قیمت لحظه ای Epiko

 • epiko
  Epiko (EPIKO)
 • قیمت زنده
  $0.007184
 • روزانه %
  4.83%
 • حجم بازار
  نامشخص
 • معاملات روزانه
  $228,107
 • ATH
  $0.03388
 • ATH(% تغییر)
  -78.80%
 • تاریخ ATH
 • بالاترین قیمت روزانه
  $0.007610
 • پایین‌ترین قیمت روزانه
  $0.006256
 • سکه در گردش
  نامشخص EPIKO
 • رتبه
  2371
قیمت لحظه ای ارز  Epiko 425 تغییرات 24 ساعت  
Low 24H: $0.006256 High 24H: $0.007610
قیمت لحظه ای ارز Epiko
425 تومان
What is the project about?EPIKO is a groundbreaking GameFi platform that operates on the blockchain, revolutionizing the Web3.0 gaming ecosystem. Its primary objective is to deliver an unparalleled gaming experience by seamlessly integrating blockchain technology, play-to-earn mechanics, and non-fungible tokens (NFTs) into its gaming universe.What makes your project unique?What sets EPIKO apart is its ability to combine gaming, decentralized finance (DeFi), and blockchain technology seamlessly. By implementing a play-to-earn model, players can earn rewards for their participation in gameplay and competitions, fostering an engaging and immersive gaming experience. The integration of NFTs further enhances the ecosystem by enabling players to own and trade in-game assets, granting them true ownership and value within the gaming universe.History of your project.The Epiko project began its journey with a vision to redefine the gaming landscape by merging the captivating world of gaming with the transformative potential of blockchain technology. Founded by Venkatesh Krishna Murthy, Sonali Bansal, and Aniket Bhosale, the project's inception was fueled by their collective experience in the gaming and blockchain industries.The seeds of Epiko were sown when Venkatesh, with his background in gaming and blockchain startups in London, recognized the untapped potential of combining these two realms. The project's early days saw the team crafting "Kathika," a fusion of Indian epics like Mahabharata, Ramayana, and Shiva Trilogy, in the form of comics. This initial endeavor marked the beginning of a broader mission to celebrate India's rich cultural heritage within the gaming space.As the team continued to expand and evolve, the realization of a more comprehensive vision took shape. Epiko's ambitions grew beyond comics to encompass a diverse range of experiences, from mobile and VR games to augmented reality and metaverse technologies. The concept of Play-to-Earn mechanics, where players could actively participate in gaming and be rewarded for their efforts, also became a cornerstone of the Epiko philosophy.Epiko's journey is marked by significant milestones, including partnering with VeVe (ECOMI), winning the Barclays People's Choice Award in 2022, and earning recognition through the Toycathon Award in 2021. Moreover, Epiko secured support from esteemed programs such as T-Hub, Meta XR, Snowflake, and Nvidia Inception, underscoring the project's credibility and potential.Guided by a commitment to innovation and a passion for delivering immersive gaming experiences, Epiko continues to expand its offerings. With a robust ecosystem that includes mobile games, VR experiences, NFT integration, play-to-earn mechanics, and decentralized governance, Epiko remains at the forefront of shaping the gaming industry's future.As Epiko progresses on its journey, the project's history remains a testament to the founders' dedication, the team's ingenuity, and the collaborative spirit that drives Epiko's evolution into a trailblazing force in the world of gaming and blockchain technology.What’s next for your project?As we look ahead, the Epiko project is poised to embark on an exciting phase of growth and innovation. Our roadmap is brimming with transformative developments that will further elevate the Epiko ecosystem and redefine the gaming landscape.1. **Epiko Valley Board Game Launch:** Our upcoming release of the VR-based board game "Epiko Valley" promises an immersive and captivating experience for players. Set in a mystical realm of secrets and sorcery, players will build castles, wield spells, and engage in thrilling adventures. The launch of Epiko Valley will introduce a new dimension of interactive gameplay, enhancing the engagement and enjoyment of our users.2. **Epiko World and Beyond:** Our journey doesn't stop at Epiko Valley. We are actively working on "Epiko World," a metaverse that encompasses a collection of web3 mini-games, play-to-earn mechanics, and virtual spaces for players to explore. This expansive metaverse will foster creativity, collaboration, and endless possibilities for our community.3. **Epiko Hub Ecosystem:** In our quest to create a holistic gaming ecosystem, we're developing the Epiko Hub. This unified platform will provide access to all Epiko games and selected third-party games, fostering a diverse gaming experience for our users. From eSports competitions to metaverse adventures, Epiko Hub will be the central nexus of our ecosystem.4. **Cutting-Edge Tools and Innovations:** Epiko is dedicated to pushing the boundaries of innovation. We're actively crafting tools such as a Virtual Space Builder and Generative AI for gaming projects. Additionally, our Epiko Web3 Ads will offer businesses an avenue to run campaigns within our ecosystem, bridging the gap between gaming and commerce.5. **Expanded Partnerships and Collaborations:** Collaboration is the cornerstone of our progress. We're excited to forge new partnerships, alliances, and collaborations that will enhance our offerings, broaden our reach, and enrich the experiences we bring to our community.As we venture into this dynamic future, we remain committed to our mission of creating a gaming ecosystem that empowers players, embraces blockchain technology, and fosters a thriving community. Our journey is one of continuous evolution, and we're excited to unveil these groundbreaking developments to our dedicated community and the broader gaming world. Stay tuned for a future where Epiko redefines the way we play and engage in gaming.What can your token be used for?The EPIKO token serves as the cornerstone of the Epiko ecosystem, offering a diverse range of utilities that enrich the gaming experience and empower our community. Here are some key uses of the EPIKO token:1. **In-Game Currency:** EPIKO tokens are the primary in-game currency within the Epiko universe. Players can utilize EPIKO tokens to purchase in-game items, accessories, upgrades, and special features. This seamless integration of EPIKO tokens enhances the gaming experience and allows players to personalize their gameplay.2. **Play-to-Earn Rewards:** EPIKO tokens introduce an innovative play-to-earn mechanism. Players are rewarded with EPIKO tokens for their achievements and contributions to the ecosystem. Engaging in competitive tournaments, challenges, and collaborative activities not only enhances gameplay but also enables players to accumulate wealth within the Epiko ecosystem.3. **Governance and Voting:** Token holders wield governance power within the Epiko community. By staking EPIKO tokens, holders can actively participate in the decision-making process. Voting on crucial matters such as game updates, new features, and community initiatives ensures a decentralized and inclusive governance structure.4. **NFT Marketplace:** EPIKO tokens are the primary currency for the Epiko NFT marketplace. Players can buy, sell, and trade NFTs representing unique in-game assets, characters, and collectibles. This fosters a thriving NFT ecosystem, enabling players to truly own and monetize their in-game assets.5. **Staking and Staking Rewards:** EPIKO tokens can be staked, allowing holders to actively participate in network security and consensus mechanisms. As a reward for their contribution, stakers earn additional EPIKO tokens, incentivizing active participation and network security.6. **Ecosystem Development:** A portion of EPIKO tokens is allocated to ecosystem development and partnerships. These tokens facilitate collaborations, strategic alliances, and growth activities that propel the Epiko project forward.The EPIKO token is a versatile and dynamic asset that empowers players, facilitates economic opportunities, and strengthens community engagement. It embodies our commitment to revolutionize gaming and empower users within a vibrant and interconnected gaming ecosystem.
What is the project about?EPIKO is a groundbreaking GameFi platform that operates on the blockchain, revolutionizing the Web3.0 gaming ecosystem. Its primary objective is to deliver an unparalleled gaming experience by seamlessly integrating blockchain technology, play-to-earn mechanics, and non-fungible tokens (NFTs) into its gaming universe.What makes your project unique?What sets EPIKO apart is its ability to combine gaming, decentralized finance (DeFi), and blockchain technology seamlessly. By implementing a play-to-earn model, players can earn rewards for their participation in gameplay and competitions, fostering an engaging and immersive gaming experience. The integration of NFTs further enhances the ecosystem by enabling players to own and trade in-game assets, granting them true ownership and value within the gaming universe.History of your project.The Epiko project began its journey with a vision to redefine the gaming landscape by merging the captivating world of gaming with the transformative potential of blockchain technology. Founded by Venkatesh Krishna Murthy, Sonali Bansal, and Aniket Bhosale, the project's inception was fueled by their collective experience in the gaming and blockchain industries.The seeds of Epiko were sown when Venkatesh, with his background in gaming and blockchain startups in London, recognized the untapped potential of combining these two realms. The project's early days saw the team crafting "Kathika," a fusion of Indian epics like Mahabharata, Ramayana, and Shiva Trilogy, in the form of comics. This initial endeavor marked the beginning of a broader mission to celebrate India's rich cultural heritage within the gaming space.As the team continued to expand and evolve, the realization of a more comprehensive vision took shape. Epiko's ambitions grew beyond comics to encompass a diverse range of experiences, from mobile and VR games to augmented reality and metaverse technologies. The concept of Play-to-Earn mechanics, where players could actively participate in gaming and be rewarded for their efforts, also became a cornerstone of the Epiko philosophy.Epiko's journey is marked by significant milestones, including partnering with VeVe (ECOMI), winning the Barclays People's Choice Award in 2022, and earning recognition through the Toycathon Award in 2021. Moreover, Epiko secured support from esteemed programs such as T-Hub, Meta XR, Snowflake, and Nvidia Inception, underscoring the project's credibility and potential.Guided by a commitment to innovation and a passion for delivering immersive gaming experiences, Epiko continues to expand its offerings. With a robust ecosystem that includes mobile games, VR experiences, NFT integration, play-to-earn mechanics, and decentralized governance, Epiko remains at the forefront of shaping the gaming industry's future.As Epiko progresses on its journey, the project's history remains a testament to the founders' dedication, the team's ingenuity, and the collaborative spirit that drives Epiko's evolution into a trailblazing force in the world of gaming and blockchain technology.What’s next for your project?As we look ahead, the Epiko project is poised to embark on an exciting phase of growth and innovation. Our roadmap is brimming with transformative developments that will further elevate the Epiko ecosystem and redefine the gaming landscape.1. **Epiko Valley Board Game Launch:** Our upcoming release of the VR-based board game "Epiko Valley" promises an immersive and captivating experience for players. Set in a mystical realm of secrets and sorcery, players will build castles, wield spells, and engage in thrilling adventures. The launch of Epiko Valley will introduce a new dimension of interactive gameplay, enhancing the engagement and enjoyment of our users.2. **Epiko World and Beyond:** Our journey doesn't stop at Epiko Valley. We are actively working on "Epiko World," a metaverse that encompasses a collection of web3 mini-games, play-to-earn mechanics, and virtual spaces for players to explore. This expansive metaverse will foster creativity, collaboration, and endless possibilities for our community.3. **Epiko Hub Ecosystem:** In our quest to create a holistic gaming ecosystem, we're developing the Epiko Hub. This unified platform will provide access to all Epiko games and selected third-party games, fostering a diverse gaming experience for our users. From eSports competitions to metaverse adventures, Epiko Hub will be the central nexus of our ecosystem.4. **Cutting-Edge Tools and Innovations:** Epiko is dedicated to pushing the boundaries of innovation. We're actively crafting tools such as a Virtual Space Builder and Generative AI for gaming projects. Additionally, our Epiko Web3 Ads will offer businesses an avenue to run campaigns within our ecosystem, bridging the gap between gaming and commerce.5. **Expanded Partnerships and Collaborations:** Collaboration is the cornerstone of our progress. We're excited to forge new partnerships, alliances, and collaborations that will enhance our offerings, broaden our reach, and enrich the experiences we bring to our community.As we venture into this dynamic future, we remain committed to our mission of creating a gaming ecosystem that empowers players, embraces blockchain technology, and fosters a thriving community. Our journey is one of continuous evolution, and we're excited to unveil these groundbreaking developments to our dedicated community and the broader gaming world. Stay tuned for a future where Epiko redefines the way we play and engage in gaming.What can your token be used for?The EPIKO token serves as the cornerstone of the Epiko ecosystem, offering a diverse range of utilities that enrich the gaming experience and empower our community. Here are some key uses of the EPIKO token:1. **In-Game Currency:** EPIKO tokens are the primary in-game currency within the Epiko universe. Players can utilize EPIKO tokens to purchase in-game items, accessories, upgrades, and special features. This seamless integration of EPIKO tokens enhances the gaming experience and allows players to personalize their gameplay.2. **Play-to-Earn Rewards:** EPIKO tokens introduce an innovative play-to-earn mechanism. Players are rewarded with EPIKO tokens for their achievements and contributions to the ecosystem. Engaging in competitive tournaments, challenges, and collaborative activities not only enhances gameplay but also enables players to accumulate wealth within the Epiko ecosystem.3. **Governance and Voting:** Token holders wield governance power within the Epiko community. By staking EPIKO tokens, holders can actively participate in the decision-making process. Voting on crucial matters such as game updates, new features, and community initiatives ensures a decentralized and inclusive governance structure.4. **NFT Marketplace:** EPIKO tokens are the primary currency for the Epiko NFT marketplace. Players can buy, sell, and trade NFTs representing unique in-game assets, characters, and collectibles. This fosters a thriving NFT ecosystem, enabling players to truly own and monetize their in-game assets.5. **Staking and Staking Rewards:** EPIKO tokens can be staked, allowing holders to actively participate in network security and consensus mechanisms. As a reward for their contribution, stakers earn additional EPIKO tokens, incentivizing active participation and network security.6. **Ecosystem Development:** A portion of EPIKO tokens is allocated to ecosystem development and partnerships. These tokens facilitate collaborations, strategic alliances, and growth activities that propel the Epiko project forward.The EPIKO token is a versatile and dynamic asset that empowers players, facilitates economic opportunities, and strengthens community engagement. It embodies our commitment to revolutionize gaming and empower users within a vibrant and interconnected gaming ecosystem.

فروش Epiko


قیمت لحظه ای $0.007184
مارکت کپ نامشخص
تغییرات ارز Epiko در 24 ساعت اخیر 4.83%
قیمت به تومان 425
تحلیل قیمت رمز ارز Epiko
قیمت روز Epiko
تغییرات Epiko در 24 ساعت 4.83%
روش استخراج Epiko
هارد فورک Epiko
سافت فورک Epiko
رمز ارز Epiko چیست
بالاترین قیمت Epiko
پایین ترین قیمت Epiko

لینک‌ شبکه های اجتماعی و آدرس رسمی وب‌ سایت ارز Epiko

صرافی هایی که ارز Epiko در بازار آنها لیست شده

با استفاده از اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنید که ارزهای دیجیتال در کدام صرافی بین المللی لیست شده و خرید و فروش می گردد.

صرافی هایی که ارز Epiko در بازار آنها لیست شده

با استفاده از اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنید که ارزهای دیجیتال در کدام صرافی بین المللی لیست شده و خرید و فروش می گردد.

# صرافیجفت ارزقیمتحجم 24 ساعتبه روز شدهاعتبار

تاریخچه قیمت Epiko

تاریخچه قیمت Epiko