پر سودترین ارزهای در 7 روز
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 7 روز

پر سودترین ارز های دیجیتال در 1 هفته

پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
#نام ارزنماد#قیمتتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1ENQAI24420.045632 دلار99,999.99%2 M دلار0 دلار0 ENQAIبی نهایت
2PPY33870.000681 دلار37,691.27%110 K دلار0 دلار0 PPY40 B PPY
3REDLUNA25580.000004 دلار4,396.52%1 M دلار0 دلار0 REDLUNA1,000 B REDLUNA
4$HOLA49000.000061 دلار3,624.81%9 K دلار0 دلار0 $HOLA10 B $HOLA
5LOA330433 دلار2,813.39%131 K دلار0 دلار0 LOA1,000 M LOA
6BNBTIGER43270.00000000000119 دلار2,785.65%25 K دلار0 دلار0 BNBTIGER100 BNBTIGER
7ECO18300.000171 دلار1,931.66%2 K دلار382 K دلار2 B ECOبی نهایت
8AQUARI46400.000013 دلار1,874.60%16 K دلار0 دلار0 AQUARI100 B AQUARI
9PIXEL27810.00336 دلار1,296.65%480 K دلار0 دلار0 PIXEL1,000 M PIXEL
10HPYPEPE46030.00000007632081 دلار1,205.25%18 K دلار0 دلار0 HPYPEPEبی نهایت
11FAKEAI28090.003329 دلار764.25%427 K دلار0 دلار0 FAKEAI1,000 M FAKEAI
12CLOUD26280.00535 دلار739.88%875 K دلار0 دلار0 CLOUD1,000 M CLOUD
13TIN16390.120589 دلار726.79%224 K دلار917 K دلار8 M TINبی نهایت
14FLX35260.000001 دلار683.03%87 K دلار0 دلار0 FLX1,000 B FLX
15X25160.0000000010165 دلار642.57%2 M دلار0 دلار0 X210 X
16MINU12930.00000060040819 دلار562.43%6 M دلار4 M دلار6 T MINUبی نهایت
17OPENAI ERC47170.012204 دلار558.40%14 K دلار0 دلار0 OPENAI ERC100 M OPENAI ERC
18BTZC19620.000082 دلار553.32%125 دلار210 K دلار3 B BTZCبی نهایت
19OBOT25570.060292 دلار509.80%1 M دلار0 دلار0 OBOT300 M OBOT
20PEPE25740.001866 دلار466.56%1 M دلار0 دلار0 PEPE420 M PEPE
21PAI30067 دلار445.08%257 K دلار0 دلار0 PAI1,000 K PAI
22AI24700.001253 دلار421.77%2 M دلار0 دلار0 AI1,000 M AI
23MINU24180.008504 دلار416.84%3 M دلار0 دلار0 MINU421 M MINU
24BOBO24780.00000014295041 دلار374.99%2 M دلار0 دلار0 BOBO69 T BOBO
25PALM24810.359575 دلار366.61%2 M دلار0 دلار0 PALMبی نهایت
26ZER14520.147611 دلار365.17%0 دلار2 M دلار13 M ZER17 M ZER
27VEIL26440.002317 دلار364.18%815 K دلار0 دلار0 VEIL1,000 M VEIL
28CIRCLE31780.002465 دلار330.82%167 K دلار0 دلار0 CIRCLE1,000 M CIRCLE
29GROK X36830.003544 دلار314.90%65 K دلار0 دلار0 GROK X1,000 M GROK X
30FACT253470 دلار313.84%1 M دلار0 دلار0 FACT145 K FACT
31AGII24500.00061 دلار310.19%2 M دلار0 دلار0 AGII5 B AGII
32METAL25540.026685 دلار309.65%1 M دلار0 دلار0 METALبی نهایت
33AGN41850.000175 دلار309.12%30 K دلار0 دلار0 AGN10 B AGN
34CHUB32180.128895 دلار301.41%153 K دلار0 دلار0 CHUB10 M CHUB
35MESA33010.000543 دلار282.86%131 K دلار0 دلار0 MESA10 B MESA
36BES40330.00012 دلار282.35%37 K دلار0 دلار0 BES100 B BES
37GNY11910.028001 دلار276.59%109 K دلار5 M دلار192 M GNYبی نهایت
38TXL18470.005184 دلار269.49%1 K دلار348 K دلار67 M TXL600 M TXL
39MND25240.185395 دلار257.23%1 M دلار0 دلار0 MND100 M MND
40BOOT28610.00000004671462 دلار251.06%373 K دلار0 دلار0 BOOTبی نهایت
41CDX24170.031776 دلار241.22%3 M دلار0 دلار0 CDX1,000 M CDX
42SLS48750.000047 دلار234.85%10 K دلار0 دلار0 SLS1,000 M SLS
43BURN40150.000004 دلار234.41%37 K دلار0 دلار0 BURN1,000 B BURN
44EVEAI37160.032403 دلار226.90%61 K دلار0 دلار0 EVEAI100 M EVEAI
45SWOT32080.015538 دلار224.08%157 K دلار0 دلار0 SWOT100 M SWOT
46KAI35190.024381 دلار195.92%88 K دلار0 دلار0 KAI100 M KAI
47ARKI12740.062064 دلار188.15%134 K دلار4 M دلار61 M ARKIبی نهایت
48RODAI39940.00000000150955 دلار184.19%38 K دلار0 دلار0 RODAI69 T RODAI
49HXA22750.000026 دلار172.47%27 K دلار8 K دلار293 M HXAبی نهایت
50BABYTRUMP34260.088535 دلار169.38%103 K دلار0 دلار0 BABYTRUMP47 M BABYTRUMP

پر سودترین ارز های دیجیتال در 1 هفته

پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
#نام ارزنماد#قیمتتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1ENQAI24420.045632 دلار99,999.99%2 M دلار0 دلار0 ENQAIبی نهایت
2PPY33870.000681 دلار37,691.27%110 K دلار0 دلار0 PPY40 B PPY
3REDLUNA25580.000004 دلار4,396.52%1 M دلار0 دلار0 REDLUNA1,000 B REDLUNA
4$HOLA49000.000061 دلار3,624.81%9 K دلار0 دلار0 $HOLA10 B $HOLA
5LOA330433 دلار2,813.39%131 K دلار0 دلار0 LOA1,000 M LOA
6BNBTIGER43270.00000000000119 دلار2,785.65%25 K دلار0 دلار0 BNBTIGER100 BNBTIGER
7ECO18300.000171 دلار1,931.66%2 K دلار382 K دلار2 B ECOبی نهایت
8AQUARI46400.000013 دلار1,874.60%16 K دلار0 دلار0 AQUARI100 B AQUARI
9PIXEL27810.00336 دلار1,296.65%480 K دلار0 دلار0 PIXEL1,000 M PIXEL
10HPYPEPE46030.00000007632081 دلار1,205.25%18 K دلار0 دلار0 HPYPEPEبی نهایت
11FAKEAI28090.003329 دلار764.25%427 K دلار0 دلار0 FAKEAI1,000 M FAKEAI
12CLOUD26280.00535 دلار739.88%875 K دلار0 دلار0 CLOUD1,000 M CLOUD
13TIN16390.120589 دلار726.79%224 K دلار917 K دلار8 M TINبی نهایت
14FLX35260.000001 دلار683.03%87 K دلار0 دلار0 FLX1,000 B FLX
15X25160.0000000010165 دلار642.57%2 M دلار0 دلار0 X210 X
16MINU12930.00000060040819 دلار562.43%6 M دلار4 M دلار6 T MINUبی نهایت
17OPENAI ERC47170.012204 دلار558.40%14 K دلار0 دلار0 OPENAI ERC100 M OPENAI ERC
18BTZC19620.000082 دلار553.32%125 دلار210 K دلار3 B BTZCبی نهایت
19OBOT25570.060292 دلار509.80%1 M دلار0 دلار0 OBOT300 M OBOT
20PEPE25740.001866 دلار466.56%1 M دلار0 دلار0 PEPE420 M PEPE
21PAI30067 دلار445.08%257 K دلار0 دلار0 PAI1,000 K PAI
22AI24700.001253 دلار421.77%2 M دلار0 دلار0 AI1,000 M AI
23MINU24180.008504 دلار416.84%3 M دلار0 دلار0 MINU421 M MINU
24BOBO24780.00000014295041 دلار374.99%2 M دلار0 دلار0 BOBO69 T BOBO
25PALM24810.359575 دلار366.61%2 M دلار0 دلار0 PALMبی نهایت
26ZER14520.147611 دلار365.17%0 دلار2 M دلار13 M ZER17 M ZER
27VEIL26440.002317 دلار364.18%815 K دلار0 دلار0 VEIL1,000 M VEIL
28CIRCLE31780.002465 دلار330.82%167 K دلار0 دلار0 CIRCLE1,000 M CIRCLE
29GROK X36830.003544 دلار314.90%65 K دلار0 دلار0 GROK X1,000 M GROK X
30FACT253470 دلار313.84%1 M دلار0 دلار0 FACT145 K FACT
31AGII24500.00061 دلار310.19%2 M دلار0 دلار0 AGII5 B AGII
32METAL25540.026685 دلار309.65%1 M دلار0 دلار0 METALبی نهایت
33AGN41850.000175 دلار309.12%30 K دلار0 دلار0 AGN10 B AGN
34CHUB32180.128895 دلار301.41%153 K دلار0 دلار0 CHUB10 M CHUB
35MESA33010.000543 دلار282.86%131 K دلار0 دلار0 MESA10 B MESA
36BES40330.00012 دلار282.35%37 K دلار0 دلار0 BES100 B BES
37GNY11910.028001 دلار276.59%109 K دلار5 M دلار192 M GNYبی نهایت
38TXL18470.005184 دلار269.49%1 K دلار348 K دلار67 M TXL600 M TXL
39MND25240.185395 دلار257.23%1 M دلار0 دلار0 MND100 M MND
40BOOT28610.00000004671462 دلار251.06%373 K دلار0 دلار0 BOOTبی نهایت
41CDX24170.031776 دلار241.22%3 M دلار0 دلار0 CDX1,000 M CDX
42SLS48750.000047 دلار234.85%10 K دلار0 دلار0 SLS1,000 M SLS
43BURN40150.000004 دلار234.41%37 K دلار0 دلار0 BURN1,000 B BURN
44EVEAI37160.032403 دلار226.90%61 K دلار0 دلار0 EVEAI100 M EVEAI
45SWOT32080.015538 دلار224.08%157 K دلار0 دلار0 SWOT100 M SWOT
46KAI35190.024381 دلار195.92%88 K دلار0 دلار0 KAI100 M KAI
47ARKI12740.062064 دلار188.15%134 K دلار4 M دلار61 M ARKIبی نهایت
48RODAI39940.00000000150955 دلار184.19%38 K دلار0 دلار0 RODAI69 T RODAI
49HXA22750.000026 دلار172.47%27 K دلار8 K دلار293 M HXAبی نهایت
50BABYTRUMP34260.088535 دلار169.38%103 K دلار0 دلار0 BABYTRUMP47 M BABYTRUMP