ارز های دیجیتال پر ضرر در 24 ساعت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزتغییرات 30 روز
85WLD7 دلار11.61%146.97%0.47%905 M دلار1 B دلار131 M WLD10 B WLD0.00%
87PYTH0.582457 دلار6.28%1.76%0.01%880 M دلار94 M دلار2 B PYTHبی نهایت0.00%
92ROSE0.12122 دلار5.88%3.30%1.01%814 M دلار123 M دلار7 B ROSE10 B ROSE0.00%
54HNT9 دلار5.82%5.88%0.28%2 B دلار19 M دلار161 M HNT223 M HNT0.00%
38LDO3 دلار5.58%0.99%0.73%3 B دلار114 M دلار891 M LDO1,000 M LDO0.00%
43GRT0.249432 دلار5.10%43.00%0.99%2 B دلار299 M دلار9 B GRTبی نهایت0.00%
711000SATS0.000522 دلار4.61%10.80%0.33%1 B دلار48 M دلار2 T 1000SATS2 T 1000SATS0.00%
59BGB0.991278 دلار4.42%45.19%2.08%1 B دلار26 M دلار1 B BGB2 B BGB0.00%
74DYM7 دلار4.32%0.39%2.17%1 B دلار93 M دلار146 M DYM1,000 M DYM0.00%
44SEI0.921005 دلار3.92%22.66%1.47%2 B دلار376 M دلار3 B SEIبی نهایت0.00%
37TIA18 دلار3.91%6.17%0.00%3 B دلار160 M دلار165 M TIAبی نهایت0.00%
80ASTR0.170173 دلار3.62%8.44%0.19%947 M دلار31 M دلار6 B ASTRبی نهایت0.00%
47SUI2 دلار3.28%6.34%0.34%2 B دلار261 M دلار1 B SUI10 B SUI0.00%
40ARB2 دلار3.02%3.56%0.11%3 B دلار381 M دلار1 B ARBبی نهایت0.00%
73BTT0.000001 دلار2.89%13.57%0.41%1 B دلار44 M دلار968 T BTTبی نهایت0.00%
48MKR2,133 دلار2.81%0.26%0.05%2 B دلار64 M دلار923 K MKR1 M MKR0.00%
81ETHDYDX3 دلار2.69%0.46%0.81%918 M دلار64 M دلار296 M ETHDYDXبی نهایت0.00%
29OP4 دلار2.57%2.60%0.60%4 B دلار248 M دلار957 M OP4 B OP0.00%
5SOL110 دلار2.41%3.57%0.24%48 B دلار2 B دلار441 M SOLبی نهایت0.00%
60QNT110 دلار2.38%4.95%0.11%1 B دلار24 M دلار12 M QNT15 M QNT0.00%
36OKB52 دلار2.35%3.66%0.33%3 B دلار6 M دلار60 M OKBبی نهایت0.00%
32APT10 دلار2.24%6.98%0.25%4 B دلار236 M دلار366 M APTبی نهایت0.00%
69BLUR0.769789 دلار2.21%15.01%0.28%1 B دلار153 M دلار1 B BLURبی نهایت0.00%
16ICP14 دلار2.15%5.72%0.05%6 B دلار182 M دلار459 M ICPبی نهایت0.00%
9AVAX39 دلار2.13%3.94%0.11%14 B دلار591 M دلار368 M AVAX720 M AVAX0.00%
66SNX4 دلار2.11%4.58%0.38%1 B دلار37 M دلار305 M SNXبی نهایت0.00%
58FLOW0.938732 دلار1.97%7.86%0.52%1 B دلار68 M دلار1 B FLOWبی نهایت0.00%
76KCS10 دلار1.92%2.79%0.31%1 B دلار2 M دلار96 M KCS170 M KCS0.00%
35VET0.044429 دلار1.91%40.27%0.04%3 B دلار86 M دلار73 B VETبی نهایت0.00%
49RUNE5 دلار1.87%0.82%0.00%2 B دلار234 M دلار341 M RUNEبی نهایت0.00%
26STX3 دلار1.83%35.02%0.91%4 B دلار325 M دلار1 B STX2 B STX0.00%
42RNDR6 دلار1.79%21.88%0.44%2 B دلار231 M دلار378 M RNDR537 M RNDR0.00%
24ATOM10 دلار1.72%3.18%0.25%4 B دلار173 M دلار387 M ATOMبی نهایت0.00%
14MATIC0.983207 دلار1.67%12.27%0.50%9 B دلار475 M دلار10 B MATIC10 B MATIC0.00%
55ORDI70 دلار1.67%0.91%0.09%1 B دلار149 M دلار21 M ORDI21 M ORDI0.00%
31NEAR3 دلار1.50%4.96%0.34%4 B دلار225 M دلار1 B NEARبی نهایت0.00%
64FLR0.034594 دلار1.37%8.16%0.58%1 B دلار13 M دلار35 B FLRبی نهایت0.00%
90BONK0.000013 دلار1.35%1.20%0.10%818 M دلار85 M دلار63 T BONK94 T BONK0.00%
56MINA1 دلار1.30%2.87%0.44%1 B دلار68 M دلار1 B MINAبی نهایت0.00%
12LINK20 دلار1.21%2.53%0.06%12 B دلار466 M دلار587 M LINK1,000 M LINK0.00%
57AAVE96 دلار1.10%5.89%0.47%1 B دلار126 M دلار15 M AAVE16 M AAVE0.00%
98WEMIX2 دلار0.83%1.62%0.10%787 M دلار2 M دلار362 M WEMIX980 M WEMIX0.00%
22UNI8 دلار0.78%12.16%0.28%5 B دلار105 M دلار598 M UNI1,000 M UNI0.00%
41MNT0.775903 دلار0.73%8.61%0.20%3 B دلار129 M دلار3 B MNT6 B MNT0.00%
33INJ38 دلار0.72%3.74%0.16%4 B دلار258 M دلار93 M INJبی نهایت0.00%
46XMR120 دلار0.64%4.13%0.03%2 B دلار95 M دلار18 M XMRبی نهایت0.00%
94OSMO2 دلار0.53%1.88%0.11%798 M دلار47 M دلار493 M OSMO1,000 M OSMO0.00%
84NEO13 دلار0.43%7.52%0.17%906 M دلار35 M دلار71 M NEO100 M NEO0.00%
20LTC71 دلار0.37%1.93%0.07%5 B دلار319 M دلار74 M LTC84 M LTC0.00%
1BTC52,209 دلار0.31%4.54%0.22%1 T دلار24 B دلار20 M BTC21 M BTC0.00%

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزتغییرات 30 روز
85WLD7 دلار11.61%146.97%0.47%905 M دلار1 B دلار131 M WLD10 B WLD0.00%
87PYTH0.582457 دلار6.28%1.76%0.01%880 M دلار94 M دلار2 B PYTHبی نهایت0.00%
92ROSE0.12122 دلار5.88%3.30%1.01%814 M دلار123 M دلار7 B ROSE10 B ROSE0.00%
54HNT9 دلار5.82%5.88%0.28%2 B دلار19 M دلار161 M HNT223 M HNT0.00%
38LDO3 دلار5.58%0.99%0.73%3 B دلار114 M دلار891 M LDO1,000 M LDO0.00%
43GRT0.249432 دلار5.10%43.00%0.99%2 B دلار299 M دلار9 B GRTبی نهایت0.00%
711000SATS0.000522 دلار4.61%10.80%0.33%1 B دلار48 M دلار2 T 1000SATS2 T 1000SATS0.00%
59BGB0.991278 دلار4.42%45.19%2.08%1 B دلار26 M دلار1 B BGB2 B BGB0.00%
74DYM7 دلار4.32%0.39%2.17%1 B دلار93 M دلار146 M DYM1,000 M DYM0.00%
44SEI0.921005 دلار3.92%22.66%1.47%2 B دلار376 M دلار3 B SEIبی نهایت0.00%
37TIA18 دلار3.91%6.17%0.00%3 B دلار160 M دلار165 M TIAبی نهایت0.00%
80ASTR0.170173 دلار3.62%8.44%0.19%947 M دلار31 M دلار6 B ASTRبی نهایت0.00%
47SUI2 دلار3.28%6.34%0.34%2 B دلار261 M دلار1 B SUI10 B SUI0.00%
40ARB2 دلار3.02%3.56%0.11%3 B دلار381 M دلار1 B ARBبی نهایت0.00%
73BTT0.000001 دلار2.89%13.57%0.41%1 B دلار44 M دلار968 T BTTبی نهایت0.00%
48MKR2,133 دلار2.81%0.26%0.05%2 B دلار64 M دلار923 K MKR1 M MKR0.00%
81ETHDYDX3 دلار2.69%0.46%0.81%918 M دلار64 M دلار296 M ETHDYDXبی نهایت0.00%
29OP4 دلار2.57%2.60%0.60%4 B دلار248 M دلار957 M OP4 B OP0.00%
5SOL110 دلار2.41%3.57%0.24%48 B دلار2 B دلار441 M SOLبی نهایت0.00%
60QNT110 دلار2.38%4.95%0.11%1 B دلار24 M دلار12 M QNT15 M QNT0.00%
36OKB52 دلار2.35%3.66%0.33%3 B دلار6 M دلار60 M OKBبی نهایت0.00%
32APT10 دلار2.24%6.98%0.25%4 B دلار236 M دلار366 M APTبی نهایت0.00%
69BLUR0.769789 دلار2.21%15.01%0.28%1 B دلار153 M دلار1 B BLURبی نهایت0.00%
16ICP14 دلار2.15%5.72%0.05%6 B دلار182 M دلار459 M ICPبی نهایت0.00%
9AVAX39 دلار2.13%3.94%0.11%14 B دلار591 M دلار368 M AVAX720 M AVAX0.00%
66SNX4 دلار2.11%4.58%0.38%1 B دلار37 M دلار305 M SNXبی نهایت0.00%
58FLOW0.938732 دلار1.97%7.86%0.52%1 B دلار68 M دلار1 B FLOWبی نهایت0.00%
76KCS10 دلار1.92%2.79%0.31%1 B دلار2 M دلار96 M KCS170 M KCS0.00%
35VET0.044429 دلار1.91%40.27%0.04%3 B دلار86 M دلار73 B VETبی نهایت0.00%
49RUNE5 دلار1.87%0.82%0.00%2 B دلار234 M دلار341 M RUNEبی نهایت0.00%
26STX3 دلار1.83%35.02%0.91%4 B دلار325 M دلار1 B STX2 B STX0.00%
42RNDR6 دلار1.79%21.88%0.44%2 B دلار231 M دلار378 M RNDR537 M RNDR0.00%
24ATOM10 دلار1.72%3.18%0.25%4 B دلار173 M دلار387 M ATOMبی نهایت0.00%
14MATIC0.983207 دلار1.67%12.27%0.50%9 B دلار475 M دلار10 B MATIC10 B MATIC0.00%
55ORDI70 دلار1.67%0.91%0.09%1 B دلار149 M دلار21 M ORDI21 M ORDI0.00%
31NEAR3 دلار1.50%4.96%0.34%4 B دلار225 M دلار1 B NEARبی نهایت0.00%
64FLR0.034594 دلار1.37%8.16%0.58%1 B دلار13 M دلار35 B FLRبی نهایت0.00%
90BONK0.000013 دلار1.35%1.20%0.10%818 M دلار85 M دلار63 T BONK94 T BONK0.00%
56MINA1 دلار1.30%2.87%0.44%1 B دلار68 M دلار1 B MINAبی نهایت0.00%
12LINK20 دلار1.21%2.53%0.06%12 B دلار466 M دلار587 M LINK1,000 M LINK0.00%
57AAVE96 دلار1.10%5.89%0.47%1 B دلار126 M دلار15 M AAVE16 M AAVE0.00%
98WEMIX2 دلار0.83%1.62%0.10%787 M دلار2 M دلار362 M WEMIX980 M WEMIX0.00%
22UNI8 دلار0.78%12.16%0.28%5 B دلار105 M دلار598 M UNI1,000 M UNI0.00%
41MNT0.775903 دلار0.73%8.61%0.20%3 B دلار129 M دلار3 B MNT6 B MNT0.00%
33INJ38 دلار0.72%3.74%0.16%4 B دلار258 M دلار93 M INJبی نهایت0.00%
46XMR120 دلار0.64%4.13%0.03%2 B دلار95 M دلار18 M XMRبی نهایت0.00%
94OSMO2 دلار0.53%1.88%0.11%798 M دلار47 M دلار493 M OSMO1,000 M OSMO0.00%
84NEO13 دلار0.43%7.52%0.17%906 M دلار35 M دلار71 M NEO100 M NEO0.00%
20LTC71 دلار0.37%1.93%0.07%5 B دلار319 M دلار74 M LTC84 M LTC0.00%
1BTC52,209 دلار0.31%4.54%0.22%1 T دلار24 B دلار20 M BTC21 M BTC0.00%