK3 دلار14.38%14.38%14.38%0 دلار31 M دلار0 STRK10 B STRK
3324ZAM0.002084 دلار14.15%11.02%8.32%0 دلار127 K دلار0 ZAM889 M ZAM
1690HANDY0.000771 دلار14.08%11.24%54.17%729 K دلار1 K دلار946 M HANDY10 B HANDY
2736ROKO0.000089 دلار13.70%12.97%50.96%0 دلار555 K دلار0 ROKO369 B ROKO
4544LOVESNOOPY0.00000000580201 دلار12.99%7.55%10.59%0 دلار20 K دلار0 LOVESNOOPY297 T LOVESNOOPY
4867EVX0.013594 دلار12.88%3.84%9.00%0 دلار10 K دلار0 EVXبی نهایت
2628CLOUD0.00535 دلار12.79%5.27%739.88%0 دلار875 K دلار0 CLOUD1,000 M CLOUD
2647AEGIS0.144261 دلار12.75%17.80%137.81%0 دلار794 K دلار0 AEGIS100 M AEGIS
1830ECO0.000171 دلار12.42%1,586.95%1,931.66%382 K دلار2 K دلار2 B ECOبی نهایت
656RKN0.14803 دلار11.74%0.19%20.57%36 M دلار3 K دلار243 M RKN286 M RKN
2847FORK0.00000055725222 دلار11.60%12.85%77.15%0 دلار388 K دلار0 FORK10 T FORK
4950ZCR0.000141 دلار11.09%34.72%66.90%0 دلار8 K دلار0 ZCRبی نهایت
1391BNANA0.079101 دلار11.01%26.47%63.43%3 M دلار217 K دلار32 M BNANAبی نهایت
2731DRAGY0.000048 دلار10.76%32.10%49.03%0 دلار564 K دلار0 DRAGY10 B DRAGY
3609ASTRO0.012791 دلار10.73%11.54%21.62%0 دلار73 K دلار0 ASTRO50 M ASTRO
4270NXTT0.000257 دلار10.73%0.52%9.62%0 دلار27 K دلار0 NXTT60 B NXTT
3671ZCN0.237159 دلار10.63%13.14%6.57%0 دلار66 K دلار0 ZCN400 M ZCN
1157ADP0.002638 دلار10.46%22.71%27.78%6 M دلار2 M دلار2 B ADP10 B ADP
3645LYVE0.908514 دلار10.10%21.99%9.32%0 دلار69 K دلار0 LYVE10 M LYVE
3979AZR0.007776 دلار9.97%6.43%36.45%0 دلار39 K دلار0 AZR100 M AZR
3043ENG0.006463 دلار9.70%0.94%6.55%0 دلار232 K دلار0 ENGبی نهایت
3338JUSTICE0.000078 دلار9.66%24.17%164.36%0 دلار123 K دلار0 JUSTICE17 B JUSTICE
3331USH0.032491 دلار9.32%14.14%10.67%0 دلار124 K دلار0 USHبی نهایت
2571KIZUNA0.00000004265604 دلار9.25%31.17%90.43%0 دلار1 M دلار0 KIZUNA1,000 T KIZUNA
1400UNB0.000779 دلار9.02%15.37%15.96%2 M دلار415 K دلار3 B UNB10 B UNB

پر سودترین ارز های دیجیتال در 1 ساعت

پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
#نام ارزنمادقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
2606ICE0.010507 دلار48.02%97.91%56.73%0 دلار977 K دلار0 ICE24 M ICE
2071DAWN0.001621 دلار43.92%1.72%32.37%121 K دلار586 دلار74 M DAWN93 M DAWN
2838RYOSHI0.403317 دلار35.56%22.23%26.64%0 دلار394 K دلار0 RYOSHI200 M RYOSHI
4622BGPT0.001113 دلار31.85%59.78%79.62%0 دلار17 K دلار0 BGPT1,000 M BGPT
4000EVDC0.000081 دلار30.39%35.36%34.54%0 دلار38 K دلار0 EVDCبی نهایت
1432ODIN0.128855 دلار29.29%10.75%3.02%2 M دلار15 K دلار17 M ODINبی نهایت
3452GOLD0.00692 دلار27.12%1.54%30.00%0 دلار99 K دلار0 GOLDبی نهایت
977SHI0.00000089138339 دلار25.48%19.94%9.48%11 M دلار138 K دلار12 T SHI20 T SHI
882AIPAD0.165358 دلار25.03%17.22%37.58%15 M دلار987 K دلار92 M AIPAD200 M AIPAD
2753WMINIMA0.075051 دلار24.42%39.28%75.16%0 دلار526 K دلار0 WMINIMA125 M WMINIMA
1808VEIL0.004889 دلار23.95%31.16%22.20%421 K دلار449 دلار86 M VEIL300 M VEIL
2574PEPE0.001866 دلار23.66%468.51%466.56%0 دلار1 M دلار0 PEPE420 M PEPE
4273SOLANA0.000111 دلار22.57%50.24%43.62%0 دلار27 K دلار0 SOLANA1,000 M SOLANA
2559CHAPZ0.00439 دلار21.97%77.32%99.15%0 دلار1 M دلار0 CHAPZ10 B CHAPZ
2291FUZE6 دلار20.61%2.53%3.01%4 K دلار51 K دلار749 FUZEبی نهایت
3486SWIM0.000006 دلار20.29%10.59%56.38%0 دلار93 K دلار0 SWIM3 B SWIM
4232CODAI0.00000000121627 دلار19.84%40.90%18.65%0 دلار28 K دلار0 CODAI1,000 T CODAI
4122PLCUC86 دلار18.77%33.16%32.17%0 دلار33 K دلار0 PLCUCبی نهایت
879XRT9 دلار17.22%59.88%147.29%15 M دلار3 M دلار2 M XRTبی نهایت
2640SNMT0.004201 دلار16.71%27.02%30.54%0 دلار829 K دلار0 SNMTبی نهایت
3954TXT0.00000000013997 دلار16.07%178.02%78.62%0 دلار41 K دلار0 TXTبی نهایت
1003EML0.248932 دلار15.34%40.05%81.65%10 M دلار39 K دلار40 M EML2 B EML
3800DYNMT0.003198 دلار15.31%22.71%13.92%0 دلار52 K دلار0 DYNMT900 K DYNMT
4507ORBT0.068023 دلار14.76%9.28%85.30%0 دلار20 K دلار0 ORBT12 M ORBT
4177BLA0.001907 دلار14.51%20.26%21.75%0 دلار31 K دلار0 BLA88 M BLA
2335STRK3 دلار14.38%14.38%14.38%0 دلار31 M دلار0 STRK10 B STRK
3324ZAM0.002084 دلار14.15%11.02%8.32%0 دلار127 K دلار0 ZAM889 M ZAM
1690HANDY0.000771 دلار14.08%11.24%54.17%729 K دلار1 K دلار946 M HANDY10 B HANDY
2736ROKO0.000089 دلار13.70%12.97%50.96%0 دلار555 K دلار0 ROKO369 B ROKO
4544LOVESNOOPY0.00000000580201 دلار12.99%7.55%10.59%0 دلار20 K دلار0 LOVESNOOPY297 T LOVESNOOPY
4867EVX0.013594 دلار12.88%3.84%9.00%0 دلار10 K دلار0 EVXبی نهایت
2628CLOUD0.00535 دلار12.79%5.27%739.88%0 دلار875 K دلار0 CLOUD1,000 M CLOUD
2647AEGIS0.144261 دلار12.75%17.80%137.81%0 دلار794 K دلار0 AEGIS100 M AEGIS
1830ECO0.000171 دلار12.42%1,586.95%1,931.66%382 K دلار2 K دلار2 B ECOبی نهایت
656RKN0.14803 دلار11.74%0.19%20.57%36 M دلار3 K دلار243 M RKN286 M RKN
2847FORK0.00000055725222 دلار11.60%12.85%77.15%0 دلار388 K دلار0 FORK10 T FORK
4950ZCR0.000141 دلار11.09%34.72%66.90%0 دلار8 K دلار0 ZCRبی نهایت
1391BNANA0.079101 دلار11.01%26.47%63.43%3 M دلار217 K دلار32 M BNANAبی نهایت
2731DRAGY0.000048 دلار10.76%32.10%49.03%0 دلار564 K دلار0 DRAGY10 B DRAGY
3609ASTRO0.012791 دلار10.73%11.54%21.62%0 دلار73 K دلار0 ASTRO50 M ASTRO
4270NXTT0.000257 دلار10.73%0.52%9.62%0 دلار27 K دلار0 NXTT60 B NXTT
3671ZCN0.237159 دلار10.63%13.14%6.57%0 دلار66 K دلار0 ZCN400 M ZCN
1157ADP0.002638 دلار10.46%22.71%27.78%6 M دلار2 M دلار2 B ADP10 B ADP
3645LYVE0.908514 دلار10.10%21.99%9.32%0 دلار69 K دلار0 LYVE10 M LYVE
3979AZR0.007776 دلار9.97%6.43%36.45%0 دلار39 K دلار0 AZR100 M AZR
3043ENG0.006463 دلار9.70%0.94%6.55%0 دلار232 K دلار0 ENGبی نهایت
3338JUSTICE0.000078 دلار9.66%24.17%164.36%0 دلار123 K دلار0 JUSTICE17 B JUSTICE
3331USH0.032491 دلار9.32%14.14%10.67%0 دلار124 K دلار0 USHبی نهایت
2571KIZUNA0.00000004265604 دلار9.25%31.17%90.43%0 دلار1 M دلار0 KIZUNA1,000 T KIZUNA
1400UNB0.000779 دلار9.02%15.37%15.96%2 M دلار415 K دلار3 B UNB10 B UNB