پر ضررترین ارز ها در24 ساعت
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 24 ساعت

پر ضررترین ارز های دیجیتال در 24 ساعت

پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزتغییرات 30 روز
2606ICE0.010507 دلار97.91%56.73%48.02%0 دلار977 K دلار0 ICE24 M ICE0.00%
4372RPILL0.00000008710535 دلار97.89%98.36%24.99%0 دلار23 K دلار0 RPILL1,000 B RPILL0.00%
38540XOS0.000023 دلار92.13%90.03%0.00%0 دلار48 K دلار0 0XOS1,000 M 0XOS0.00%
3142PANDA0.00000000111452 دلار88.87%84.44%0.30%0 دلار182 K دلار0 PANDA500 T PANDA0.00%
3793BNB-AI0.000135 دلار87.06%98.16%8.90%0 دلار54 K دلار0 BNB-AI888 M BNB-AI0.00%
2286BMP0.000001 دلار84.79%90.86%0.00%5 K دلار0 دلار4 B BMP10 B BMP0.00%
4092DPAD0.000373 دلار81.19%80.35%0.00%0 دلار34 K دلار0 DPAD100 M DPAD0.00%
3643FROG0.00000000006942 دلار76.50%99.49%15.64%0 دلار69 K دلار0 FROGبی نهایت0.00%
3978ATT0.000024 دلار76.37%82.42%6.13%0 دلار39 K دلار0 ATT5 B ATT0.00%
435ERC200.074165 دلار69.78%66.38%6.24%84 M دلار57 K دلار1 B ERC20بی نهایت0.00%
4733PEPEMO0.00000000001021 دلار68.25%65.50%17.53%0 دلار13 K دلار0 PEPEMOبی نهایت0.00%
4291TRUMP20240.001652 دلار64.79%97.63%0.00%0 دلار26 K دلار0 TRUMP202474 M TRUMP20240.00%
2025UBDN2 دلار63.62%61.05%0.61%157 K دلار962 K دلار76 K UBDNبی نهایت0.00%
4536P40432 دلار61.89%83.69%0.00%0 دلار20 K دلار0 P4041 K P4040.00%
4760DEED0.012302 دلار60.06%70.15%2.37%0 دلار13 K دلار0 DEED21 M DEED0.00%
3312MIMATIC0.407443 دلار54.76%43.13%1.26%0 دلار129 K دلار0 MIMATICبی نهایت0.00%
522ASTRAFER0.373488 دلار53.35%0.58%0.00%58 M دلار4 K دلار156 M ASTRAFER888 M ASTRAFER0.00%
2171ZORA9 دلار49.67%3.38%0.00%48 K دلار157 دلار5 K ZORA10 K ZORA0.00%
2300CRDT0.000206 دلار49.36%3.69%0.36%2 K دلار0 دلار9 M CRDT300 M CRDT0.00%
2407SPYRO0.000002 دلار48.29%79.53%7.80%0 دلار4 M دلار0 SPYRO1,000 B SPYRO0.00%
4015BURN0.000004 دلار47.51%234.41%3.53%0 دلار37 K دلار0 BURN1,000 B BURN0.00%
1452ZER0.147611 دلار46.80%365.17%0.03%2 M دلار0 دلار13 M ZER17 M ZER0.00%
1726BIS0.020452 دلار46.42%9.85%0.01%606 K دلار2 K دلار30 M BISبی نهایت0.00%
4883BVV0.006157 دلار46.18%42.85%0.35%0 دلار9 K دلار0 BVV1 B BVV0.00%
4972DOGEGROKAI0.000002 دلار46.02%6.33%0.32%0 دلار8 K دلار0 DOGEGROKAI10 B DOGEGROKAI0.00%
3361KITTY0.000226 دلار45.62%65.57%0.01%0 دلار115 K دلار0 KITTY995 M KITTY0.00%
2953D2T0.007135 دلار41.51%13.06%1.55%0 دلار303 K دلار0 D2T1,000 M D2T0.00%
4258MUMU0.00000000082886 دلار41.50%88.64%19.26%0 دلار28 K دلار0 MUMU1,000 T MUMU0.00%
4393W$C0.007761 دلار41.26%42.36%1.65%0 دلار23 K دلار0 W$C1,000 M W$C0.00%
2470AI0.001253 دلار39.16%421.77%3.61%0 دلار2 M دلار0 AI1,000 M AI0.00%
3795PMM0.002924 دلار39.02%96.60%0.70%0 دلار53 K دلار0 PMM21 M PMM0.00%
4731CASSIE 0.00000000000177 دلار38.94%83.87%1.60%0 دلار13 K دلار0 CASSIE 100 CASSIE 0.00%
4823CUCK0.005022 دلار38.63%33.61%30.65%0 دلار11 K دلار0 CUCK42 M CUCK0.00%
2478BOBO0.00000014295041 دلار38.45%374.99%5.12%0 دلار2 M دلار0 BOBO69 T BOBO0.00%
3323SHIBA 3.00.00000000000000 دلار38.34%60.67%7.47%0 دلار127 K دلار0 SHIBA 3.043 SHIBA 3.00.00%
4940XPAY0.00000000009864 دلار38.31%94.80%8.45%0 دلار8 K دلار0 XPAY420 T XPAY0.00%
3819DUG0.00000007214716 دلار37.37%94.77%2.33%0 دلار51 K دلار0 DUG1,000 B DUG0.00%
1817PRCY0.030138 دلار37.12%82.37%1.48%436 K دلار0 دلار14 M PRCY70 M PRCY0.00%
4957DOGB0.00000005836624 دلار36.51%32.03%0.00%0 دلار8 K دلار0 DOGB10 T DOGB0.00%
3618HSUI0.005734 دلار36.38%31.98%1.21%0 دلار72 K دلار0 HSUI245 M HSUI0.00%
3283SILLYCAT0.00000000183428 دلار36.29%23.25%16.55%0 دلار136 K دلار0 SILLYCAT100 T SILLYCAT0.00%
3607FIRE0.000124 دلار35.72%76.50%0.90%0 دلار74 K دلار0 FIRE999 M FIRE0.00%
3485PRE0.000359 دلار34.25%70.05%1.41%0 دلار93 K دلار0 PRE1,000 M PRE0.00%
4093ITSB0.004564 دلار33.80%84.40%0.46%0 دلار34 K دلار0 ITSB1,000 M ITSB0.00%
4791LFG0.00159 دلار32.77%101.49%1.31%0 دلار12 K دلار0 LFG1,000 M LFG0.00%
2189WQT0.000628 دلار32.65%9.74%27.40%41 K دلار24 K دلار65 M WQTبی نهایت0.00%
4205FLRBRG0.00001 دلار32.37%11.27%0.00%0 دلار30 K دلار0 FLRBRGبی نهایت0.00%
2731DRAGY0.000048 دلار32.10%49.03%10.76%0 دلار564 K دلار0 DRAGY10 B DRAGY0.00%
2832SEOR0.003978 دلار31.22%81.96%14.95%0 دلار378 K دلار0 SEOR1,000 M SEOR0.00%
2932PRINT0.000398 دلار31.04%29.82%1.33%0 دلار319 K دلار0 PRINT10 B PRINT0.00%

پر ضررترین ارز های دیجیتال در 24 ساعت

پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزتغییرات 30 روز
2606ICE0.010507 دلار97.91%56.73%48.02%0 دلار977 K دلار0 ICE24 M ICE0.00%
4372RPILL0.00000008710535 دلار97.89%98.36%24.99%0 دلار23 K دلار0 RPILL1,000 B RPILL0.00%
38540XOS0.000023 دلار92.13%90.03%0.00%0 دلار48 K دلار0 0XOS1,000 M 0XOS0.00%
3142PANDA0.00000000111452 دلار88.87%84.44%0.30%0 دلار182 K دلار0 PANDA500 T PANDA0.00%
3793BNB-AI0.000135 دلار87.06%98.16%8.90%0 دلار54 K دلار0 BNB-AI888 M BNB-AI0.00%
2286BMP0.000001 دلار84.79%90.86%0.00%5 K دلار0 دلار4 B BMP10 B BMP0.00%
4092DPAD0.000373 دلار81.19%80.35%0.00%0 دلار34 K دلار0 DPAD100 M DPAD0.00%
3643FROG0.00000000006942 دلار76.50%99.49%15.64%0 دلار69 K دلار0 FROGبی نهایت0.00%
3978ATT0.000024 دلار76.37%82.42%6.13%0 دلار39 K دلار0 ATT5 B ATT0.00%
435ERC200.074165 دلار69.78%66.38%6.24%84 M دلار57 K دلار1 B ERC20بی نهایت0.00%
4733PEPEMO0.00000000001021 دلار68.25%65.50%17.53%0 دلار13 K دلار0 PEPEMOبی نهایت0.00%
4291TRUMP20240.001652 دلار64.79%97.63%0.00%0 دلار26 K دلار0 TRUMP202474 M TRUMP20240.00%
2025UBDN2 دلار63.62%61.05%0.61%157 K دلار962 K دلار76 K UBDNبی نهایت0.00%
4536P40432 دلار61.89%83.69%0.00%0 دلار20 K دلار0 P4041 K P4040.00%
4760DEED0.012302 دلار60.06%70.15%2.37%0 دلار13 K دلار0 DEED21 M DEED0.00%
3312MIMATIC0.407443 دلار54.76%43.13%1.26%0 دلار129 K دلار0 MIMATICبی نهایت0.00%
522ASTRAFER0.373488 دلار53.35%0.58%0.00%58 M دلار4 K دلار156 M ASTRAFER888 M ASTRAFER0.00%
2171ZORA9 دلار49.67%3.38%0.00%48 K دلار157 دلار5 K ZORA10 K ZORA0.00%
2300CRDT0.000206 دلار49.36%3.69%0.36%2 K دلار0 دلار9 M CRDT300 M CRDT0.00%
2407SPYRO0.000002 دلار48.29%79.53%7.80%0 دلار4 M دلار0 SPYRO1,000 B SPYRO0.00%
4015BURN0.000004 دلار47.51%234.41%3.53%0 دلار37 K دلار0 BURN1,000 B BURN0.00%
1452ZER0.147611 دلار46.80%365.17%0.03%2 M دلار0 دلار13 M ZER17 M ZER0.00%
1726BIS0.020452 دلار46.42%9.85%0.01%606 K دلار2 K دلار30 M BISبی نهایت0.00%
4883BVV0.006157 دلار46.18%42.85%0.35%0 دلار9 K دلار0 BVV1 B BVV0.00%
4972DOGEGROKAI0.000002 دلار46.02%6.33%0.32%0 دلار8 K دلار0 DOGEGROKAI10 B DOGEGROKAI0.00%
3361KITTY0.000226 دلار45.62%65.57%0.01%0 دلار115 K دلار0 KITTY995 M KITTY0.00%
2953D2T0.007135 دلار41.51%13.06%1.55%0 دلار303 K دلار0 D2T1,000 M D2T0.00%
4258MUMU0.00000000082886 دلار41.50%88.64%19.26%0 دلار28 K دلار0 MUMU1,000 T MUMU0.00%
4393W$C0.007761 دلار41.26%42.36%1.65%0 دلار23 K دلار0 W$C1,000 M W$C0.00%
2470AI0.001253 دلار39.16%421.77%3.61%0 دلار2 M دلار0 AI1,000 M AI0.00%
3795PMM0.002924 دلار39.02%96.60%0.70%0 دلار53 K دلار0 PMM21 M PMM0.00%
4731CASSIE 0.00000000000177 دلار38.94%83.87%1.60%0 دلار13 K دلار0 CASSIE 100 CASSIE 0.00%
4823CUCK0.005022 دلار38.63%33.61%30.65%0 دلار11 K دلار0 CUCK42 M CUCK0.00%
2478BOBO0.00000014295041 دلار38.45%374.99%5.12%0 دلار2 M دلار0 BOBO69 T BOBO0.00%
3323SHIBA 3.00.00000000000000 دلار38.34%60.67%7.47%0 دلار127 K دلار0 SHIBA 3.043 SHIBA 3.00.00%
4940XPAY0.00000000009864 دلار38.31%94.80%8.45%0 دلار8 K دلار0 XPAY420 T XPAY0.00%
3819DUG0.00000007214716 دلار37.37%94.77%2.33%0 دلار51 K دلار0 DUG1,000 B DUG0.00%
1817PRCY0.030138 دلار37.12%82.37%1.48%436 K دلار0 دلار14 M PRCY70 M PRCY0.00%
4957DOGB0.00000005836624 دلار36.51%32.03%0.00%0 دلار8 K دلار0 DOGB10 T DOGB0.00%
3618HSUI0.005734 دلار36.38%31.98%1.21%0 دلار72 K دلار0 HSUI245 M HSUI0.00%
3283SILLYCAT0.00000000183428 دلار36.29%23.25%16.55%0 دلار136 K دلار0 SILLYCAT100 T SILLYCAT0.00%
3607FIRE0.000124 دلار35.72%76.50%0.90%0 دلار74 K دلار0 FIRE999 M FIRE0.00%
3485PRE0.000359 دلار34.25%70.05%1.41%0 دلار93 K دلار0 PRE1,000 M PRE0.00%
4093ITSB0.004564 دلار33.80%84.40%0.46%0 دلار34 K دلار0 ITSB1,000 M ITSB0.00%
4791LFG0.00159 دلار32.77%101.49%1.31%0 دلار12 K دلار0 LFG1,000 M LFG0.00%
2189WQT0.000628 دلار32.65%9.74%27.40%41 K دلار24 K دلار65 M WQTبی نهایت0.00%
4205FLRBRG0.00001 دلار32.37%11.27%0.00%0 دلار30 K دلار0 FLRBRGبی نهایت0.00%
2731DRAGY0.000048 دلار32.10%49.03%10.76%0 دلار564 K دلار0 DRAGY10 B DRAGY0.00%
2832SEOR0.003978 دلار31.22%81.96%14.95%0 دلار378 K دلار0 SEOR1,000 M SEOR0.00%
2932PRINT0.000398 دلار31.04%29.82%1.33%0 دلار319 K دلار0 PRINT10 B PRINT0.00%